Node

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Last modified:

16 October 2019

Category:

Aanwerving van personeel

Type:

Fiscale tegemoetkomingen

Grant level:

Federaal
Summary

Werkgevers zijn verplicht om bedrijfsvoorheffing af te houden van de lonen van hun werknemers en deze door te storten aan de fiscus. Vennootschappen, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van deze doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

What is it about?

Startende ondernemingen kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voor kmo-ondernemingen bedraagt het percentage van de vrijstelling 10%. Micro-ondernemingen krijgen een extra impuls doordat het percentage voor hen opgetrokken wordt tot 20%.

Who is eligible?

De vrijstellingsregeling geldt enkel voor ‘kleine’ ondernemingen. Bedoeld zijn :

 • Vennootschappen die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden :

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50

  • jaaromzet, exclusief btw : 9.000.000 euro

  • balanstotaal : 4.500.000 euro

 • Natuurlijke personen die op overeenkomstige wijze beantwoorden aan voormelde criteria.

What are the requirements?
 • De werkgever moet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (werkgevers uit de privésector)

 • De vrijstelling is voorbehouden aan “startende ondernemingen”. Hieronder vallen de ondernemingen die minder dan 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

 • Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

What is the amount granted?
 • Ondernemingen die aan deze voorwaarden voldoen, genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van 10% van de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op de bezoldigingen van de werknemers.

 • Gedeeltelijke vrijstelling van 20% voor micro-ondernemingen : Het percentage van 10% aan niet door te storten bedrijfsvoorheffing kan verhoogd worden tot 20% wanneer de onderneming tevens kan aantonen dat zij als “micro-onderneming” kan beschouwd worden.

Micro-ondernemingen zijn ondernemingen die op het einde van het belastbaar tijdperk aan ten minste twee van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • het balanstotaal bedraagt max. 350.000 euro

 • de omzet excl. BTW bedraagt niet meer dan 700.000 euro

 • het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10

De gedeeltelijke vrijstelling is cumuleerbaar met alle andere gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

How to apply?

De onderneming moet volgende elementen ter beschikking houden van de administratie:

 • een nominatieve lijst met daarin voor elke werknemer: de volledige identiteit, het nationaal nummer, het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen, het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening daarvan.

 • het bewijs dat voldaan is aan de voorwaarden om beschouwd te worden als kmo of micro-onderneming.

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !