Een aanzienlijke verhoging voor het beheer van uw verontreinigde bodemsés

Een aanzienlijke verhoging van de premies voor de sanering van verontreinigde bodems

1819.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een verhoging van de financiële steun voor particulieren en ondernemingen voor de identificatie of sanering van verontreinigde bodems goedgekeurd. Voortaan zullen de premies de kosten van de bodemonderzoeken voor 100% dekken. Bovendien werd het plafond voor de terugbetaling van de saneringswerken ook verhoogd.

Bij de verkoop van een onroerend goed is een bodemonderzoek verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indien er een vermoeden van verontreiniging is. Men zegt dan dat het terrein is opgenomen in categorie 0 van de inventaris van de bodemtoestand. Deze wettelijke verplichting leidt voor de verkoper dikwijls tot aanzienlijke kosten (boringen, bodemanalyses, sanering) terwijl hij niet altijd rechtstreeks verantwoordelijk is voor de historische verontreinigingen op zijn terrein (weesverontreinigingen m.a.w. waarvan de vervuiler dus niet bekend is).
Bovendien moeten de ondernemingen die een activiteit uitoefenen die als een risico voor de bodem wordt beschouwd ook een bodemonderzoek uitvoeren vóór het verkrijgen van een milieuvergunning of bij de overdracht ervan.

In talrijke gevallen ontdekken deze onderzoeken ook historische verontreinigingen die geen verband houden met de activiteiten van de onderneming. Deze situatie is niet zeldzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Men meent dat 18.6 % van het grondgebied van het Gewest verontreinigd is en 80% van dit percentage betreft weesverontreinigingen.

Om de burgers, kleine en middelgrote ondernemingen, overheidsinstellingen of vzw’s te ondersteunen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2008 premies toe als het om weesverontreiniging gaat.
Eind juli heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw “Bodempremiebesluit” goedgekeurd, met als voornaamste doel de financiële steunmaatregelen te versterken en in fine de kwaliteit van het leefmilieu op het grondgebied te verbeteren. Concreet werden het percentage van de kosten die door de premies worden gedekt en het plafond van de premies aanzienlijk verhoogd. Bovendien wordt het plafond van de bodemonderzoeken opgesplitst om de kleine en grote bodemonderzoeken gelijkmatiger te dekken. De voornaamste wijzigingen van dit nieuwe besluit zijn opgenomen in de onderstaande vergelijkende tabel:

premies bodemverontreiniging 2018

Voorwaarden voor het verkrijgen van de premies

De voorwaarden voor het verkrijgen van de premies zijn dezelfde gebleven: het moet gaan om een weesverontreiniging en er werden bodemonderzoeken of bodemsaneringen uitgevoerd die conform de bodemordonnantie werden verklaard.

De procedure om de premie aan te vragen is zeer eenvoudig. Het volstaat een aanvraagformulier in te vullen en via elektronische weg te bezorgen aan bodeminfosol@environnement.brussels of via de post (Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel) en er een kopie van uw identiteitskaart en de facturen en betalingsbewijzen i.v.m. de aanvraag bij te voegen.

Voor meer info:

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.