octrooi cloud

Binnenkort een fiscale vrijstelling voor innovatie-inkomsten?

1819.brussels

Onlangs werd de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit octrooien afgeschaft. Deze zou binnenkort vervangen worden door een vrijstelling van innovatie-inkomsten. De concrete voorwaarden om van het nieuwe stelsel van vrijgestelde innovatie-inkomsten gebruik te maken, moeten nog verder bij wet worden vastgelegd.  Er werd in een ruime overgangsperiode voorzien zodat vóór 1 juli 2016 verworven octrooien van het vorige voordeel kunnen blijven genieten tot 30 juni 2021.

De aftrek octrooi-inkomsten

De octrooiaftrek bedraagt maar liefst 80% van de door een vennootschap verworven octrooi-inkomsten, ook wel  licentievergoedingen of royalty’s genoemd. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de belastbare basis.

De octrooiaftrek kan worden genoten in combinatie met andere fiscale voordelen, maar de niet-benutte octrooiaftrek is niet overdraagbaar naar het volgende aanslagjaar.

Door de toepassing van de octrooiaftrek zijn slechts 20% van de octrooi-inkomsten belastbaar tegen het tarief van 33,99%. Het effectieve belastingtarief bedraagt bijgevolg 6,80%.

Stel dat uw bedrijf een belastbare winst heeft van 100.000 € en dat u tegelijk een octrooi-inkomen had van 125.000 €, dan wordt uw belastbare basis tot 0 herleid en betaalt u geen belastingen. 

De octrooi-aftrek kan toegepast worden door alle Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen aan wie een patent of een octrooi (of aanvullende beschermingscertificaten) werd toegekend. De octrooi-aftrek is niet van toepassing op andere intellectuele eigendomsrechten zoals merken, auteursrechten, knowhow, enz.

Overgangsregeling inzake de aftrek van octrooi-inkomsten

Overheden creëren vaak fiscale gunstregimes om ondernemingen te behouden of aan te trekken. De octrooi-aftrek is hier ongetwijfeld een voorbeeld van. In het kader van het binnen de OESO ontwikkelde “Base Erosion and Profit Shifting”-programma (BEPS-programma) werd het Belgische regime van de octrooi-aftrek aan een onderzoek onderworpen. Het besluit was dat, net als 15 andere gelijkaardige buitenlandse regimes, het regime van de octrooi-aftrek niet voldoet aan de in het BEPS-programma voorziene voorwaarden.

De OESO benadrukt in haar BEPS rapporten dat deze maatregelen behouden kunnen blijven in de mate dat ze werkelijk een verband vertonen met lokale investeringen in research and development (de zgn. Nexus approach). Het voordeel moet met name genoten worden in het land waar de ontwikkeling werkelijk plaatsvindt en de kosten werkelijke besteed worden. Ook het Belgische voordeel voldeed niet volldedig aan deze voorwaarde.

Vanaf 1 juli 2016 worden er daarom geen nieuwe aftrekken voor octrooi-inkomsten meer toegestaan onder de voorwaarden van het oude regime.

Tijdens deze overgangsregeling zal er toch nog gebruik kunnen gemaakt worden van de aftrek voor octrooi-inkomsten, dit tot uiterlijk 30 juni 2021, in de volgende gevallen:

  • Inkomsten uit octrooien of licentierechten die al verworven waren vóór 1 juli 2016
  • Octrooi-inkomsten uit in aanmerking komende octrooien waarvan de aanvragen zijn ingediend vóór 1 juli 2016
  • Octrooien en licentierechten die verworven werden vóór 1 juli 2016 en waarvan de geoctrooieerde producten of procédés verder worden verbeterd.

 De vrijstelling voor innovatie-inkomsten

De federale regering heeft de intentie om tegen 1 januari 2017 een nieuw regime conform de voorwaarden van het BEPS-programma te voorzien, ter vervanging van de huidige aftrek voor octrooi-inkomsten. De nieuwe incentive zal een veel ruimer toepassingsveld hebben dan de octrooi-aftrek alleen. Deze zou dan terugwerken tot 1 juli 2016.

Er is nog niets definitief, maar er circuleren wel al wat interessante wijzigingen. We lijsten een aantal belangrijke hieronder even op (uiteraard onder voorbehoud).

  • Naast octrooi-inkomsten zouden ook andere inkomsten vrijgesteld worden zoals auteursrechten en software;

  • Het aftrekpercentage wordt opgetrokken naar 90%;

  • De aftrek zal berekend worden op de netto-inkomsten (na aftrek van bepaalde kosten);

  • De effectieve inkomsten zouden ook breder gaan dan royalties en bijvoorbeeld ook schadevergoedingen en verkoop van intellectuele eigendom kunnen omvatten;

  • De aftrek zal kunnen toegepast worden vanaf de aanvraag tot bescherming;

  • Om het bedrag van de aftrek te berekenen moet voortaan de “Nexus ratio” van de Belgische entiteit worden berekend. Ingevolge deze door de OESO opgelegde maatregel hebben octrooien verworven door en R&D-kosten uitbesteed aan verbonden ondernemingen een negatieve impact op de berekening van de ratio;

  • Bij onvoldoende belastbare winst zou de aftrek ook overdraagbaar zijn naar latere belastbare tijdperken.

Bron : Wet van 3 augustus 2016 houdende dringende fiscale bepalingen, BS 11 augustus 2016.
Zie ook : http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1920/54K1920001.pdf 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.