Een loonbonus aan uw werknemers toekennen in 2019? Wacht niet te lang !

Een loonbonus aan uw werknemers toekennen in 2019? Wacht niet te lang !

1819.brussels

Voor de loonbonus geldt een voordelige sociale en fiscale behandeling. Wil u die nog toekennen in 2019, dan moet u uw loonbonusplan indienen voor 30 april. Hou ook rekening met andere wijzigingen, met name op het vlak van de bedragen en de te gebruiken documenten...

De loonbonus is een niet-recurrent voordeel, gekoppeld aan uw bedrijfsresultaten, óf aan het behalen van collectieve doelstellingen. Het biedt werkgever én werknemer niets dan voordelen gezien het sociaal en fiscaal voordelig behandeld wordt.

Maximumbedrag voor 2019

De aan de werknemers toegekende bonus mag per werknemer niet meer bedragen dan 3.383 euro op sociaal vlak en 2.941 euro op fiscaal vlak. Indien deze bedragen overschreden worden, zal het verschil als loon beschouwd worden en dus onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Collectieve resultaten, meetbare en verifieerbare doelstellingen

De toekenning van de loonbonus moet gekoppeld zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, en dit op basis van objectieve criteria.

Wordt bijvoorbeeld niet als een collectief objectief beschouwd, het objectief dat alle werknemers moeten slagen voor een bepaalde test. Om dat objectief te bereiken moet immers elke individuele werknemer slagen voor de test, waardoor het een objectief is dat gelinkt is aan de individuele resultaten van de werknemer

Het toegekende voordeel moet bovendien afhangen van de verwezenlijking van duidelijke, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen.

Wordt bijvoorbeeld niet als een meetbaar en verifieerbare doelstelling beschouwd, het objectief dat een bepaalde klantentevredenheidsgraad gehaald moet worden zonder te preciseren hoe deze tevredenheidsgraad berekend zal worden.

Ten slotte zijn ook die doelstellingen uitgesloten waarvan de realisatie kennelijk zeker is op het moment waarop het plan wordt opgesteld.

Toekenningsplan met verplichte vermeldingen

Om deze alternatieve beloningsvorm te kunnen toepassen, moet de werkgever een plan tot toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen opstellen. Dat plan moet een aantal gegevens bevatten, waaronder:

  • de doelgroep;
  • de doelstellingen;
  • de referteperiode en de geldigheidsduur van het plan;
  • de voordelen, de berekening, het tijdstip en de modaliteiten van betaling;
  • de opvolgings- en controleprocedure (deze wordt vaak vergeten of berust niet op objectieve criteria);
  • enz.

Opgelet! Het verplicht model werd onlangs aangepast.

En zeer recente wijziging: ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kunnen loonbonusplannen indienen door middel van een "toetredingsakte". De FOD Werk meldt dat dit vanaf nu kan gebeuren via elektronische weg.

Referteperiode

In het toekenningsplan moet een referteperiode worden vermeld waarbinnen de doelstellingen moeten worden behaald. De referteperiode moet ten minste 3 maanden bedragen en mag samenvallen met het kalenderjaar of met het boekjaar.

Opgelet: de loonbonusplannen waarvan de referteperiode overeenstemt met het kalenderjaar 2019 moeten uiterlijk op 30 april 2019 worden neergelegd. Opgelet, het is de datum van ontvangst van het dossier door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is, waarmee rekening wordt gehouden.

Let er bovendien op dat de werknemers over de volledige referteperiode moeten beschikken om hun objectieven te behalen. Zo werd een plan afgekeurd waarin formeel gezien wel een referteperiode van een jaar werd opgenomen maar waarin gepreciseerd werd dat alle facturen binnen de 15 dagen behandeld moesten worden. Door dit te doen, wordt de referteperiode in de praktijk immers op 15 dagen vastgesteld.

Wat als u reeds winstpremies toekent ?

Een ander interessant voordeel zijn de winstpremies (identiek en gecategoriseerd), die de werknemers toelaten om deel te nemen aan de winst van de onderneming. Deze premies kennen ook een gunstige (para)fiscale behandeling.

De toekenning van winstpremies sluit niet uit dat een loonbonusplan kan worden ingevoerd, gericht op het behalen van andere collectieve doelstellingen dan het behalen van een bepaalde ‘winst’ : het verminderen van het aantal arbeidsongevallen of afwezigheidsdagen, het behalen van een bepaald niveau van klantentevredenheid, het behalen van een ISO-certificaat, …

Bron artikel: Securex

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.