Een BVBA verlaten : wat zijn de procedures ?

Een BVBA verlaten : wat zijn de procedures ?

1819.brussels

Wanneer we deel gaan uitmaken van een vennootschap, doen we dat meestal met het idee er enkele jaren te blijven en voor onbepaalde tijd verbonden te zijn met de verschillende betrokkenen. Het gebeurt echter dat een partner zich vrijwillig wil terugtrekken en de vennootschap wenst te verlaten.

Waarom vertrekken?

Enkele veel voorkomende redenen:

 • U beseft dat u geen deel uitmaakt van het goede team en/of de meningsverschillen met uw partners zijn te groot (zie ook het artikel over De 20 belangrijkste oorzaken van mislukkingen). Het is dan soms zinvol te vertrekken voordat er misverstanden ontstaan of grotere problemen optreden (ernstige conflicten tussen de partners die zelfs tot procedures tegen een van de partners kunnen leiden (uitsluiting/gedwongen intrekking)).
   
 • Het is ook mogelijk dat u in de situatie van vennoot ‘terechtkomt’ door u bij een vennootschap aan te sluiten om er te werken, zonder echt te weten wat uw statuut precies inhoudt. Dit komt vaak voor wanneer een onderneming een werknemer nodig heeft, maar de sociale lasten wilt vermijden die bij de tewerkstelling van een werknemer zouden worden toegepast (meer informatie over schijnzelfstandigen hier).
  U hebt het aandelenregister ondertekend (en er heel weinig ontvangen), u ontvangt een vergoeding (indien alles goed verloopt), en uw sociale bijdragen worden betaald door de vennootschap (indien ze effectief betaald worden). In de praktijk kunnen de zaken echter ingewikkelder worden door een van de onderstaande gevallen:
   
  • uw vergoeding wordt niet/niet langer betaald
  • er wordt u geen werk meer toevertrouwd (en u kunt dus moeilijk zomaar factureren)
  • de vennootschap betaalt uw sociale bijdragen in werkelijkheid niet/niet langer en deze worden van u gevorderd door uw sociaal verzekeringsfonds
  • u beseft hoe weinig inspraak u hebt op besluitvormingsniveau (door uw geringe deelneming in het kapitaal van de vennootschap)
  • u bent vennoot en geeft de zaakvoerder van een bvba toegang tot het bedrijfsbeheer, en u hebt daarbuiten ook nog een eigen activiteit die u graag zou stopzetten (u wilt niet langer zelfstandige zijn)

Het is dus best mogelijk dat u de vennootschap waarvan u vennoot bent vrijwillig wil verlaten voordat er ernstige problemen optreden.

Hoe gaat u te werk?

 • Breng de andere partners op de hoogte van uw wens om de vennootschap te verlaten, door hun allereerst een aangetekende brief te sturen waarin u aangeeft dat u uw aandelen op een bepaalde datum wilt afstaan.
 • Hoe gebeurt de afstand en overdracht van uw aandelen?
  • In principe kan er (onder levenden) slechts afstand worden gedaan van de aandelen met de instemming van ten minste ½ van de andere vennoten die minstens ¾ van het kapitaal bezitten. Deze overeenkomst wordt ‘goedkeuring’ genoemd. In de statuten kunnen meer beperkende, maar zeker geen soepeler regels bepaald zijn.

  • Een of meerdere andere vennoten kunnen de aandelen van de overdrager verwerven (tenzij in de statuten anders is bepaald). De wet bepaalt ook dat de overdrager zijn aandelen kan overdragen aan zijn echtgenoot/een bloedverwant in rechte, neerdalende of opgaande lijn, en dit zonder goedkeuring van de andere vennoten, maar deze mogelijkheid wordt vaak (wat begrijpelijk is) uitgesloten door de statuten.

  • De overdrager kan ook iemand buiten de onderneming vinden die graag in de vennootschap zou werken en er een deelneming van verwerven. In dat geval is de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten die minstens ¾ van het kapitaal bezitten automatisch vereist.

  • In het geval van overdracht van de aandelen leggen de vennoten de overdracht van (alle) aandelen vast in het aandelenregister (het zogenaamde vennotenregister) dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden.

 • Indien de voorgestelde persoon geweigerd wordt, kunt u deze beslissing - indien nodig - aanvechten bij een voorzieningenrechter. Als de rechter oordeelt dat de weigering willekeurig is, moeten de bezwaar makende vennoten binnen 3 maanden na de datum van de beschikking van de rechter een koper vinden tegen de prijzen en voorwaarden die in de statuten of door de rechter, als de statuten hier niet in voorzien, zijn vastgesteld.
 • Documenten die u moet verkrijgen

  Wanneer de overdracht van uw aandelen volbracht is, moet u om een kopie van het aandelenregister waarin deze overdracht is opgenomen, verzoeken.
  Bij gebrek daaraan kan de onderneming ook een verklaring van stopzetting van activiteit opstellen (model van het ondernemingsloket invullen) die bevestigt dat u geen deel meer uitmaakt van de vennootschap, of er in ieder geval niet meer actief bent.

  Als u bovenop uw statuut van vennoot de functie van niet-statutaire zaakvoerder bekleedt, en u deze functie niet langer wenst uit te voeren, moet u ontslag nemen. De algemene vergadering (AV) moet samenkomen, nota nemen van uw ontslag als zaakvoerder, het ontslag opnemen in het verslag of in het proces-verbaal (PV) van de AV en het uittreksel van het PV waarin uw ontslag (en de datum waarop het ontslag van kracht geworden is) is opgenomen, publiceren (in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad).

  Voor de statutaire zaakvoerders moeten de statuten eveneens gewijzigd worden. Deze formaliteit moet voor een notaris gebeuren. De notaris zal in voorkomend geval al een nieuwe zaakvoerder aanduiden. In het hoofdstuk ‘Beheer’ van de statuten kunnen we nagaan of de zaakvoerder statutair (rechtstreeks in de statuten benoemd) is of niet (benoemd door de AV) – meer informatie hier. Het gebeurt vooral in familiebedrijven dat de zaakvoerders statutair zijn om de continuïteit van het beheer van het bedrijf te waarborgen.

  In beide gevallen moet er niettemin rekening worden gehouden met wat er in de statuten werd bepaald. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de zaakvoerder zich aan een in de statuten vooraf bepaalde opzegtermijn moet houden of dat hij pas mag vertrekken wanneer een nieuwe zaakvoerder wordt benoemd.

  Ongeacht of de zaakvoerder de onderneming verlaat of vennoot blijft (zonder langer zaakvoerder te zijn), is het ontslag een onherroepelijke eenzijdige rechtshandeling die dus rechtsgevolgen heeft, onafhankelijk van het akkoord van de vennoten, zelfs als er nog andere formaliteiten moeten worden geregeld.

  Vervolgens geldt hetzelfde: u moet een kopie van de officiële documenten verkrijgen.

 • Opzegging van het statuut van zelfstandige

  U moet zich eveneens tot uw sociaal verzekeringsfonds richten om uw statuut van zelfstandige op te zeggen (tenzij u natuurlijk nog als zelfstandige activiteiten uitvoert, of in de nabije toekomst wilt uitvoeren, buiten de onderneming die u verlaat).

  Het schrappen bij het sociaal verzekeringsfonds moet binnen de 15 dagen na ontvangst van het attest van schrapping in de Kruispuntbank gebeuren. U bekomt dit attest bij een ondernemingsloket. Klik hier voor meer details.

  Let op: het sociaal verzekeringsfonds zal de aansluiting slechts stopzetten op basis van een officieel document.

 • Voor de vennoot: een kopie van het aandelenregister waarin de overdracht van de aandelen is opgenomen.
 • Voor de zaakvoerder: een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering waarin nota wordt genomen van uw ontslag, of een kopie van het uittreksel van dat proces-verbaal zoals deze in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd (beschikbaar op de site van het Belgisch Staatsblad).

Dit kan een delicate stap zijn als de vennoten het vertrek niet goedkeuren. Soms weigeren bepaalde vennoten om zaken in te schrijven in het aandelenregister, een ontslag in het Belgisch Staatsblad te publiceren, of willen ze geen attest over het vertrek van de vennoot verstrekken, waardoor de persoon dus ‘geblokkeerd’ blijft in zijn statuut van zelfstandige.

U kunt de andere vennoten niet echt verplichten om uw vertrek als vennoot of uw ontslag op te tekenen. Het wordt vooral vervelend wat de sociale bijdragen betreft. De herinneringsbrieven worden eerst naar uw onderneming gestuurd, maar na een tijdje zullen die rechtstreeks aan u worden gericht (met achterstandsrente).

Als uw onderneming u geen enkel bewijs van vertrek verstrekt, raden we u aan de onderneming uw bewijs van vertrek opnieuw per aangetekende post te vragen. Indien de onderneming niet binnen de vastgestelde termijn antwoordt (bijvoorbeeld binnen de 15 dagen), kunt u het bewijs van uw aangetekende brief voorleggen aan uw sociaal verzekeringsfonds, die zo gemakkelijker toestemming kan krijgen van het RISVZ om uw dossier af te sluiten en uw sociaal statuut van zelfstandige te schrappen. U kunt ook het bewijs van gebrek van inkomsten en de eerste aangetekende brief waarin u uw wens aangeeft om uw aandelen over te dragen, bijvoegen.

Goed om te weten

Gevolgen voor de andere vennoten: inbreng van het beheer

Als u het bedrijf verlaat en als enige over de kennis basisbeheer (de overige vennoten vallen de facto onder het statuut van zelfstandigen) beschikte: de vennootschap zal zes maanden hebben om de situatie te regulariseren middels het verkrijgen van de kennis beheer (examen van de centrale examencommissie) ofwel door iemand te vinden die bereid is de kennis basisbeheer in de bvba in te brengen. De vennootschap zal haar situatie bij een ondernemingsloket moeten regulariseren.

Recht op een werkloosheidsuitkering?

Zelfstandigen die hun statuut opzeggen hebben in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Lees onderstaand artikel voor algemene informatie en om de uitzonderingen te kennen, en informeer u hierover bij de RVA (fiche T87), een vakbond, de HVW, l’Atelier des droits sociaux,…

Help! Zich goed omringen

Doe dit niet alleen en laat u helpen door een Brusselse ondersteunende organisatie, zoals:

Blijf up-to-date

Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox