Node

Vrijstelling van meerwaarden op aandelen

Last modified:

22 July 2016

Type:

Fiscale tegemoetkomingen

Grant level:

Federaal
Summary

De meerwaarden die Belgische vennootschappen realiseren op aandelen, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting.

What is it about?

De meerwaarden die door Belgische vennootschappen op aandelen of deelbewijzen worden gerealiseerd of vastgesteld naar aanleiding van het delen van het sociaal tegoed van een ontbonden vennootschap, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen.

Who is eligible?

De vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en aan de belasting niet-inwoners/vennootschappen.

What are the requirements?

De meerwaarden die gerealiseerd worden op sommige aandelen zijn onder de volgende voorwaarden vrijgesteld van belastingen:

  1. de (eventuele) inkomsten van de aandelen komen in aanmerking om te worden afgetrokken als DBI. Niettemin geldt de voorwaarde van minimumdeelneming inzake de DBI-aftrek (een deelneming van ten minste 10% of met een aanschaffingswaarde van ten minste € 2.500.000) niet voor de toepassing van de meerwaardevrijstelling;
  2. deze vrijstelling geldt enkel voor de meerwaarden die werden gerealiseerd of vastgesteld naar aanleiding van het delen van het sociaal tegoed van een ontbonden vennootschap, op de aandelen of deelbewijzen in kwestie;
  3. de meerwaarden zijn enkel vrijgesteld voor zover ze meer bedragen dan het totaal van de waardeverminderingen die voorheen werden geboekt op deze aandelen of deelbewijzen, verminderd met het totaal van de meerwaarden die werden belast;
  4. De aandelen moet gedurende één jaar ononderbroken in volle eigendom worden aangehouden.

De activa die in aanmerking komen voor de meerwaardevrijstelling zijn niet beperkt tot de eigenlijke kapitaalaandelen; ook alle andere aandelen of deelbewijzen waarvan de inkomsten als dividenden worden aangemerkt (bijv. aandelen en winstbewijzen), ongeacht de benaming ervan, die worden verworven door een vennootschap, zijn eveneens bedoeld (inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, aandelenopties, enz. worden hier niet bedoeld).

De vrijstelling geldt niet voor de opbrengsten van "tradingtransacties" die door bepaalde vennootschappen worden uitgevoerd voor transacties uitgevoerd op effecten die tot een handelsportefeuille behoren (zie artikel 192 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992).

What is the amount granted?

De gerealiseerde meerwaarde is volledig vrijgesteld.

How to apply?

De vrijstelling van de meerwaarden op aandelen wordt bewerkstelligd door de initiële waarde van de belaste reserves te verhogen tot het vrijgestelde bedrag. Door deze verhoging wordt het positieve verschil tussen de waarde van de belaste reserves bij het begin van de belastbare periode en de waarde ervan op het einde van deze periode verkleind. Het belastbaar resultaat zal bijgevolg kleiner zijn.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen  naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !