7 fiscale stimuli voor onderzoek

7 fiscale stimuli voor onderzoek & ontwikkeling !

1819.brussels

Ondernemingen die aan onderzoek en ontwikkeling doen kunnen genieten van een aantal interessante fiscale stimuli. Hieronder vindt u een bondig overzicht.

1. De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De lonen van onderzoekers zijn deels vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Concreet moet een werkgever een bepaald percentage van de bedrijfsvoorheffing dat wordt ingehouden op de lonen van zijn werknemers (met name 75%) niet doorstorten aan de schatkist.

Door deze regeling wil men de loonlasten verlagen en het aantal beschikbare arbeidsplaatsen voor wetenschappelijke onderzoekers verhogen. Het betreft hier een onmiddellijk cashvoordeel dat aangewend kan worden voor de werking van de onderneming.

2. Het statuut van buitenlands kaderlid

Een bijzonder belastingstelsel is van toepassing voor bepaalde kaderleden en onderzoekers die naar België gedetacheerd worden en in het buitenland zijn aangeworven om tijdelijk in België te werken.

Buitenlandse onderzoekers kunnen genieten van een belastingvrijstelling:

  • voor de kosten eigen aan de werkgever (kosten voor de levensduurte, huisvesting en het verschil in inkomstenbelasting) met een maximum van 29.750 EUR per jaar voor onderzoekers; en

  • voor het deel van hun bezoldiging dat verband houdt met de in het buitenland gepresteerde werkzaamheden. Dit is wat men de "travel exclusion" of de "vrijstelling voor de in het buitenland doorgebrachte dagen" noemt.

3. De innovatiepremie

Een werkgever kan aan zijn creatieve werknemers een premie betalen voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming.

Op deze premie worden geen sociale bijdragen en geen belastingen betaald. Deze premie is dus 100 % netto. Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.

4. De belastingaftrek voor octrooi-inkomsten

De belastingaftrek voor octrooien zorgt ervoor dat 80 % van de  inkomsten uit octrooien vrijgesteld wordt van vennootschapsbelasting. Het kan gaan om licentievergoedingen (royalties) verkregen uit het in licentie geven van octrooien, alsook om de zogenaamde ‘inbegrepen royalty’, zijnde de vergoeding voor het octrooi die geacht wordt in de verkoopprijs van het product begrepen te zijn.

Door de vrijstelling daalt de belastingdruk op octrooi-inkomsten tot maximaal 6,8 % (20 % x 33,99 %).

5. De verhoogde investeringsaftrek

Tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase is het vooral van belang om de kosten verbonden aan O&O zoveel mogelijk te drukken. Zo is er ondermeer de verhoogde investeringsaftrek voor octrooien en de verhoogde investeringsaftrek voor vaste activa die gebruikt worden ter bevordering van het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en materialen die geen negatief effect op het leefmilieu hebben.

Deze investeringsaftrek biedt als voordeel dat additioneel aan de afschrijving van het actief er eveneens een gedeelte van de investeringswaarde in mindering gebracht kan worden van het belastbaar resultaat. Voor aanslagjaar 2014 bedraagt het percentage voor deze verhoogde eenmalige investeringsaftrek 14,5 %. Indien u opteert voor de gespreide investeringsaftrek in functie van de afschrijvingen, loopt het percentage op tot 21,5 %.

6. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

De verhoogde investeringsaftrek en het belastingkrediet zijn gelijklopend naar fiscaal voordeel toe en toekenningsvoorwaarden.

Terwijl de investeringsaftrek in mindering wordt gebracht van het belastbaar inkomen, houdt het belastingkrediet een rechtstreekse vermindering in van de verschuldigde belasting (investeringsaftrek x 33,99%).  

Waar zit dan precies het verschil? Als fiscale kmo heeft u er baat bij om te opteren voor het belastingkrediet! De verschuldigde belasting wordt verminderd met 33,99% op de investering terwijl de vennootschap belast wordt aan het verlaagd opklimmend tarief. Daarnaast voorziet het belastingkrediet in een effectieve terugbetaling wanneer het belastingkrediet gedurende vijf opeenvolgende jaren niet werd aangewend. Vennootschappen die zich niet in een belastbare positie bevinden "voelen" op die manier ook de tegemoetkoming.

7. Vrijstelling van gewestelijke subsidies

Onderzoek en ontwikkeling wordt niet alleen via fiscale weg aangemoedigd. Via meerdere instanties gebeurt dit ook door begeleiding bij innovatieve projecten en de valorisatie ervan, alsmede door het verlenen van subsidies. In de vennootschapsbelasting zijn deze subsidies vrijgesteld.

Meer info?

U vindt meer informatie over dit onderwerp in het menu Subsidies op deze website. Bekijk ook de volgende video :

Contact

Federaal Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231
B-1050 Brussel
België
Tel: +32 (0)2 238 34 11
Fax: +32 (0)2 230 59 12

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.