De Brusselse regering roept het inschakelingscontract in het leven

Niet genoeg ervaring, niet voldoende opgeleid, « uw profiel interesseert ons niet», … Werkgevers zijn niet altijd geneigd jongeren aan te werven in hun bedrijf. Wanneer ze naast het feit dat ze jong zijn ook nog eens geen diploma of kwalificaties hebben, zijn hun kansen op een eerste job miniem.  

Op basis van deze vaststellingen heeft het Brusselse Gewest niet alleen beslist om de Jongerengarantie te bestendigen en in de verf te zetten,  maar ook deze verder aan te vullen met het inschakelingscontract.  

De Jongerengarantie

In april 2013 hebben de Europese lidstaten zich ertoe verbonden om een succesvolle toetreding van de jongeren op de arbeidsmarkt mogelijk te maken door garantieprogramma's voor de jongeren op te stellen.
 
In het kader van die jongerengarantie moeten de EU-lidstaten erop toezien dat de jongeren onder de 25 jaar binnen de vier maanden nadat ze het formele onderwijs hebben verlaten, kwalitatief werk hebben dat aansluit op hun opleiding, vaardigheden en ervaring, of via een opleiding, stage of bijscholing de vereiste kennis, vaardigheden en ervaring kunnen opdoen om later een baan te vinden. 
 
De doelgroep voor de jongerengarantie in Brussel omvat 6000 jongeren per jaar. Dankzij deze maatregel krijgt de volle 100% instroom aan jongeren die zich inschrijven bij Actiris begeleiding op maat.  Ze worden snel onder handen genomen en  begeleid naar één van de 3000 opleidingen, 2000 stages of 1000 jobs.   

De inschakelingscontracten maken deel uit van deze 1000 jobs. 

Wat is het inschakelingscontract ?

Het inschakelingscontract kan gedefinieerd worden als een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 12 maanden, gesubsidieerd door het Gewest dat de jonge werkzoekende, die ondanks al zijn inspanningen nog geen job gevonden heeft, moet toelaten een eerste werkervaring en competenties te verwerven waardoor hij kan doorstromen naar een duurzame en kwalitatieve tewerkstelling. 

Het inschakelingscontract ligt in het verlengde  van  de Jongerengarantie en vormt er een aanvulling op. Het beoogde doelpubliek van deze maatregel is daarom elke jongere onder de 25 jaar die na zijn studies als niet-werkende werkzoekende staat ingeschreven bij Actiris en dit sedert tenminste 18 maand en die tijdens die periode nog geen werkervaring van meer dan 90 gecumuleerde dagen heeft.

Aangezien de Jongerengarantie van start ging op 1 januari 2015 zullen de eerste inschakelingscontracten aanvangen op 1 juli 2016.

Hoeveel contracten zullen er gefinancierd worden?

Op basis van ramingen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid zullen 479 jongeren gebruik kunnen maken van deze maatregel in 2016.

479 is het maximum, aangezien dat aantal geen rekening houdt met een aantal parameters zoals de gevolgen van conjunctuurwijzigingen of van het invoeren van de Jongerengarantie, nl. een begeleiding op maat voor alle jongeren die zich na hun studies voor het eerst bij Actiris inschrijven, een stijging van het aantal opleidingsplaatsen en een versterking van het stageaanbod.

Tijdens het tweede semester van 2016 wordt niettemin verwacht dat 250 à 300 inschakelingscontracten zullen worden afgesloten.

Het maximumaantal van 479 werd als referentie gebruikt voor de berekening van het budget dat in 2016 moet worden voorzien om deze nieuwe maatregel te financieren.

Over een volledig jaar zullen evenwel bijna 1.000 inschakelingscontracten op die manier gefinancierd worden. Er zullen aan de eerste contracten die vanaf juli 2016 zullen ingaan, immers elke maand nieuw afgesloten inschakelingscontracten toegevoegd worden.

Welke werkgevers zullen van de maatregel kunnen gebruikmaken?

Aangezien het inschakelingscontract een nieuw instrument is, moet de aanpak van een proefproject gehanteerd worden om enerzijds de begroting te kunnen beheersen en anderzijds de maatregel efficiënt bij de werkgevers te kunnen introduceren.

Het inschakelingscontract zal dan ook in eerste instantie enkel gebruikt kunnen worden door werkgevers in de openbare sector en de non-profitsector.

Het instrument zal een jaar na de invoering ervan geëvalueerd worden om te onderzoeken of het zijn doelstellingen behaald heeft.

In tweede instantie en na de evaluatie zal bekeken worden of het instrument naar de privésector kan worden uitgebreid.

Praktisch

Om een zo eenvoudig mogelijk instrument te creëren dat een snelle invoering mogelijk maakt, zal het juridische en administratieve kader van de Gesubsidieerde Contractuelen – GECO – gebruikt worden voor de inschakelingscontracten. Sommigen hebben het dan ook over de inschakelings-GECO.

De toekenning van de inschakelingscontracten aan de werkgevers uit de openbare sector en de non-profitsector zal verlopen via een procedure met projectoproepen uitgeschreven door Actiris. De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst zal een informatiecampagne opzetten om de toekomstige werkgevers van dit nieuwe instrument op de hoogte te brengen.

Aanzienlijke budgettaire middelen

Het Brussels Gewest zal een premie van 27.000€/jaar uittrekken voor een inschakelingscontract binnen een openbare instelling of een vzw, en een bedrag van 24.000€ voor een inschakelingscontract bij de lokale overheden.

Het verschil tussen deze bedragen is te verklaren door het feit dat de barema’s voor de lokale overheden lager liggen dan die voor de openbare instellingen en vzw’s.

Bij deze vaste premie komen nog de verminderingen inzake socialezekerheidsbijdragen specifiek voor GECO’s.

Aangezien er in 2016 maximaal 479 inschakelingscontracten voorzien zijn, werd voor de invoering van de maatregel een nieuw budget van 5.529.000€ uitgetrokken.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.