Ondersteuningsmaatregelen Covid-19: nieuwe premie voor cultuursector en niet te missen deadlines !

Ondersteuningsmaatregelen Covid-19: nieuwe premie voor cultuursector en niet te missen deadlines !

1819.brussels

Het Gewest blijft zich inspannen om de sectoren, getroffen door de coronacrisis, te ondersteunen. Zo is er nu een nieuwe premie beschikbaar voor de culturele sector, werden de voorwaarden van de horecalening versoepeld en kan je nog steeds beroep doen op de compenserende premie of de Brusoc Recover lening.

Premie Covid-19 voor de culturele en creatieve sector

De maatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben nooit geziene gevolgen voor de Brusselse economie. De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hadden onder de crisis, worden door het Gewest ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een eenmalige premie van 2.000 euro krijgen.

Wie kan deze steun ontvangen?

Elke instelling van de Brusselse culturele en creatieve sector die ten hoogste vijf voltijdse equivalenten (VTE's) in dienst heeft, een instelling zonder winstoogmerk is en onder een van de op de lijst vermelde NACE-codes valt. 

De instellingen :

  • moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over minstens een bedrijfszetel beschikken;
  • moeten een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus dat hun jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten heeft beïnvloed;
  • mogen vóór maart 2020 geen voorwerp uitgemaakt hebben van een opgestarte faillissements- of vereffeningsprocedure;
  • mogen geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 2.000 euro ingebracht hebben op de balans 2019.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de premie toekennen na uitdrukkelijke aanvraag van de instelling.

De steun wordt eenmalig toegekend aan dezelfde aanvrager en kan niet worden gecumuleerd met een andere COVID-crisispremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch met middelen uit de noodfondsen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap.

De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u terug op www.premiecovid.brussels.

Uiterlijk op 15 juli 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

kredieten voor de horecasector

Op verzoek van de Brusselse regering, heeft finance&invest zijn maatregel uitgebreid : die bestaat erin om via kredieten restaurants, cafés, hotels maar ook hun leveranciers te ondersteunen die als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan kapitaal kampen.

Twee kredieten worden voorgesteld :

  • Een achtergestelde lening tegen verlaagde rentevoet voor alle Brusselse HoReCa zaken die tenminste 10 voltijds equivalenten tewerkstellen (voordien waren minstens 50 VTE vereist); 

  • Een achtergestelde lening tegen verlaagde rentevoet voor de kernleveranciers van de Brusselse HoReCA sector. Hierdoor kunnen zij op hun beurt betalingsvoorwaarden aanbieden aan HoReCa zaken. 

De voorwaarden om van deze kredieten te genieten, worden uitgelegd in deze blog op onze site

Voldoet u als kernleverancier of HORECA-bedrijf aan de bovenvermelde voorwaarden? Dan kan u eventueel beroep doen op deze nieuwe kredieten. Het volstaat een e-mail te sturen naar missionhoreca@hub.brussels met vermelding van uw de naam van uw bedrijf, ondernemingsnummer, activiteitensector en telefoonnummer.

de compenserende premie van 2.000 euro

Deze premie richt zich tot de Brusselse zelfstandigen, zeer kleine vennootschappen of verenigingen die :

  • hoogstens vijf voltijdse equivalenten in dienst hebben
  • geen enkele andere premie bij het gewest, gemeenschap of instelling van openbaar nut hebben aangevraagd;
  • hebben genoten van het overbruggingsrecht (als zelfstandige of als zaakvoerder) of van tijdelijke werkloosheid voor het merendeel van hun werknemers. 

Om deze premie aan te vragen moet u als aanvrager ook in orde zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (adressen van de vestigingseenheden, functies, enz.). De volledige voorwaarden en de lijst met andere documenten die nodig zijn om de premieaanvraag in te vullen, zijn ook beschikbaar op www.premiecovid.brussels (bankcertificaat, bankkaartfoto, enz.).

De aanvragen moeten laatste gebeuren op 30 juni. 

MICROkrediet: de lening BRUSOC RECOVER

RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven. 

Het gaar hier om een lening van maximum 15.000 euro, terug te betalen binnen maximum 3 jaar, met een vast interestvoet van 1,75%.

  • De ondernemingen die deze lening kunnen aanvragen moeten getroffen zijn door de coronacrisis en een thesauriebehoefte hebben.

De lening is exclusief bestemd voor de thesauriebehoeften van de onderneming en kan niet gebruikt worden voor de financiering van materiële of immateriële investeringen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen en de uitsluitingscriteria worden in deze blog in detail uitgelegd. 

hoe tewerk gaan ?

Stuur een mail naar het adres: covidbrusoc@hub.brussels. U ontvangt vervolgens een link naar een formulier dat u dient in te vullen.

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !