De energieaudit voor ondernemingen en organisaties in zes vragen

1819.brussels

Beslaat uw onderneming of organisatie in Brussel een oppervlakte van meer dan 3.500m² ? Dan mag u niet vergeten dat een energieaudit verplicht is vóór aanvraag, vernieuwing of verlenging van bepaalde milieuvergunningen. Hieronder vindt u het wat, wie, waarom.

Een energieaudit is een doorlichting van uw energieverbruik. Hij toont u waar, hoe en in welke mate energie kan bespaard worden in het gebouw dat uw onderneming huisvest.

De bedoeling is om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Gewest te verminderen.

1. Wie moet een audit uitvoeren ?

De onderneming die aan de volgende 2 criteria beantwoordt :  

  • een vestiging met een vloeroppervlakte die niet voor woning bestemd is van meer dan 3.500 m² en

  • waarvoor een milieuvergunning van klasse 1A of 1B aangevraagd wordt (voor de aanvragers die privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersoon zijn) of van klasse 2 (indien het gaat om een publiekrechtelijk rechtspersoon of die betrekking heeft op handelingen en werken van openbaar nut).

2. Kan men vrijgesteld worden ?

U bent vrijgesteld van de audit in een van de volgende gevallen:

  • indien uw aanvraag een gebouw betreft waarvan het energieverbruik per m² beschermd volume lager ligt dan bepaalde grenswaarden uitgedrukt in kWh/m²/jaar.

  • indien het gaat om nieuwe gebouwen of zware renovaties en een EPB-voorstel moet opgemaakt worden.

  • indien uw onderneming onderworpen is aan de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten.

Welk verbruik wordt in aanmerking gekomen ? Het gaat om het energieverbruik voortkomende uit de regeling van het binnenklimaat van het gebouw (HVAC en verlichting), met uitsluiting van het verbruik voor het industriële process dat er kan plaatshebben (bijv. de machines van een schrijnwerkerij).

De aanvraag van vrijstelling moet in de vergunningsaanvraag gedaan worden en moet gemotiveerd zijn.

3. Wie voert de audit uit ?

De audit dient uitgevoerd te worden door een  erkende energieauditeur voor de milieuvergunning. De auditeur beantwoordt aan bepaalde vereisten op het vlak van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

4. Wat houdt een energieaudit in?

De audit wordt uitgevoerd op basis van minstens één gedetailleerd bezoek van de erkende auditeur aan de inrichtingen. De auditeur baseert zich op :

  • enerzijds, de technische en facturatiegegevens die door de vergunningsaanvrager worden gegeven (technische beschrijving van de vestiging, jaarlijks energieverbruik van de laatste 3 jaren, …)

  • anderzijds zal hij ter plekke bijkomende metingen doen om beter het energiegebruik te kunnen omschrijven. De audit betreft met name de gebouwschil, het verwarming- en koelingsysteem, de ventilatie, warmwaterproductie, verlichting, eventuele industriële of commerciële processen (koeling, enz.).

Het verslag bevat ook een lijst met potentiële maatregelen voor verbetering waarvoor de terugwintijd lager is dan 5 jaar. Deze maatregelen worden gedetailleerd beschreven met de investerings- en exploitatiekosten, de vermindering van het energieverbruik, de financiële winst, de terugwintijd en een raming van de betrouwbaarheid van de resultaten.

Tenslotte kiest de auditeur In samenspraak met de uitbater de auditeur enkele maatregelen om dit globaal energiebesparingspotentieel te behalen. Deze maatregelen en hun besparingen worden samengevat in een actieplan, lopende over 4 jaar (5 jaar voor overheidsinstellingen), en dit actieplan wordt opgenomen in de milieuvergunning, waardoor het verplicht wordt.

De aanvrager van de vergunning ondertekent de energieaudit mee en accepteert zo de maatregelen en het actieplan.

5. Hoe lang is de audit geldig?

De energieaudit mag ten vroegste 12 maand vóór indiening van de vergunnings-, verlengings- of vernieuwingsaanvraag opgemaakt zijn. De audit wordt aan het aanvraagdossier toegevoegd. Leefmilieu Brussel aanvaardt eventueel een audit van maximum 5 jaar waarvan het actieplan nog niet volledig uitgevoerd is. Een actualisering van het actieplan volstaat dan.

6. Uw verplichtingen als houder van de vergunning

Als houder van de vergunning dient u uw actieplan van geïmplementeerde en niet-geïmplementeerde maatregelen jaarlijks bij te werken. Binnen de vier jaar na toekenning van de vergunning moet de vergunninghouder de in zijn actieplan voorziene maatregelen uitvoeren die toelaten zijn doelstellingen te bereiken.

U mag ook andere maatregelen uitvoeren die niet in het actieplan voorzien zijn, maar daarvoor moet u een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren die vooraf wordt goedgekeurd door Leefmilieu Brussel.

 

Bron : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.