FAQ Covid Safe Ticket : welke regels voor de betrokken sectoren in Brussel ?

FAQ Covid Safe Ticket : welke regels voor de betrokken sectoren in Brussel ?

Covid Safe Ticket : welke regels voor de betrokken sectoren in Brussel ?

Ter herinnering, vanaf 15 oktober is het Covid Safe Ticket verplicht voor iedereen ouder dan 16 jaar in bars, restaurants, sport- en fitnesscentra, culturele gelegenheden, nachtclubs, enz.

Hieronder hebben wij de antwoorden verzameld op vragen die het meest werden gesteld door de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken sectoren.

Vind je het antwoord op je vraag niet, dan kan je die altijd doorsturen naar info@1819.brussels
Aarzel zeker niet de affiche (PDF), die je hier kan downloaden en afdrukken, aan de ingang van je zaak te hangen om je klanten te waarschuwen dat het CST vereist is.

Algemene informatie voor alle betrokken sectoren

Update: 02 december

Geactualiseerd onderwerpen:
3. In welke sectoren en op welke plaatsen is het CST verplicht?

1. Wat is een Covid Safe Ticket (CST)

Het CST is een variant van het Europese Covid-certificaat, bedoeld voor reizen naar het buitenland. Datzelfde certificaat geldt nu dus ook om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met het CST wordt gecontroleerd of de burger in het bezit is van een van de volgende certificaten:

 • een vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat je volledig bent ingeënt met een door de Europese Unie erkend vaccin. Een vaccinatiecertificaat is pas geldig vanaf de 14de dag na de laatste injectie;
 • een testcertificaat als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur). Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Evenementen kunnen deze tests aan de ingang aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht;
 • een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

De certificaten kunnen worden gedownload via de applicatie CovidSafe.be of per post worden opgestuurd door te bellen naar het callcenter op 02 214 19 19. Ze bevatten een QR-code, waarmee de geldigheid van het certificaat kan worden gecontroleerd.

Meer informatie over covid-certificaten vind je op de site https://covidsafe.be/nl/veelgestelde-vragen.

Het Overlegcomité (17/11/2021) heeft beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt

Wat is het Covid Safe Ticket+ ?

Het Covid Safe Ticket+ (CST+) is de naam voor de vereiste van het Covid Safe Ticket en het dragen van het mondmasker.

2. Voor wie wordt het CST verplicht?

Het CST is verplicht vanaf 16 jaar, tenzij de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep, in alle betrokken sectoren en tijdens alle betrokken evenementen. Opgelet, voor massa-evenementen en in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen zal het CST worden gevraagd vanaf 12 jaar.

Het gebruik van het CST geldt alleen voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen, en niet voor personen die een werkrelatie hebben met de uitbater van de voorziening of het evenement.

Ook raadplegingen in het ziekenhuis en de eventuele begeleiders van personen die niet in staat zijn alleen op raadpleging te gaan, zijn uitgesloten.

Personen die niet aan het CST zijn onderworpen (zie hierboven), moeten een mondmasker dragen (vanaf 10 jaar) in de betrokken sectoren en tijdens de betrokken evenementen.

3. In welke sectoren en op welke plaatsen is het CST verplicht?

Het CST met mondmaskerdracht is verplicht in de volgende sectoren:

A. private bijeenkomsten :

 • Buiten:
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 10 jaar, zodra er meer dan 100 personen aanwezig zijn;
  • Het gebruik van het Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 100 personen. Deze verplichting geldt niet in de woning, tenzij daar professionele cateringactiviteiten worden verricht.
 • Binnenshuis
  • Besloten bijeenkomsten zijn verboden, behalve in de privéwoning of in toeristische accommodatie, en ook voor bruiloften en begrafenissen.

B. evenementen voor het publiek

Vanaf 50 personen zittend binnen en 100 personen zittend of staand buiten.

Er worden regels voor sociale distantie aanbevolen en bij alle evenementen is het dragen van mondmaskers verplicht, zowel door het publiek als door het personeel en de organisatoren, ongeacht de omvang van het evenement en of het met of zonder CST wordt gehouden.

Bovendien gelden verschillende aanvullende regels naargelang het evenement binnen of buiten en met of zonder CST plaatsvindt.

In alle gesloten ruimten waar een massa-evenement plaatsvindt (met 50 of meer personen), is het gebruik van een luchtkwaliteits(CO2)-meetinstrument verplicht. Dit is niet noodzakelijk voor een sport- of evenementenlocatie. In het geval van een massaal evenement hangt de verplichting af van de aard van de activiteit.

C. Specifieke sectoren:

 • Horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden) Lees meer
 • Dancings en discotheken. Deze sector is momenteel geslotenLees meer
 • Sport- en fitnessclubs: het CST is verplicht voor alle binnensporten, en voor buitensporten vanaf 100 personen (op en rond het veld)
 • Handelsbeurzen en congressen: vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten
 • Voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector: vanaf 50 personen.
 • Residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen: ziekenhuizen en voorzieningen voor de opvang of huisvesting van bejaarde personen

Indien het aantal aanwezige personen onder de hierboven vermelde limieten (beperkt aantal personen) ligt, kan de organisator van het evenement ervoor kiezen het CST in te voeren, maar hij moet de uitgenodigde personen hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Het mondmaskerdracht is allen tijde verplicht, behalve:

 • Aan tafel in restaurants of cafés
 • Tijdens het sporten

4. Hoe lang zal het CST worden toegepast?

Het CST wordt ingevoerd voor 3 maanden, tot 15 januari 2022. De epidemiologische situatie zal maandelijks worden geëvalueerd om een eventuele opschorting van het CST te overwegen.  Bovendien kan het CST worden verlengd indien de epidemiologische situatie dit vereist.

5. Wie heeft het recht om het CST te controleren?

De uitbater of organisator van het evenement heeft het recht om het CST van klanten/bezoekers te controleren. Hij is evenwel verplicht een lijst op te stellen van personen die gemachtigd zijn om deze controle uit te voeren. Die personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens.

Het opslaan van persoonsgegevens is niet toegestaan. Alleen het aantal bezoekers wordt geregistreerd.

6. Hoe wordt de controle uitgevoerd?

Om de QR-codes te kunnen lezen, moet de gemachtigde persoon de applicatie CovidScan.be downloaden.

Elke uitbater of organisator moet de nodige instrumenten voor de controle ter beschikking stellen en een lijst opstellen van personen die gemachtigd zijn om de controle uit te voeren.

Die personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers/klanten. Als het CST niet in orde is of wanneer een bezoeker/klant weigert om de identiteitscontrole te ondergaan, heeft de uitbater/organisator het recht om de persoon in kwestie de toegang te ontzeggen en kan hij, als nodig, de politie inschakelen.

7. Hoe kan ik weten of het voorgelegde CST echt is?

Personen die gemachtigd zijn om de controle uit te voeren, mogen de getoonde QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van de bezoeker.

Het is niet mogelijk om meer dan één CST op dezelfde telefoon te hebben. Een animatie in de rand rond de QR-code maakt het gemakkelijk om de originele applicatie te onderscheiden van een schermafdruk of foto.

8. Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Er zijn strafrechtelijke sancties voorzien:

 • voor bezoekers: € 50 tot € 500 boete
 • voor organisatoren: € 50 tot € 2500 boete

Op deze bedragen zijn bijkomende decimalen van toepassing (het bedrag van de opgelegde boete wordt vermenigvuldigd met 8).

Er kunnen nog sancties voorzien worden voor organisatoren: de burgemeesters kunnen immers hun politiebevoegdheid gebruiken en bevelen dat een voorziening voor maximaal 3 maanden wordt gesloten of dat het evenement onmiddellijk wordt stopgezet.

In geval van fraude door een bezoeker/klant is de uitbater/organisator niet aansprakelijk, maar wordt alleen de fraudeur zelf aansprakelijk gesteld.

9. Wie gaat de uitbaters/organisatoren controleren?

De politie zal uitbaters/organisatoren controleren om na te gaan of zij de controles van de QR-code en de identiteitsgegevens correct uitvoeren.

10. Is een werkgever aansprakelijk voor een werknemer die de controle, al dan niet opzettelijk, onjuist uitvoert?

De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever (uitbater/organisator).

11. Moeten personeelsleden ook een CST voorleggen?

Personeelsleden (werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, studenten, vrijwilligers, stagiairs, gelegenheidswerknemers, kunstenaars, enz.) vallen niet onder de CST-regeling, maar moeten wel een mondmasker dragen. Ze kunnen er niet voor kiezen om in plaats daarvan een CST voor te leggen.

Als ze op een bepaald moment echter klant/bezoeker worden, moeten ze wel een CST voorleggen en moeten hun mondmasker blijven dragen.

Horeca : Restaurants en cafés

Update: 14 december

Geactualiseerde onderwerpen:
2. Valt een terras in een overdekte ruimte (winkelcentrum, stationshal) onder de CST-regeling?

1. Geldt het CST alleen in de zaal of ook op het terras?

Het CST met mondmaskerdracht geldt voor binnenruimten. Controle van het CO2-gehalte en ventilatie blijven uiteraard noodzakelijk.

 • Maximaal 6 personen aan een tafel, exclusief kinderen tot 12 jaar. Mensen die in hetzelfde huishouden wonen, mogen een tafel delen, ongeacht hun aantal.
 • In het geval van een bar kunnen verschillende groepen van zes personen aan de bar zitten, afhankelijk van de lengte van de bar, en het is raadzaam een zekere afstand tussen hen te bewaren;
 • Alleen zitplaatsen
 • Iedereen blijft natuurlijk op zijn of haar eigen plaats.
 • Tafelbediening.
 • De activiteit is verboden tussen 23.00 uur en 5.00 uur, behalve voor besloten bijeenkomsten in verband met een huwelijkfeest of begrafenis;
 • Tussen 23.00 en 05.00 uur mag geen eten en drinken worden aangeboden om mee te nemen of te laten bezorgen;

Het gebruik van het CST is niet verplicht op open terrassen van cafés en restaurants (namelijk een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden), op voorwaarde dat de volgende regels worden nageleefd:

 • Minimumafstand van 1,5 m tussen de tafels of 1,8 m hoog plexiglas

2. Valt een terras in een overdekte ruimte (winkelcentrum, stationshal) onder de CST-regeling?

Ja. Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

3. Mag een bezoeker de zaak betreden zonder CST?

Klanten moeten hun CST tonen om binnen te kunnen consumeren. Bezoekers zonder CST mogen de zaak echter wel betreden, als zij een masker dragen, om:

 • de sanitaire voorzieningen te gebruiken
 • hun consumpties te betalen
 • een bestelling af te halen (bijvoorbeeld takeaway)

4. Zijn er voorzieningen die niet onder de CST-regeling vallen?

Sociale restaurants (restaurants die maaltijden serveren tegen een verlaagde prijs (in vergelijking met de marktprijs), met inbegrip van universiteitsrestaurants) ; school- of bedrijfskantines die enkel toegankelijk zijn voor personen die er naar school gaan of in het bedrijf werken ; terrassen van horecazaken - ook diegene die zich in stationshallen of winkelcentra bevinden - vallen niet onder de CST-regeling. 

Maar het mondmaskerdracht is verplicht (behalve aan tafel).

Afgezien van die uitzonderingen valt elk voor het publiek toegankelijk café of restaurant, ongeacht de grootte ervan, onder de CST-regeling.

5. Waar moet de controle plaatsvinden?

De uitbater mag zelf oordelen over de meest doeltreffende manier om de controle uit te voeren.

6. Moet het CST worden gecontroleerd bij het privégebruik van een zaak?

Binnen zijn alleen bruilofts- en begrafenisrecepties toegestaan. Het dragen van mondmaskers is alleen toegestaan bij erkende privé-feesten, en het CST moet worden aangevraagd voor 50 of meer personen. 

Horeca : hotels

Update: 02 december

Geactualiseerde onderwerpen:
1. Is de CST-controle van toepassing in hotels?
3. Is het CST van toepassing op jeugdherbergen?

1. Is de CST-controle van toepassing in hotels?

Nee, hotels vallen niet onder de CST-regeling voor hun logiesactiviteit.

Ze vallen echter wel onder die regeling als zij eten en drinken aanbieden - behalve voor consumptie op de kamer, die er niet onder valt - of een sportzaal hebben. Ook als ze evenementen organiseren (massa-evenementen of beurzen en congressen) of private bijeenkomsten van 50 personen of meer , is het CST van toepassing.

2. Mag de uitbater gasten bij het inchecken naar hun CST vragen?

Ja, de uitbater mag bij de check-in of aan de hotelreceptie naar het CST vragen.

3. Is het CST van toepassing op jeugdherbergen?

Nee, jeugdherbergen vallen niet onder de CST-verplichting.

Ze vallen echter wel onder die regeling als zij eten en drinken aanbieden - behalve voor consumptie op de kamer, die er niet onder valt - of een sportzaal hebben. Ook als ze evenementen organiseren (massa-evenementen of beurzen en congressen) of private bijeenkomsten van 50 personen of meer , is het CST van toepassing.

4. Wie is verantwoordelijk als er een evenement in een hotel wordt georganiseerd?

Als het evenement een organisator heeft, is die verantwoordelijk. Als er geen organisator is, wordt de uitbater van de zaak verantwoordelijk gesteld.

Denk eraan deze kwestie te regelen in de zaalhuurovereenkomst !

5. Welke aanwezigheidsaantallen worden gehanteerd als er een evenement in een hotel wordt georganiseerd?

Hier zijn de aantallen uit de evenementensector van toepassing: 50 personen binnen en 100 personen buiten.

De organisator van een evenement of uitbater van een zaak die wegens het aantal aanwezigen niet onder de CST-verplichting valt, mag die op vrijwillige basis toepassen, op voorwaarde dat hij de bezoekers hiervan vooraf op de hoogte brengt.

Dancings en discotheken

Update: 02 december

Deze sector is momenteel gesloten

Deze sector is momenteel gesloten

Deze sector is momenteel gesloten

Sport- en fitnessclubs

Update: 02 december

Geactualiseerde onderwerpen:
1. Welke aanwezigheidsaantallen worden gehanteerd voor sport- en fitnessclubs?
3. Hoe kan worden geanticipeerd op het aantal toeschouwers en dus op de vraag of het CST al dan niet moet worden gecontroleerd?

1. Welke aanwezigheidsaantallen worden gehanteerd voor sport- en fitnessclubs?

De CST-controle is verplicht voor alle binnensporten (ongeacht de sport of het aantal personen).

Binnen mogen professionele en niet-professionele sportwedstrijden worden gehouden, maar de aanwezigheid van publiek is verboden. Elke deelnemer tot en met 17 jaar mag echter door twee volwassenen worden begeleid.

Buitensportwedstrijden en -trainingen mogen alleen worden georganiseerd voor een zittend of staand publiek van maximaal 100 personen, exclusief personeel en organisatoren, indien het Covid Safe Ticket niet wordt gebruikt. Van 100 mensen, moet het CST gebruikt worden. 

De organisator moet passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de regels inzake sociale afstand in acht kunnen worden genomen, met name door een afstand van 1,5 m tussen elke groep te bewaren, en is verantwoordelijk voor het beheer van de menigte. Mondmaskers moeten worden gedragen.

2. Valt de kantine van de sportclub onder de regeling voor de horeca?

Ja, de kantine valt onder de CST-verplichting binnen.

3. Hoe kan worden geanticipeerd op het aantal toeschouwers en dus op de vraag of het CST al dan niet moet worden gecontroleerd?

Er moet worden geanticipeerd op het potentiële publiek, en dus op het vragen van het CST, als men denkt dat er 100 personen aanwezig zouden kunnen zijn (Zie 7. Hoe de aanwezigheidsaantallen worden berekend).

4. Is het dragen van een masker verplicht als buiten minder dan 200 personen aanwezig zijn?

Ja, het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve bij het sporten.

5. Wie is verantwoordelijk voor de controle? De verantwoordelijke voor de infrastructuur of de club die er gebruik van maakt?

Als het evenement een organisator heeft (zoals een sportclub die een faciliteit gebruikt) is die verantwoordelijk. Als er geen organisator is, wordt de uitbater van de voorziening verantwoordelijk gesteld.

Denk eraan deze kwestie te regelen in de zaalhuurovereenkomst !

6. Moet iemand die de sportclub binnenkomt om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen of om zich om te kleden in de kleedkamer, een CST voorleggen?

Nee, maar het dragen van een mondmasker is verplicht.

7. Moeten schoolgroepen die sportvoorzieningen gebruiken, een CST voorleggen?

Voor de toegang van leden van een schoolgroep tot onder de CST-regeling vallende voorzieningen in het kader van schoolactiviteiten is geen CST vereist, op voorwaarde dat de beschermingsregels die van toepassing zijn in de schoolcontext tijdens deze activiteit worden toegepast en dat de leden van de schoolgroep een mondmasker dragen, behalve bij sportactiviteiten.

Een schoolgroep is een groep bezoekers die dezelfde school bezoeken en de personen die hen begeleiden die samen een evenement of voorziening bezoeken in het kader van een activiteit die door de school wordt georganiseerd in het kader van de onderwijsactiviteiten.

Vanaf de leeftijd van 10 jaar moet binnenshuis een masker worden gedragen. 

Evenementen, handelsbeurzen en congressen, voorzieningen in de culturele, feestelijke en recreatieve sector

Update: 23 november

1. Welke aanwezigheidsaantallen worden gehanteerd voor handelsbeurzen of congressen, of massa-evenementen?

50 personen binnen en 100 personen buiten. Onder deze aantallen mag de organisator beslissen.

2. Welke aanwezigheidsaantallen worden gehanteerd voor voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector?

Het CST is verplicht vanaf 50 personen, ongeacht de omvang van de infrastructuur.

3. Vallen privé-evenementen onder de CST-regeling?

Evenementen die plaatsvinden in privékring en/of op een besloten plaats die niet toegankelijk is voor het publiek, vallen niet onder de CST-regeling.

Als die evenementen echter meer dan 50 personen binnen en 100 personen buiten betreffen, vallen ze wel onder de CST-regeling, aangezien ze dan als massa-evenementen worden beschouwd.

4. Maakt het verschil of het publiek passief is (zitten) of actief (in beweging)?

Nee, het aantal van 50 personen geldt zonder onderscheid, of het nu passief is (bijvoorbeeld in een zaal zitten voor een voorstelling) of actief (bijvoorbeeld een rondgang maken door een tentoonstelling).

5. Worden schoonheids- en ontspanningscentra, zoals sauna's en stoombaden, tot de recreatieve sector gerekend?

Nee. Ze vallen niet onder de CST-verplichting.

6. Kan het CST worden gebruikt voor een evenement met minder dan 50 deelnemers?

De organisator van een evenement of uitbater van een zaak die wegens het aantal aanwezigen niet onder de CST-verplichting valt, mag die op vrijwillige basis toepassen, op voorwaarde dat hij de bezoekers hiervan vooraf op de hoogte brengt.

7. Hoe worden de aanwezigheidsaantallen berekend voor evenementen?

Ten eerste moet het aantal verstuurde uitnodigingen worden bekeken. Als het aantal uitnodigingen de vastgelegde aantallen overschrijdt, moet de CST-verplichting op voorhand worden meegedeeld. Over de toepassing van het CST wordt dus beslist onafhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers.

Als de individuele uitnodigingen niet kunnen worden geteld, worden de aantallen berekend op basis van de capaciteit van de betrokken ruimte of het aantal daadwerkelijk aanwezige personen.

8. Is een CST nodig om te betogen?

Een door de bevoegde lokale besturen toegestane betoging wordt niet als een massa-evenement beschouwd. Het dragen van een masker is echter verplicht.

9. Wie is verantwoordelijk voor de controle van het evenement?

Als het evenement een organisator heeft, is die verantwoordelijk. Als er geen organisator is, wordt de uitbater van de voorziening verantwoordelijk gesteld.

10. Vallen schoolgroepen onder de CST-regeling?

Voor de toegang van leden van een schoolgroep tot onder de CST-regeling vallende evenementen en voorzieningen in het kader van schoolgerelateerde activiteiten is geen CST vereist, op voorwaarde dat de beschermingsregels die van toepassing zijn in de schoolcontext tijdens deze activiteit worden toegepast en dat de leden van de schoolgroep een mondmasker dragen.

Een schoolgroep is een groep bezoekers (ongeacht hun leeftijd) die dezelfde school bezoeken en de personen die hen begeleiden die samen een evenement of voorziening bezoeken in het kader van een activiteit die door de school wordt georganiseerd in het kader van de onderwijsactiviteiten.

Als de schoolgroep wordt gemengd met andere deelnemers, zorgt de organisator ervoor dat er maatregelen worden genomen om de risico's verbonden aan de aanwezigheid van een dergelijke groep personen in de voorziening of op het evenement te beperken.
Bijvoorbeeld: ervoor zorgen dat de schoolgroep als groep bij elkaar blijft (bijvoorbeeld door ze naast elkaar te laten plaatsnemen tijdens een theatervoorstelling).

11. Valt de bar van een spektakelzaal, cultuurzaal of recreatieve ruimte onder de CST-regeling?

Ja, vanaf de eerste aanwezige.

12. Wanneer een activiteit verschillende NACE-codes heeft, die naar verschillende regels voor het CST verwijzen, welke regel is dan van toepassing?

De sectoren zijn niet gedefinieerd volgens de NACE-codes.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.