ASBL - Aides alimentaires

Covid-19: welke steun is voorzien voor de VZW's?

1819.brussels

De coronacrisis spaart ook de VZW's niet. Net als andere organisaties en bedrijven worden zij getroffen door de lockdownmaatregelen. In dit artikel geven we enerzijds een overzicht van de verschillende steunmaatregelen die beschikbaar zijn voor VZW's, en anderzijds van de maatregelen die specifiek genomen werden om bepaalde verenigingssectoren te ondersteunen, zoals cultuur, socio-professionele integratie of persoonsgebonden hulpdiensten.

VZW'S IN vergelijking met ANDERE SOORTEN BEDRIJVEN

Vzw's komen op het vlak van belastingen en sociale zekerheid in aanmerking voor dezelfde steun als andere ondernemingsvormen. Bijvoorbeeld:

 • tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook voor geco-contracten (zonder verlies van punten);
 • uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen, op verzoek en onder bepaalde voorwaarden;
 • automatisch twee maanden uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing;
 • automatisch uitstel van betaling van de btw of de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting;
 • enz.

Het overzicht van deze maatregelen vindt u in onze faq, rubriek 2 (steunmaatregelen aan ondernemingen)

VZW's onderhevig aan BTW-plicht

Vzw's die een btw-plichtige activiteit uitoefenen, kunnen ook in aanmerking komen voor de eenmalige premie van € 4.000 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op voorwaarde dat ze actief zijn in een van de sectoren die in aanmerking komen en voldoen aan de andere voorwaarden voor de premie:

 • minder dan 50 tewerkgestelde voltijdse equivalenten; 
  Opmerking: de limiet van 50 vte's is per onderneming, niet per vestiging.
 • geen overheidsbedrijf of als dusdanig beschouwd;
 • minstens één bedrijfszetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  Opmerking: het is we degelijk de exploitatiezetel die telt en niet de maatschappelijke zetel (die zich in een ander gewest kan bevinden.

Ga naar www.premiecovid.brussels en klik op de blauwe knop “criteria controleren” om te bepalen of u in aanmerking komt voor de premie en vul, indien van toepassing, het formulier in. (Voor meer details over de voorwaarden en de procedure voor deze premie, zie rubriek 2 van onze FAQ-pagina  (steunmaatregelen aan ondernemingen”).

De Brusselse regering heeft daarnaast een nieuwe compensatiepremie van 2.000 euro aangekondigd. Die premie is bedoeld ter ondersteuning van de ondernemers en micro-ondernemingen (tussen 0 en 5 vte's) die hun activiteit aanzienlijk zien dalen als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De praktische voorwaarden moeten nog worden verduidelijkt. Als u automatisch op de hoogte wilt worden gehouden over dit nieuws, abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Ggesubsidieerde VZW'S

Wordt uw vzw gesubsidieerd? Dan is het raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met uw subsidiërende overheid om haar standpunt te kennen in de context van de coronacrisis.

We geven hieronder een overzicht van de specifieke maatregelen voor bepaalde activiteitensectoren in het Brusselse Gewest:

 • Cultuur  
  Specifiek voor de VGC geldt dat ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijft uitbetalen en geen rekening houdt met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis.
  Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden. 
  De deadline voor het indienen van inhoudelijke en financiële verslagen over 2019  voor organisaties met een convenant of overeenkomst wordt verschoven naar 31 mei 2020. 
  Daarnaast werd de deadline voor het indienen van erfgoedprojecten verplaatst naar 1 mei 2020. De indieningsdatum voor trajectsubsidies kunsten werd verplaatst van 1 april naar 15 september.
   
 • Sport
  Voor evenementen in het kader van sport, gelijke kansen en sociale cohesie geldt dat de subsidie van een afgeschaft evenement niet hoeft te worden terugbetaald als er kosten gemaakt zijn die niet teruggedraaid kunnen worden. Bij uitstel hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden. De analyse van de verantwoordingsstukken wordt versoepeld.
   
 • Bijstand aan personen - Gezondheid - Sociaal - Opleiding - Inschakeling 
  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de GGC en de COCOF hebben een speciaal COVID-19-fonds opgericht met 29 miljoen euro dat wordt verdeeld over:
  • Thuiszorg: 2,322 miljoen euro om de aankoop van extra apparatuur te ondersteunen, de rondes te herorganiseren en elektronische communicatiekanalen op te zetten;
  • Rusthuizen: 3,95 miljoen om de gebouwen in te richten en de extra loonkosten te dekken;
  • Sociale werking: 4,97 miljoen om onder meer te zorgen voor meer opvangcapaciteit voor migranten en de versterking van de daklozenrondes, straathoekwerk en de opvangcentra voor daklozen.
  • Bijstand aan personen met een handicap (maatwerkbedrijven, begeleidingsdiensten, opvang en verblijf): 2,866 miljoen euro

Hun bestaande subsidies blijven ook behouden en er is een administratieve vereenvoudiging gepland voor alle sectoren van de gezondheidszorg, de sociale sector, de bijstand aan personen, opleiding, de sociaal-professionele inschakeling en de sociale cohesie.

De VGC behoudt ook de facultatieve subsidies voor evenementen die in de periode van 1/03 tot 30/04/2020 waren gepland en zijn uitgesteld. De subsidies kunnen worden gebruikt om de facturen die al waren aangegaan voor geannuleerde evenementen te betalen. De administratieve procedures ter rechtvaardiging daarvan zullen worden vereenvoudigd.

Wat gebeurt er met de organisatie van de Rvb en jaarlijkse AV tijdens de lockdownperiode?

De vergaderingen van de Raad van Bestuur (Rvb) kunnen virtueel gebeuren via videoconferenties, op voorwaarde dat het principe van "collegialiteit" wordt gerespecteerd, d.w.z. dat de standpunten van alle leden kunnen worden gedeeld en besproken, net zoals in de gewone vergaderingen.

Tenzij uw statuten dat verbieden, kunnen bepaalde besluiten ook schriftelijk worden genomen. Dergelijke schriftelijke besluiten moeten met eenparigheid van stemmen worden genomen (bijvoorbeeld een schriftelijke tekst die expliciet door alle leden is goedgekeurd en ondertekend).

Voor de Algemene Vergaderingen voorziet de wet geen mogelijkheid voor een schriftelijke procedure of een andere vorm van stemmen op afstand voor vzw's, die verplicht een beraadslagende algemene vergadering moeten houden.

In dit artikel vindt u daarover meer informatie.

Auteur: Catherine Iwankiw, adviseur 1819

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.