Node

Premie voor de eerste vestiging in de gemeente Sint-Agatha-Berchem

Last modified:

18 July 2018

Category:

Vestiging

Type:

Subsidies

Grant level:

Gemeentelijk
Summary

Wie zich voor de eerste keer als zelfstandige of in de vorm van een ebvba vestigt in de gemeente Sint-Agatha-Berchem, kan een ‘premie voor eerste vestiging’ verkrijgen van het gemeentebestuur.

What is it about?

Wie zich voor de eerste keer als zelfstandige of in de vorm van een ebvba vestigt in de gemeente Sint-Agatha-Berchem, kan een ‘premie voor eerste vestiging’ verkrijgen van het gemeentebestuur.

Who is eligible?

Het college van burgemeester en schepenen kan een premie voor eerste vestiging toekennen:

  • aan natuurlijke personen die zich op het grondgebied van de gemeente vestigen als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige bedrijfsleider;
  • aan bvba’s naar Belgisch recht, opgericht door één enkele natuurlijke persoon, die dezelfde doeleinden nastreven en hun hoofdzetel op het grondgebied van de gemeente vestigen.

 

What are the requirements?

De begunstigde moet de volgende verbintenissen aangaan:

  • in Sint-Agatha-Berchem gedomicilieerd zijn of zich er met zijn/haar huishouden domiciliëren in de loop van de twaalf maanden die volgen op de vestiging, en er de vijf daaropvolgende jaren gedomicilieerd blijven. De aanvrager moet de datum van inschrijving in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Agatha-Berchem aangeven/meedelen;
  • minstens vijf jaar na toekenning van de premie de beoogde beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefenen in Sint-Agatha-Berchem;
  • het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk op de hoogte stellen van het stopzetten van de zelfstandige beroepsactiviteit of van de overplaatsing van de vestiging en/of het domicilie;
  • de premie terugbetalen ingeval hetzij de opgelegde voorwaarden niet meer worden gerespecteerd, hetzij de verklaring van de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie bevat. De premie zal op de volgende wijze worden teruggevorderd: als de voorwaarden niet meer worden vervuld in de loop van het eerste jaar, wordt 100% van de premie teruggevorderd; 80% in het tweede jaar, 60% in het derde jaar, 40% in het vierde jaar en 20% in het vijfde jaar.
What is the amount granted?

De premie bedraagt  750 € voor beroepsinvesteringen met een minimale waarde van  3.000,00 .

Voor beroepsinvesteringen die meer bedroegen dan  3.000,00 , kan een bijkomend bedrag worden toegekend ter waarde van 1% van deze investeringen. Daarbij kan het maximale premiebedrag van 1000  niet worden overschreden.

Are there cases of incompatibility?

Komen niet in aanmerking voor de premie: personen die voorafgaand aan de vestiging waarvoor de aanvraag werd ingediend reeds een beroepsactiviteit als zelfstandige in hoofdberoep hebben uitgevoerd.

De zelfstandigen moeten hun activiteit op het grondgebied van de gemeente uitoefenen en mag het  niet  gaan  om  een  bank  of  enige  andere  financiële  instelling,  noch om een  nachtwinkel, telefoonwinkel of discountwinkel en moet aan alle administratieve formaliteiten zijn voldaan.

How to apply?

Vul het aanvraagformulier van de gemeente in.

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !