FAQ

FAQ coronavirus en ondernemingen: antwoord op uw meest gestelde vragen

1819.brussels

De maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken, roepen waarschijnlijk vragen op over hoe uw bedrijf verder kan draaien. 1819, de regionale informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers, volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Het centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die u mogelijks kan helpen. Hieronder vindt u een lijst van meest gestelde vragen over het coronavirus. De antwoorden zijn afkomstig van officiële bronnen. De vragen werden onderverdeeld in volgende domeinen :

 1. De maatregelen die door de overheid werden genomen
 2. De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen
 3. De relatie werkgever-werknemer
 4. De werking van de onderneming garanderen
 5. De gezondheidsvoorschriften
 6. Nuttige sites en telefoonnummers

Natuurlijk kan u ook de dienst 1819 rechtstreeks bellen door het nummer 1819 te draaien. Uitzonderlijk kan u ons in de week bellen van 9u tot 17u.

Laatste bijwerking pagina : 3 juli 2020 - 09u

1. De maatregelen genomen door de overheid

Welke handelszaken mogen openblijven ? Wie moet er sluiten en wanneer?

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie. 

Hieronder vindt u het overzicht van de maatregelen die op deze pagina werden geklasseerd volgens activiteit/sector of type etablissement :

 1. Handelszaken en Horeca
 2. Ambulante handel

1. Handelszaken en horeca

 • Alle winkels zijn open. Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie met tips om je winkel veilig te openen. Deze gids bevat ook informatie voor marktkramers, kappers, schoonheidsspecialisten en winkelcentra.

 • De nachtwinkel is open tot 1 uur ‘s nachts

 • Cafés en restaurants zijn open tot 1 uur ‘s nachts.

  • Reserveer best vooraf.
  • Ga met maximum 15 personen.
  • Blijf aan tafel zitten.

 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie en de sectorgids voor horecazaken met tips om je café of restaurant veilig te openen.

 • Je mag een feest geven in een feestzaal of bij je thuis met een professionele cateraar of traiteur. Dit mag met maximaal 50 personen (inclusief je eigen gezin).

 • Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

  • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
  • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
  • De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

  • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

 • Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van :

  • discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020);
  • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?
Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.
Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 1 uur ‘s nachts. Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 1 uur ’s nachts.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Welke regels gelden er voor klanten?
Het is sterk aanbevolen aan elke klant om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

2. Ambulante activiteiten

Voor markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid. Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de “Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Voor marktkramers en kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden).Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramersstellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden ?
Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.

Bron : info-coronavirus.be. Bijgewerkt op 3 juli

Wat met de administratieve en publieke dienstverlening ?

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?
Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. Vanaf 1 augustus 2020 mogen burgerlijke huwelijken plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 400 personen onder dezelfde voorwaarden. De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

Mogen bibliotheken openblijven?
De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en zijn publiek toegankelijk met vrije in- en uitloop voor de basisdienstverlening (ontlenen en inleveren). De social distancing maatregelen dienen gerespecteerd te worden. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat de vrije publieke toegang georganiseerd wordt.

EREDIENSTEN

Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?
Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen. Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit aantal uitgebreid tot 400 personen;
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.

Mag men thuis of op een andere plaats een ceremonie organiseren?
Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus georganiseerd worden voor maximum 200 personen (400 personen vanaf 1 augustus 2020). De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

Wat met begrafenissen en crematies?
Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 200 100 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen er tijdens de ceremonie maximaal 400 personen aanwezig zijn maar steeds onder dezelfde voorwaarden. De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 3 juli

Wat zijn de voorschriften voor de bedrijven?

ALGEMEEN

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.
De algemene principes zijn de volgende:

A) Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

 • Telewerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. 
 • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

   Bovenvermelde maatregelen worden ook toegepast bij het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau; 
 • en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen

B) Voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten:
Deze ondernemingen en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.
Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Mogen professionele opleidingen hervat worden?
Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

Hoe zit het met evenementen?
In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen :

 • Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om staan de regels vermeld in:

 • Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:

  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
 • Eenmalige evenementen
  Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

  • Op de openbare weg:

   • CERM is verplicht
   • CERM Protocol van toepassing
   • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
  • Niet op de openbare weg:

  • Evenementen tot 200 personen:

   • * CERM aanbevolen

   • * Acht minimale regels van toepassing.

  • Evenementen groter dan 200 personen:
   • * CERM is verplicht
   • * CERM Protocol van toepassing
   • * Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Evenementen op regelmatige basis
Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld? Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

Mag een conferentie georganiseerd worden?
Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing worden gerespecteerd.

Bron: info-coronavirus.be - bijgewerkt 26 juni

Hoe zit het met het vervoer en verplaatsingen in het algemeen?

TRANSPORT 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer? 
Het openbaar vervoer blijft behouden. 

De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?
De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.Het is aangeraden om het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?
Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

Bron: info-coronovirus.be - Bijgewerkt op 3 juli

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

Dankzij de algemene maatregelen, onder meer met betrekking tot de social distancing, komen we in een meer stabiele situatie in de strijd tegen COVID-19. De zorg voor personen blijft prioritair en moet gegarandeerd blijven.

afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Zorgverleners en ziekenhuizen zetten zich in om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg op een veilige manier uit te breiden. Het doel is dat iedereen weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zich te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

Zowel de zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg als de zorgvertrekkers in de ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. Recent werd ook de bezoekregeling aan de ziekenhuizen aangepast (zie verder). De bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met maximaal respect voor de social distance maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

ZIEKENHUIZEN en zorgcentra

Is bezoek toegelaten in ziekenhuizen?
De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. De modaliteiten over het bezoek aan het gezin gelden voor alle patiënten. Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek.

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.
De onderstaande informatie is een samenvatting van de informatie die op het moment van schrijven beschikbaar is. De meest actuele informatie is beschikbaar op volgend adres: https://covid-19.sciensano.be/nl.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte? 
Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon. Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana of indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, een gelaatsscherm ook toegestaan. Dit wordt:

 • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte en winkels en op markten en kermissen voor de klanten.
 • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
 • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
 • Sterk aangeraden voor het personeel in lagere en middelbare scholen;
 • Sterk aangeraden voor leerlingen in het middelbaar onderwijs ;
 • Verplicht voor markt- en kermiskramers en hun personeel.
 • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • Verplicht voor het horecapersoneel in de zaal;
 • Verplicht voor het horecapersoneel in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Voor meer information over de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Meer informatie over mondmaskers:

Wie wordt momenteel getest?
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 3 juli

Openbaar leven: welke activiteiten zijn toegelaten?

Welke activiteiten zijn toegelaten?
Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen. Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten ten minste tot 31 augustus 2020. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

Samenscholingen van meer dan 15 personen blijven echter verboden tot minstens 31 augustus 2020 behoudens de uitzonderingen geformuleerd in deze FAQ.

In welke gevallen moet het Covid Event Risk Model gebruikt worden? Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden;

  • met een publiek van meer dan 200 personen;

  • of op de openbare weg;

 • betogingen;

 • sportcompetities

  • met meer dan 200 deelnemers;

  • of op de openbare weg;
 • gezeten recepties en banketten openbaar voor het publiek.

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing. In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

Toerisme

Is toerisme toegelaten?
Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten in een wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing met name het maximum van 15 personen met inbegrip van het gezin (of de personen die onder hetzelfde dak wonen). De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

Wat zijn de algemene principes in het kader van buitenlandse reizen? Artikel 18 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020, houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bepaalt dat niet-essentiële reizen vanuit en naar België verboden zijn: echter,

 • Binnen de EU+: 

 • Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.

 • Buiten de EU+:

 • Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht onder voorbehoud van wijziging tot en met 7 juli en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.

 • Vanaf 8 juli (datum indicatief) zou het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen.

Niettemin, elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.

Het staat ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen te beschikken over een attest van een recente, negatieve COVID-19 test.

Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Sporten

Welke sporten zijn toegestaan ?
Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

 • Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.
 • Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging): deze activiteiten kunnen plaatsvinden
  • maximum met 50 personen ; 

  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

 • Sportcompetities. Competities mogen plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid. 
 • Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:
  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 personen vanaf 1 augustus 2020).
 • Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:
  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020);
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020).

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum 15 personen (sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Mag ik zwemmen?
De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven.

Cultuur en recreatie

 

Zijn gegidste bezoeken toegestaan?
Ja, deze zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal twintig personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.

Zijn pretparken open?
Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?
Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

Deze activiteiten die plaatsvindent in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging en moeten steeds wel:

 • in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
 • met een groep van maximum 50 personen zijn.

Voorstellingen met zittend publiek mogen plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de sociale distance maatregel van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Mogen amateuropnames plaatsvinden?
Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

 • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
 • met een groep van maximum 50 personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?
Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.

Hoe zit het met evenementen?
In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 • Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om staan de regels vermeld in:
 • Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:
  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Eenmalige evenementen
Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

Op de openbare weg:

 • CERM is verplicht
 • CERM Protocol van toepassing
 • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
 • Niet op de openbare weg:

Evenementen tot 200 personen:

 • CERM aanbevolen
 • Acht minimale regels van toepassing.

Evenementen groter dan 200 personen:

 • CERM is verplicht
 • CERM Protocol van toepassing
 • Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Evenementen op regelmatige basis
Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Mag een conferentie georganiseerd worden?
Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing worden gerespecteerd.

Hoe zit het met betogingen? 
Betogingen op het openbaar domein zijn toegestaan met een maximum van 400 deelnemers (800 deelnemers vanaf 1 augustus 2020). Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?
De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden. Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

 • De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :
  • Wordt verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming;
  • Voor maximum 50 personen tot 31 juli 2020 (maximum 100 personen vanaf 1 augustus 2020);
  • Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
  • Met respect voor het protocol of voor de volgende geldende regels van toepassing voor de horeca :
   • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
   • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
   • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
   • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
   • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
   • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter; 
   • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek : de banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing: 
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
  • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?
Ja, het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met privékarakter bij je thuis te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Een etentje, receptie of barbecue die georganiseerd wordt binnen de eigen sociale bubbel (maximum 15 personen) valt niet onder de verplichting van een professionele catering/traiteur noch onder de regels van de horeca.

Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?
Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.

Mag ik dansen op een receptie of banket met privékarakter?
Ja, dit is toegelaten. Hoewel de afstand van 1,5 meter tussen de genodigden dient gerespecteerd te worden, tenzij ze deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen.

JEUGD

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?
Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen. De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt. Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen. Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels.

Mogen de activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum 50 personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar. Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

Bron: info-coronavirus.be - bijgewerkt 26 juni 2020

Wat met internationale aspecten : reizen, transport, werk,...

Wat zijn de algemene principes in het kader van buitenlandse reizen?

Artikel 18 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020, houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bepaalt dat niet-essentiële reizen vanuit en naar België verboden zijn: echter,

 • Binnen de EU+: 
  • Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.
 • Buiten de EU+: 
  • Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht onder voorbehoud van wijziging tot en met 7 juli en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.
 • Vanaf 8 juli (datum indicatief) zou het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen.

Niettemin, elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.

Het staat ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen te beschikken over een attest van een recente, negatieve COVID-19 test.

Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone, het Verenigd Koninkrijk of landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken?
De EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden hebben alle niet-essentiële reizen vanuit en naar “derde landen” tijdelijk verboden.

Niettemin, mogen de volgende categorieën personen ongeacht het doel van de reis vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:

a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;

b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 1. Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 2. Grensarbeiders;
 3. Seizoenarbeiders in de landbouw;
 4. Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig;
 5. Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 6. Passagiers op doorreis;
 7. Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 8. Zeelui;
 9. Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
 10. Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
 11. Hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

De lidstaten mogen echter wel passende maatregelen nemen. Ze mogen bijvoorbeeld deze personen bij terugkeer uit een derde land waarvoor de tijdelijke beperking voor niet-essentiële reizen wordt gehandhaafd, verplichten om in zelfquarantaine te gaan, mits dat ook voor hun eigen onderdanen geldt.

Voor meer informatie gelieve de volgende website van de Europese Commissie te raadplegen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_nl. Het is steeds noodzakelijk om deze verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten …

Het is belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er op dat moment actief zijn. Omwille van COVID-19 zijn mogelijk (nog) niet alle visumprocedures hernomen. Tot slot krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Mogen zomerkampen georganiseerd worden in het buitenland?
Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden. De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.

Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?

A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist
Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

B. Wanneer u naar België reist van buiten de Europese Unie, de Schengenzone, Verenigd Koninkrijk of uit landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: indien een reiziger van buiten de Europese Unie, de Schengenzone of Verenigd Koninkrijk naar België komt, dient deze zich in quarantaine te plaatsen. Behalve na een verplaatsing omwille van de in vraag 1. (Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk?) genoemde redenen, dan dient deze reiziger zich niet in quarantaine te plaatsen.

Met deze quarantaine wordt bedoeld:

 1. De persoon zich gedurende 14 dagen in quarantaine plaatst; en
 2. De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.

Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?
De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Bron: infocoronavirus.be - Bijgewerkt op 3 juli

Hoe ziet de exitstrategie eruit? Welke maatregelen?

22 JUNI 2020

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw

Hieronder het overzicht : 

fase 4 exit

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollenMeer info

3 JUNI 2020

De nationale Veiligheidsraad heeft zich vandaag gebogen over fase 3 van het afbouwplan dat op 8 juni ingaat. De heropening van de horeca, het toerisme, de cultuur en een uitbreiding van de sociale contacten werden goedgekeurd. Hierbij de belangrijkste wijzigingen :

 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;

 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

 • De horecasector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.

 • Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.

 • Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek – inclusief bioscopen – kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

 • Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen. Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

 • Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels : 

  • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
  • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
  • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.
    
 • Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen. Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen).

 • Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend. Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.

13 MEI 2020

De nationale Veiligheidsraad heeft zich vandaag gebogen over fase 3 van het afbouwplan dat op 8 juni ingaat. De heropening van de horeca, het toerisme, de cultuur en een uitbreiding van de sociale contacten werden goedgekeurd. Hieronder de voornaamste wijzigingen :

 • Met tien verschillende personen buiten uw huisgenoten kunt u nauwer contact hebben. Per week kan de groep veranderen.
 • Een groep mag niet groter zijn dan tien personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt bij uw thuis, buitenshuis of in restaurants.
 • De horeca kan deels weer opengaan. Er zijn nog uitzonderingen. Casino's mogen pas op 1 juli open, net zoals receptiezalen met maximum vijftig aanwezigen. Discotheken mogen niet voor eind augustus opengaan.
  Klanten van bars en restaurants worden niet gevraagd om hun persoonlijke gegevens te verstrekken.
 • Vanaf 8 juni kunnen alle culturele activiteiten zonder publiek hervat worden. Optredens met het publiek zijn op maandag nog niet toegestaan, maar kunnen wel vanaf 1 juli hervat worden.
 • Vanaf 8 juni zullen ook sportactiviteiten kunnen hervatten. Maar contactsporten zoals judo, boksen, basketbal of voetbal moeten nog altijd beperkt blijven tot zogenaamd ‘contactloos’ trainen. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn. Zwembaden en welnesscentra blijven nog gesloten.
 • Religieuze diensten worden vanaf 8 juni weer mogelijk tot 200 personen. 

13 MEI 2020

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten. Hieronder de maatregelen in een notendop.

18 mei nl

6 MEI 2020

De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bezette bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen. Het doel is naar een evenwicht te streven tussen de fysieke en mentale gezondheid, het vervullen van de pedagogische opdrachten op vlak van onderwijs en de heropstart van de economie.

Er blijven een aantal algemene principes van toepassing tijdens de afbouwstrategie: 

 • De elementaire hygiënemaatregelen blijven noodzakelijk;
 • Thuisblijven blijft de norm;
 • Enkel de toegestane verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan;
 • Sociale contacten moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Meer specifiek moet een mix van verschillende leeftijden worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen. Wanneer contacten niet vermeden kunnen worden, dienen de social distancing maatregelen maximaal gerespecteerd te worden. In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten andere passende maatregelen toegepast worden (het dragen van een mondmasker…).

Vanaf wanneer zijn de maatregelen die aangekondigd zijn op de NVR van 6 mei van toepassing? Tot wanneer?

 • De maatregel die van toepassing is vanaf 10 mei betreft de ontvangst thuis van maximum 4 dezelfde personen per huishouden.
 • De andere nieuwe maatregelen zijn van toepassing vanaf 11 mei.
 • Het geheel van de maatregelen is van kracht tot en met 17 mei met uitzondering van:
  • Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020;
  • Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot 30 juni 2020;
  • Er zullen geen beroeps- en amateursportcompetities plaatsvinden tot en met 31 juli 2020.

Meer details vindt u in het Ministerieel Besluit van 8 mei.

FASE 1B, DIE OP 11 MEI BEGINT, IN HET KORT:

 • Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. 

 • Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de regels. 

  • slechts 1 klant per 10m² wordt toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

  • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd

  • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

 • U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

 • Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen hun activiteit nog niet hernemen.  

De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs. 
In de tussentijd wordt samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepaald voor:

 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).

24 april 2020

België heeft z’n exitstrategie vastgelegd. De belangrijkste maatregelen vindt u op de website van het Crisiscentrum.

In het Belgisch Staatsblad verscheen op donderdag 30 april het ministerieel besluit waarin de concrete modaliteiten staan voor de aangekondigde versoepelingen vanaf 4 mei tot 10 mei. De integrale tekst van het ministerieel besluit vindt u hier

Belangrijke opmerking: onderstaande data zijn indicatief en voorwaardelijk en hangen met name af hoe de verspreiding van het virus onder controle wordt gehouden.

TE ONTHOUDEN VOOR FASE 1 – A (4 MEI)

 • Algemeen
  • Afspreken met 2 vrienden kan: 
   • voor een sportieve activiteit 
   • buiten
   • met voldoende fysieke afstand
     
 • De industrie en B2B-bedrijven openen:
  • Telewerk is de norm.
  • Als telewerk niet mogelijk is, volg de tips uit de gids “Veilig aan het werk om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.
  • Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.
    
 • Voor de winkels en de horeca
  Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.
   
 • Openbaar vervoer rijdt terug op volle kracht.
  Je neemt bus of trein:
  • als je geen eigen vervoer hebt
  • buiten de spitsuren
  • mét een mondmasker op.
    
 • Ziekenhuizen breiden toegang tot algemene en gespecialiseerde zorg uit
  • stap per stap
  • op een veilige manier

TE ONTHOUDEN VOOR  FASE 1 – B (11 MEI)

 • Voor de winkels : 
  Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.
  Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot: 
  • de organisatie van het werk, 
  • de ontvangst van klanten,
  • en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

TE ONTHOUDEN VOOR FASE 2 (18 MEI)

 • Voor de winkels 
  Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

TE ONTHOUDEN VOOR FASE 3 (TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI)

 • Meerdere punten zullen bekeken worden : de modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

Bron: Crisiscentrum - Update 26 juni

2. De steunmaatregelen voor ondernemingen, zelfstandigen en handelaars

Welke federale maatregelen zijn voorzien voor bedrijven?

1. Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiging

!! Update 6 juni :

De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt de tijdelijke werkloosheid tot eind december.

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet, voorlopig tot en met 31/05/2020 geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad E1 Coronavirus – Werkgevers.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA. 
  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad T2 Coronavirus – Werknemers.

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

Neem vooral contact op met uw sociaal secretariaat die bepaalde formaliteiten voor u kan vervullen !

!! Update 19 maart: 

 • Werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (PC 327) kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
 • Werknemers uit de non-profitsector die vallen onder de regels van de privé-sector kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.  
 • Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht. Bedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, ook tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien ze voor een volledige dag niet kunnen werken.

!! Update 18 maart :

Door de coronavirusepidemie en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken, is er een groot aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen. Daarom heeft de regering besloten om iedereen die voor het eerst gebruikt maakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid onmiddellijk een vast bedrag toe te kennen van 1.450 euro per maand. Sommigen zullen wel het volledig bedrag uitbetaald krijgen omdat ze in het systeem al zitten maar voor alle andere wordt gewerkt met forfait en nadien krijgt men het saldo. 

2. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) : tijdelijke crisismaatregel !

!! Update 6 juni :

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot 31 augustus 2020 en is het verlengbaar tot en met 31 december 2020.

!! Update 25 mei

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht is verlengd voor de onderbrekingen tijdens de maand juni 2020. Wens je beroep te doen op het corona-overbruggingsrecht voor de maand juni? Dan moet je een nieuwe aanvraag indienen, ook wanneer je dit al eerder kreeg. Er is dus geen automatische verlenging. Meer info op site van de RSVZ.

!! Update 5 mei

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht is verlengd tot 31 mei 2020 en wordt automatisch uitbetaald

!! Update 27 april :

Op de Ministerraad van zaterdag 25 april werd besloten om het overbruggingsrecht te verlengen tot en met 31 mei.

Voor activiteiten, die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, wordt het overbruggingsrecht stilzwijgend verlengd. Ook wanneer deze zelfstandigen hun activiteit mogen hernemen op 4 mei of op een latere datum in de maand mei, krijgen zij het overbruggingsrecht voor deze maand.

Voor de zelfstandigen, die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, maar die hun activiteit vrijwillig hebben onderbroken, wordt de maatregel eveneens stilzwijgend verlengd. Om recht te hebben op de uitkering van mei moeten zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken in mei, net zoals in de voorbije maanden.

!! Update 14 april :

In het kader van de Coronacrisis versoepelt men de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht).

In volgende situaties kan je als zelfstandige in aanmerking komen voor het tijdelijk Corona-overbruggingsrecht:

 • de overheid heeft je verplicht om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun handelszaak (zoals restaurants, cafés en niet-voedingszaken) verplicht moeten sluiten. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hier onder.
 • de overheid heeft je niet verplicht je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de Coronacrisis je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Je moet als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering:

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een gedeeltelijke uitkering:

 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
 • actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 euro.

Opgelet: in tegenstelling tot sommige pijlers van het klassieke overbruggingsrecht is voor het Corona-overbruggingsrecht geen attest van de RVA vereist om te bewijzen dat je niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Het Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart en april, nl. :

 • 1.291,69 EUR per maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.614,10 EUR per maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke uitkering bedraagt de uitkering voor maart en april:

 • 645,85 EUR per maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 807,05 EUR per maand indien je wel gezinslast hebt.

De uitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid).

Opgelet! Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke uitkering, mag de som van die gedeeltelijke uitkering van het Corona-overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand niet hoger zijn dan 1.614,10 EUR. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van het Corona-overbruggingsrecht verminderd worden.

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april en voor april, begin mei.

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die bijdragen te betalen, dan kan je vermindering van voorlopige bijdragen, uitstel van betaling of vrijstelling van bijdragen aanvragen.

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

3. Uitstel van verschuldigde betalingen aan de rsz

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering sinds 20 maart 2020 een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. 

Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling.

1. Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

2. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten

3. Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Sommoge ondernemingen zijn niet betrokken door het automatisch uitstel of uitstel na voorafgaande aangifte. Meer info op de site van de RSZ.

4. Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. 
Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

5. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.
Meer informatie.

6. Betalingsplan btw

Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.
!! Update 18 maart: u krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen
Meer informatie.

7. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.
!! Update 18 maart: u krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen
Meer informatie.

8. Betalingsplan personenbelasting / vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

!! Update 18 maart : Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Meer informatie.

9. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.
Meer informatie.

10. Uitstel, verlaging of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen.  Het is ook mogelijk om een verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen voor 2020 aan te vragen.Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.
Meer informatie.

12. nieuwe financiële garantie: de credendo bridge guarantee

De Belgische economie is een van de meest open economieën ter wereld en export is goed voor meer dan 85% van het Belgische bbp. Het is dus cruciaal dat Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn ondersteund worden tijdens de covid-19-crisis. 
In dat kader heeft Credendo, de Belgische openbare kredietverzekeraar, nieuwe initiatieven opgezet die ervoor moeten zorgen dat bedrijven in deze moeilijke periode toegang blijven hebben tot bankkredieten en kredietverzekeringen. Credendo biedt nu zo een nieuwe financiële garantie aan, de ‘Credendo Bridge Guarantee’ die bedoeld om bedrijven en in het bijzonder kmo’s de mogelijkheid te bieden de nodige bankkredieten te verkrijgen in deze hectische periode. Credendo garandeert tot 80% van overbruggingskredieten voor een maximale looptijd van één jaar en met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming. Dankzij deze garantie kunnen bedrijven die internationaal actief zijn gemakkelijker een krediet verkrijgen en kunnen de kredietbedragen hoger liggen, terwijl de bank die het krediet toekent een grotere capaciteit en meer comfort heeft.

Deze nieuwe financiële garantie heeft een welbepaald toepassingsgebied. Lees daarom aandachtig de vereisten (NL, FR, EN).

Om een aanvraag in te dienen voor de Credendo Bridge Guarantee, stuurt u een Word-versie en een ondertekende pdf-versie van het ingevulde aanvraagformulier naar CBG@credendo.com.

Meer info op https://www.credendo.com/nl/covid-19

13. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

Update 8 juni

Welke federale maatregelen zijn voorzien voor zelfstandigen?

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op de volgende maatregelen.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) : tijdelijke crisismaatregel !

!! Update 6 juni :

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot 31 augustus 2020 en is het verlengbaar tot en met 31 december 2020.

!! Update 25 mei

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht is verlengd voor de onderbrekingen tijdens de maand juni 2020. Wens je beroep te doen op het corona-overbruggingsrecht voor de maand juni? Dan moet je een nieuwe aanvraag indienen, ook wanneer je dit al eerder kreeg. Er is dus geen automatische verlenging. Meer info op site van de RSVZ.

!! Update 5 mei

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht is verlengd tot 31 mei 2020 en wordt automatisch uitbetaald

!! Update 27 april :

Op de Ministerraad van zaterdag 25 april werd besloten om het overbruggingsrecht te verlengen tot en met 31 mei.

Voor activiteiten, die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, wordt het overbruggingsrecht stilzwijgend verlengd. Ook wanneer deze zelfstandigen hun activiteit mogen hernemen op 4 mei of op een latere datum in de maand mei, krijgen zij het overbruggingsrecht voor deze maand.

Voor de zelfstandigen, die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, maar die hun activiteit vrijwillig hebben onderbroken, wordt de maatregel eveneens stilzwijgend verlengd. Om recht te hebben op de uitkering van mei moeten zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken in mei, net zoals in de voorbije maanden.

!! Update 14 april :

In het kader van de Coronacrisis versoepelt men de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht).

In volgende situaties kan je als zelfstandige in aanmerking komen voor het tijdelijk Corona-overbruggingsrecht:

 • de overheid heeft je verplicht om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun handelszaak (zoals restaurants, cafés en niet-voedingszaken) verplicht moeten sluiten. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hier onder.
 • de overheid heeft je niet verplicht je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de Coronacrisis je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Je moet als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering:

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een gedeeltelijke uitkering:

 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
 • actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 euro.

Opgelet: in tegenstelling tot sommige pijlers van het klassieke overbruggingsrecht is voor het Corona-overbruggingsrecht geen attest van de RVA vereist om te bewijzen dat je niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Het Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart en april, nl. :

 • 1.291,69 EUR per maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.614,10 EUR per maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke uitkering bedraagt de uitkering voor maart en april:

 • 645,85 EUR per maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 807,05 EUR per maand indien je wel gezinslast hebt.

De uitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid).

Opgelet! Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke uitkering, mag de som van die gedeeltelijke uitkering van het Corona-overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand niet hoger zijn dan 1.614,10 EUR. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van het Corona-overbruggingsrecht verminderd worden.

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april en voor april, begin mei.

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die bijdragen te betalen, dan kan je vermindering van voorlopige bijdragen, uitstel van betaling of vrijstelling van bijdragen aanvragen.

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die tijdens de coronacrisis ziek worden, kunnen een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de eerste dag dat ze effectief ziek werden; er wordt niet langer rekening gehouden met de datum vermeld op het ziekte-attest. Door de specifieke maatregelen die gelden voor een consultatie van een (huis)arts, kan het immers lang duren vooraleer een zieke effectief zijn (huis)arts kan raadplegen. Daarom geldt deze specifieke crisismaatregel voor de periode van 1 maart tot eind september 2020.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag moet gebeuren:

 • vóór 31/3/2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
 • vóór 15/6/2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten? Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Meer weten? Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten? 

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)
Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be. Bel ons op +32 2 546 45 65.

Vrijstelling van bijdragen (DVR) 
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be. Bel ons op +32 2 546 60 19.
Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Bron: RSVZ - update 7 mei

Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen?

In het kader van het coronavirus, heeft de Brusselse regering verscheidene beslissingen genomen om de Brusselse ondernemingen en handelszaken te ondersteunen die te lijden hebben onder de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

Wil je graag op de hoogte blijven van wijzigingen aan bestaande premies of nieuwe maatregelen van het Gewest, dan kan je je mail vrijblijvend toevoegen aan deze mailinglijst. Zodra we meer weten, krijg je bericht.

 

1. De eenmalige premie van 4.000 EUR

Het Gewest ondersteunt bedrijven die hun deuren tijdelijk hebben moeten sluiten en die actief zijn in bepaalde sectoren. Onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van een premie van € 4.000 per vestigingseenheid in het Gewest.

De aanvraag moest uiterlijk tegen 1 juni 2020 gebeuren. Deze termijn is nu verstreken.

2. compensatiepremie van 2.000 Euro

De Brusselse hoofdstedelijke regering is het eens geworden over de manier waarop een steunpremie van 2.000 euro kan worden aangevraagd door zelfstandigen en ondernemingen met niet meer dan vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.

Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

De premie kan aanvragen op ww.premiecovid.brussels. Uiterlijke deadline: 30 juni.

3. ondersteuning van de taxisector 

Net zoals de toeristische sector, lijden ook de taxidiensten onder de impact van de coronacrisis. Daarom heeft de Brusselse Regering beslist tot de vrijstelling van de belasting op taxidiensten of voertuigen met chauffeur. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2020. De voorwaarden en termijn waarbinnen u uw aanvraag voor de vrijstelling moet indienen, worden aangegeven op de webpagina van Brussel Fiscaliteit.

Omdat de regeringsmaatregelen een ongeziene impact hebben op de economische activiteit van de sector van het bezoldigd personenvervoer, heeft de regering op 7 mei 2020 beslist om een eenmalige financiële steun van 3000 euro toe te kennen aan alle uitbaters met een vergunning voor een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van wagens met chauffeur. 

Wie kan genieten van deze financiële steun?  

Elke uitbater (natuurlijke persoon of rechtspersoon) met een vergunning voor een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van wagens met chauffeur uitgereikt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 19 maart 2020. 

Hoeveel bedraagt deze financiële hulp? 

De premie komt op een eenmalig bedrag van 3000 euro per uitbater. 

Hoe de financiële steun aanvragen? 

U moet het aanvraagformulier invullen dat u via de volgende link vindt: irisbox.irisnet.be. De uiterlijke datum om de aanvraag in te dienen is 30 juni 2020. Opgelet, enkel een persoon gemachtigd krachtens de statuten van de vennootschap (de beheerder of een van de beheerders van de vennootschap) of de natuurlijke persoon die houder is van de vergunning kan de aanvraag indienen. 
Om uw aanvraagformulier in te vullen, hebt u de volgende zaken nodig:

 • een middel om u in te loggen bij Irisbox (identiteitskaartlezer, Itsme, Token…)
 • uw identiteitskaart
 • uw KBO-ondernemingsnummer
 • het geldige Belgische zichtrekeningnummer (IBAN-formaat) waarop het bedrag gestort moet worden
 • de gegevens (naam en adres) van de persoon die houder is van deze bankrekening.

Als je vragen hebt over deze premie van 3.000 € voor exploitanten van taxi's en/of limousines met een exploitatievergunning erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je contact opnemen met het communicatieteam van Brussel Mobiliteit: 0800 94 001 - mobilite@sprb.brussels.

4. Opschorting City Tax

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in eerste lezing, op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, een ontwerpdecreet goedgekeurd van bijzondere bevoegdheden inzake de belasting op toeristische logies als gevolg van de gezondheidscrisis van COVID 19.
Het ontwerpdecreet bepaalt dat de belasting op de toeristische accommodatie (de stadsbelasting) niet verschuldigd is voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020. De verplichtingen van de belastingplichtigen en de administratie met betrekking tot deze belasting worden voor deze periode gedesactiveerd.
Met deze maatregel wil de regering de exploitanten van toeristische accommodaties, die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis, ondersteunen.

5. overheidsgaranties

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;
Opmerking: de garantie van Brussel zal een aanvulling vormen op de federale staatsgarantie, zodra de details van deze laatste zijn vastgesteld (werkzaamheden die nog aan de gang zijn).

6. LENINGEN AAN HORECASECTOR

Op verzoek van de Brusselse regering ondersteunt finance&invest.brussels via leningen niet alleen restaurants en cafés en hun leveranciers, maar ook hotels. Deze leningen zijn voorzien om bedrijven te helpen die als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan kapitaal kampen. Meer in het bijzonder gaat het om :

 • een achtergestelde lening tegen een verlaagd tarief voor horecazaken met minstens 10 VTE (voltijds equivalenten) 
  Critera om hier van te genieten :

  • de horecazaak wordt negatief en ernstig getroffen door de Covid-19 crisis;

  • de horecazaak wordt geacht levensvatbaar te zijn na de toekenning van de lening; 

  • de uitbater heeft tevens de nodige stappen ondernomen om te genieten van de andere maatregelen die in het kader van deze crisis zijn genomen.
    

 • een achtergestelde lening aan een verlaagde rentevoet voor de kernleveranciers van de Brusselse horeca-sector, wat hen toelaat om betalingstermijnen toe te kennen aan horeca-zaken.
  Naast de bovengenoemde basiscriteria voor horecabedrijven, zal hier :

  •  voorrang worden gegeven aan de bedrijven die de meest essentiële goederen of diensten leveren om de continuïteit van de activiteit van de Brusselse HORECA-bedrijven te verzekeren en die het grootste volume aan Brusselse HORECA-bedrijven in hun klantenbestand hebben.

De kenmerken van de lening:

 • De rentevoeten zijn afhankelijk van het bedrag en zijn minimaal 2 % en maximaal 3,6 %.
 • De lening heeft een looptijd van 5 jaar.
 • Mogelijkheid van een moratorium (uitstel van betaling, uitgezonderd de intresten) van 6 tot 12 maanden
 • Geen wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering of vervroegde terugbetaling
 • Zonder gelijkheid (pari passu)
 • Zonder negatieve pledge (= Engelse term verwijzend naar een clausule opgenomen in een kredietovereenkomst die het stellen van nieuwe garanties ten behoeve van andere schuldeisers verbiedt voor alle of een deel van de activa en eigendommen die eigendom zijn van de debiteur. Het doel van een negatieve pledge is om de kwaliteit van de garanties die aan de oorspronkelijke schuldeiser zijn verstrekt, te behouden ten opzichte van nieuwe geldschieters. Hier is deze clausule niet, hetgeen een echt voordeel is).
  Meer informatie op de site van finance&invest.brussels.

Indien je aan deze criteria beantwoordt en je beroep wil doen op deze nieuwe kredieten, dan kan je een e-mail sturen naar missionhoreca@hub.brussels met de volgende vermeldingen :

 • Naam van je bedrijf
 • BTW-nummer
 • Activiteitensector
 • Telefoonnummer

Voor de kleinere ondernemingen werd eerder al de premie van 4.000 euro in het leven geroepen (zie punt 1 boven)

7. Versterking van microkrediet: lening brusoc recover

RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven. 

De criteria om in aanmerking te komen voor deze noodlening zijn nu bekend gemaakt.

HOEVEEL?

 • Lening van maximum 15.000 euro
 • Terugbetaling binnen 3 jaar maximum
 • Vaste intrestvoet van 1,75%.

De ondernemingen die deze lening kunnen aanvragen moeten getroffen zijn door de coronacrisis en een thesauriebehoefte hebben.

Komen in aanmerking :

 • De ondernemingen met statuut van natuurlijke personen : zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep.
 • De ondernemingen die de vorm van een handelsvennootschap hebben.

! Opgelet, het betreft een kaskrediet. De lening moet dus gebruikt worden voor één van de volgende posten :

 • Behoefte aan werkkapitaal
 • Verwerven van voorraad
 • Betaling van achterstallen

De lening is exclusief bestemd voor de thesauriebehoeften van de onderneming en kan niet gebruikt worden voor de financiering van materiële of immateriële investeringen.

VOOR WIE?

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

VOOR ONDERNEMINGEN OUDER DAN 2 JAAR :

 • Voor commerciële vennootschappen moeten minstens 2 van de volgende 3 criteria vervuld zijn :
  • Groeionderneming tussen 2018 en 2019, 
  • Positief resultaat op 31.12.2019,
  • Positief eigen vermogen.
 • Voor de ondernemingen onder de vorm van natuurlijke personen moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • De onderneming was winstgevend op 31.12.2019,
  • Stijgend omzetcijfer tussen 2018 en 2019.

VOOR ONDERNEMINGEN JONGER DAN 2 JAAR :

UITSLUITINGSCRITERIA :
 • Stopzetting van een lening door een financiële instelling
 • Fiscale en sociale schulden gedurende meer dan 2 trimesters vóór de coronacrisis, behalve indien een afbetalingsplan werd aanvaard en gerespecteerd

Garantie : Persoonlijke borgtocht
Geen dossierkosten

HOE TEWERK GAAN?

Stuur een mail naar het adres: covidbrusoc@hub.brussels. U ontvangt vervolgens een link naar een formulier dat u dient in te vullen.

Hierbij de lijst van documenten die u moet voorbereiden en bijvoegen bij het formulier. ! Opgelet : enkel de aanvragen vergezeld van deze documenten zullen geanalyseerd worden.

 • Alle btw-aangiften van 2018, 2019 en 2020 ;
 • Indien van toepassing, gedetailleerde jaarlijkse resultatenrekening en voor de jaren 2017 en 2018 (of het aanslagbiljet voor de natuurlijke personen) ;
 • Een boekhoudkundige situatie op de 31/12/2019, goedgekeurd door de boekhouder ;
 • Een verklaring op eer over uw belastingschulden, RSZ en BTW (in te vullen, hier beschikbaar) ;
 • Een verklaring op eer betreffende het ontbreken van een opzegging van een krediet door een financiële instelling vóór 13/03/2020 (als vennootschap) of attest NBB (voor de natuurlijke personen) ;
 • Indien uw bedrijf minder dan twee jaar oud is, het financiële plan dat opgesteld was bij de oprichting van de onderneming ;
 • Een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart ;
 • Een kopie van de volledige statuten van de onderneming.

8.Ondersteuning van de culturele en creatieve sector in Brussel

Om de culturele en creatieve sector die in Brussel zwaar getroffen is door de gevolgen van de gezondheidscrisis, te ondersteunen heeft de Brusselse regering en de Franse en de Vlaamse gemeenschapscommissie op 14 mei specifieke maatregelen goedgekeurd. Zo heeft de Brusselse regering beslist om:

 • een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro toe te kennen voor alle non-profit culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn door de Covid-19-crisis. Deze eenmalige premie richt zich, onder bepaalde voorwaarden, tot alle Brusselse organisaties in de culturele en creatieve sector zonder winstoogmerk. Zo, moeten ze beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied, maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen en inkomstenverlies hebben geleden. De premie dient door de organisatie uitdrukkelijk te worden aangevraagd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Dat kan vanaf 25 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 op de site premiecovid.brussels.

 • te voorzien in een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers (fonds van 5 miljoen euro). Heel wat cultuurwerkers bevinden zich in een zeer precaire situatie.  Niet alleen kunnen zij momenteel geen prestaties uitoefenen, maar zij hebben ook enkel onder beperkte voorwaarden recht op tijdelijke werkloosheid. De prestaties worden in het beste geval uitgesteld en in het slechtste geannuleerd, wat gedurende die tijd leidt tot groot loonverlies.  
  Daarom zal de Brusselse regering een fonds van 5 miljoen euro vrijmaken om uitzonderlijke steun toe te kennen aan de cultuurwerkers die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht. Deze steun van maximaal 1.500 euro per persoon moet helpen om een deel van de basisbehoeften van deze personen te bekostigen, maar moet ook de Brusselse tewerkstelling ondersteunen. Zij is voorbehouden aan werknemers die haar aanvragen en wier statuut beantwoordt aan de vastgelegde voorwaarden.

 • Aanvullend op de maatregelen van de Brusselse regering, heeft de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles (FR) een noodlening goedgekeurd van het St'art investeringsfonds waarmee de cashflow van culturele en creatieve ondernemingen kan worden ondersteund.  Deze noodlening is bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen in sectoren die de creatie, ontwikkeling, productie, reproductie, promotie, verspreiding of verkoop van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische inhoud tot doel hebben. Dit product zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te verlengen met 6 maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 euro tegen een vast tarief van 2%. Meer info over dit product vindt u hier (FR)
  Daarnaast is ook voorzien om uitstel van betaling te verlenen voor uitstaande leningen (rente en kapitaal) mits aanvraag van de betrokken ondernemingen. Deze maatregel zal worden uitgevoerd vanaf 31 maart 2020. Elke verlenging van het moratorium, of elk verzoek om een moratorium van meer dan een maand, zal per geval worden behandeld. Update: Op 16 april werden nog enkele bijkomende maatregelen getroffen die tot doel hebben de kasreserves van de spelers in de creatieketen te verhogen. Meer info vind je hier (in het Frans). 

9. Ondersteuning van de activiteitencoöperaties en van Smart 

Deze opdracht heeft tot doel om in de context van de COVID-19-crisis ondernemers te ondersteunen die ervoor hebben gekozen om hun activiteit binnen een tewerkstellingscoöperatie uit te oefenen, aangezien deze keuze tot gevolg heeft dat zij worden uitgesloten van de eenmalige premie (4000 euro) en de compensatiepremie (2000 euro) die door de Brusselse regering werden ingevoerd. Voor deze premies is immers een eigen ondernemingsnummer nodig, terwijl de ondernemers van een tewerkstellingscoöperatie allemaal gebruik maken van het unieke ondernemingsnummer van de coöperatie.

In Brussel zijn de volgende tewerkstellingscoöperaties actief: SMartCoop, ISIS-DiES, BRUCOOP, SATICOOP en RCoop. Deze tewerkstellingscoöperaties zijn innovatieve structuren met een sociaal oogmerk die het ondernemerschap met een vangnet en een onderlinge verdeling van de lasten mogelijk maken.

Concreet kunnen de leningen worden toegekend aan de ondernemers van de betrokken coöperatie die een territoriale band hebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze leningen bedragen maximaal 25.000 euro. Ze worden toegekend aan een maximale rentevoet van 1% en voor een periode van maximaal vijf jaar.

De ondernemer zal zijn kredietaanvraag rechtstreeks moeten indienen bij de coöperatie waarvan hij lid is.  De regeling zal zeer binnenkort - vanaf medio juni - van kracht zijn.

10. Versnelde verwerking economische expansiesteun

Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor om het even welke activiteitensector. Eerder was al een soortgelijke maatregel genomen, maar dan gericht op de horeca-, toerisme-cultuur- en evenementensector (5,2 miljoen euro).

11. noodondersteuning voor brusselse bedrijven

Sinds 28 april kan je beroep kunnen doen op een gewestelijk support-team, bestaande uit coaches en begeleiders die de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties verenigen. Zij zullen je ondersteunen met advies, expertise en nuttige contacten om je doorheen deze crisis te loodsen.

Welke ondersteuning in welk domein?

De domeinen waarin we je ondersteuning kan bekomen, zijn :

 • Coaching
 • Boekhouding & financiering
 • Administratieve procedures
 • Thematische expertise
 • Export
 • Kredietbemiddeling & juridisch advies

Op de site van hub.brussels, vind je meer details over de mogelijke interventies per domein.

Tot wie richt deze begeleiding zich? 

Deze dienst is bedoeld voor bedrijven:

 • met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • waarvan de bedrijfsactiviteit wordt getroffen door het coronavirus
 • die specifieke steun of advies zoeken in één van de hogervermelde domeinen

Indien deze begeleiding je interesseert, gelieve dan deze vragenlijst in te vullen (veranderen van taal in rechterbovenhoek). Het formulier is volledig vertrouwelijk en laat het team toe om een goed idee te krijgen van de moeilijkheden waarmee je kampt.

Opgelet !! : deze begeleiding heeft geen betrekking op de federale of regionale premies en maatregelen. Indien je daar vragen over hebt, kan je ze rechtstreeks stellen aan 1819 via het nummer 1819.

Het team voor de noodondersteuning verzamelt de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties, inclusief het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden en hub.brussels, dat instaat voor de coördinatie van het team.
Op lokaal niveau zal het team binnenkort versterkt worden met de Lokale Economieloketten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Agentschappen voor Eigen Tewerkstelling (AET’s).
Ook finance&invest.brussels is onderdeel van de samenwerking, en biedt financiële oplossingen voor bedrijven in moeilijkheden.

12. de sociale economie en de dienstenchequebedrijven

De Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen. 

Update 22 juni: de maatregelen ter ondersteuning van de dienstenchequesector worden verlengd tot en met 30 juni 2020. Meer info

Er zijn drie maatregelen voorzien ter ondersteuning van huishoudhulpen en dienstenchequebedrijven:

 • Steun aan de huishoudhulpen: de huishoudhulpen van de dienstenchequebedrijven die hun zetel in het Brussels Gewest hebben en die op het grondgebied van het Gewest werken, zullen naast hun tijdelijke werkloosheidsuitkering een bijkomende vergoeding van 2,5 euro bruto per uur tijdelijke werkloosheid, gepresteerd in de periode van 18 maart tot en met 30 april, kunnen ontvangen. Die steun wordt - mits goedkeuring van de aanvraag door Brussel Economie en Werkgelegenheid - rechtstreeks uitbetaald door de uitgiftemaatschappij (Sodexo) aan de erkende dienstencheque-onderneming. Het is aan die laatste om de betaling door te storten naar de werknemers. Vraag de premie tot ten laatste 15 mei aan.

 • Een forfaitair bedrag per erkend dienstenchequebedrijf: een forfaitair bedrag van 4.000 euro wordt toegekend aan erkende dienstenchequebedrijven die hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. U hoeft als onderneming geen verdere stappen te nemen, de steun wordt u automatisch uitbetaald door de uitgiftemaatschappij (Sodexo) indien u aan de voorwaarden voldoet. 

 • Verhoogde regionale interventie: om bedrijven in staat te stellen huishoudhulpen en gebruikers voldoende bescherming te bieden, zullen bedrijven voor de duur van de crisis profiteren van een verhoogde interventie van 2 euro, d.w.z. 16,60 euro in plaats van 14,60 euro per dienstencheque. Om de verhoogde tussenkomst te genieten, moeten de dienstencheques uiterlijk 30 juni 2020 aan de uitgiftemaatschappij (Sodexo) worden aangeboden voor terugbetaling.

13. Premie COVID-19 voor de landbouwsector

De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus hebben ongeëvenaarde gevolgen voor de economische bedrijvigheid in Brussel. Het Gewest ondersteunt daarom ook de landbouwsector. Als onderneming actief in de primaire productie van landbouwproducten of aquacultuur op het gebied van voeding, kan je onder bepaalde voorwaarden een premie van maximaal € 3000 ontvangen. Je aanvraag moet uiterlijk op 29 mei 2020 worden ingediend.

14. premie covid-19 ter ondersteuning van de buitenlandse handel

Door de strijd tegen het COVID-19-virus hebben bedrijven niet kunnen deelnemen aan een aantal activiteiten en evenementen in het buitenland waarvoor ze in het kader van hun internationaliseringsproject reserveringen hadden geboekt. Als deze kosten niet aan de onderneming worden terugbetaald, kan ze onder bepaalde voorwaarden een subsidie bij het Gewest aanvragen. Deze premie bedraagt ten hoogste € 2.500.
Meer informatie alsook het aanvraagformulier vind je op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

15. de PROXI-lening, het spaargeld van de burgers om de kmo’s te ondersteunen

De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt. Via de Proxi-lening kan de kredietnemer (de zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een goedkope lening van maximum 250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (een naaste, familielid of wie belangstelling heeft voor de activiteit…). De rente zal later bij besluit vastgelegd worden maar zal gelijkaardig zijn aan die in Vlaanderen (Winwin-lening) en Wallonië (Prêt coup de pouce). Meer info

16. de onroerende voorheffing

Op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, keurde de regering een ontwerpbesluit goed dat voorziet in een verlenging met twee maanden van de termijnen voor de betaling van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020, om de belastingbetaler meer financiële armslag te geven in de huidige context van de gezondheidscrisis van Covid-19. Ook de betalingsvoorwaarden worden versoepeld. Lees meer.

17. het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen

Om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen en Sociale Cohesie :

 • Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
  • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
  • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.
    
 • Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
  • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
  • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.

18. de Opschorting van de LEZ-boetes 

Ten slotte heeft de Brusselse Regering beslist de datum te wijzigen waarop de verzending van de boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) en de verzending van de boetes tijdelijk op te schorten voor de sinds 2018 betrokken voertuigen.   
!! Update 2 juni: De lage-emissiezone, die tijdens de lockdown werd opgeschort, zal in Brussel worden hervat. Boetes zullen weer worden verzonden, vanaf 1 juli, aan voertuigen waarvan de normen niet voldoen aan de LEZ.

19. Andere maatregelen

 • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;

 • Getroffen bedrijven kunnen leningen aanvragen aan een lage interestvoet, die binnen vijf jaar moeten worden terugbetaald. 

 • In samenspraak met de Brusselse regering zal finance&invest.brussels een relanceplan opmaken dat maandelijks wordt gemonitord. Er zal ook ingezet worden op de versterking van de groeimogelijkheden van de Brusselse bedrijven teneinde de Brusselse tewerkstelling te stimuleren.

 • Steun aan instellingen voor microkrediet (500.000 euro) : er is beslist om de overheidssteun voor de werking van instellingen voor microkrediet te verhogen zodat deze tegen een beperkt tarief leningen kunnen toestaan om het werkkapitaal te versterken bij micro-ondernemers die hun activiteit heropstarten. 

 • Betalingstermijnen of opzegtermijnen worden verlengd of versoepeld: de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling, opzegtermijnen voor private huurders en studenten die huren,  het verbod om de gas- en elektriciteitstoevoer af te sluiten, opschorting van de stedenbouwkundige termijnen, openbare onderzoeken en overlegcommissies.

 • Een task force van overheidsadministraties en -organisaties werd opgezet, uitgebreid met visit.brussels. De taskforce zal een beroep kunnen doen op de expertise van de verschillende economische sectoren om de realiteit in het veld te leren kennen.

 • Qua informatie en communicatie centraliseert en verspreidt 1819 alle officiële informatie die de Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen inzake de impact van Covid-19 op hun bedrijf. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.brussels of, rechtstreeks per telefoon, door te bellen naar 1819.

 • De impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de bedreigde sectoren zal wekelijks gemonitord door door IBSA, in samenwerking met Hub.brussels, Visit.brussels en alle leden van de Task Force.

 • De creatie van een tweetalige website met alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus: coronavirus.brussels. Op de website kunnen ook posters gedownload worden in 10 verschillende talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Turks, klassiek Arabisch).  Er zal ook een meertalige postercampagne worden gelanceerd.

Bijgewerkt op 2 juli 2020

Welke steun bestaat er voor vzw's?

Vzw's komen op het vlak van belastingen en sociale zekerheid in aanmerking voor dezelfde steun als andere ondernemingsvormen. Bijvoorbeeld:

 • tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook voor geco-contracten (zonder verlies van punten);
 • uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen, op verzoek en onder bepaalde voorwaarden;
 • automatisch twee maanden uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing;
 • automatisch uitstel van betaling van de btw of de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting;
 • enz.

Het overzicht van deze maatregelen vindt u in deze faq, rubriek 2 (steunmaatregelen aan ondernemingen)

Vzw's die een btw-plichtige activiteit uitoefenen, kunnen ook in aanmerking komen voor de eenmalige premie van € 4.000 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op voorwaarde dat ze actief zijn in een van de sectoren die in aanmerking komen en voldoen aan de andere voorwaarden voor de premie:

 • minder dan 50 tewerkgestelde voltijdse equivalenten; 
  Opmerking: de limiet van 50 vte's is per onderneming, niet per vestiging.
 • geen overheidsbedrijf of als dusdanig beschouwd;
 • minstens één bedrijfszetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
  Opmerking: het is we degelijk de vestiging die telt en niet de hoofdzetel (die zich in een ander gewest kan bevinden.

Ga naar www.premiecovid.brussels en klik op de blauwe knop “criteria controleren” om te bepalen of u in aanmerking komt voor de premie en vul indien van toepassing het formulier in. (Voor meer details over de voorwaarden en de procedure voor deze premie, zie rubriek 2 van onze FAQ-pagina  (steunmaatregelen aan ondernemingen”).

De Brusselse regering heeft daarnaast een nieuwe compensatiepremie van 2.000 euro aangekondigd. Die premie is bedoeld ter ondersteuning van de ondernemers en micro-ondernemingen (tussen 0 en 5 vte's) die hun activiteit aanzienlijk zien dalen als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Meer info

Wordt uw vzw gesubsidieerd? Dan is het raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met uw subsidiërende overheid om haar standpunt te kennen in de context van de coronacrisis.

We geven hieronder een overzicht van de specifieke maatregelen voor bepaalde activiteitensectoren in het Brusselse Gewest:

 • Cultuur  
  Specifiek voor de VGC geldt dat ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijft uitbetalen en geen rekening houdt met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden. 
  De deadline voor het indienen van inhoudelijke en financiële verslagen over 2019  voor organisaties met een convenant of overeenkomst wordt verschoven naar 31 mei 2020. 

  Daarnaast werd de deadline voor het indienen van erfgoedprojecten verplaatst naar 1 mei 2020. De indieningsdatum voor trajectsubsidies kunsten werd verplaatst van 1 april naar 15 september.

  De Brusselse regering heeft een nieuwe compensatiepremie van 2.000 euro aangekondigd. Die premie is bedoeld ter ondersteuning van de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen. Meer info binnenkort
   

 • Sport
  Voor evenementen in het kader van sport, gelijke kansen en sociale cohesie geldt dat de subsidie van een afgeschaft evenement niet hoeft te worden terugbetaald als er kosten gemaakt zijn die niet teruggedraaid kunnen worden. Bij uitstel hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden. De analyse van de verantwoordingsstukken wordt versoepeld.
   
 • Bijstand aan personen - Gezondheid - Sociaal - Opleiding - Inschakeling 
  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de GGC en de COCOF hebben een speciaal COVID-19-fonds opgericht met 29 miljoen euro dat wordt verdeeld over:
  • Thuiszorg: 2,322 miljoen euro om de aankoop van extra apparatuur te ondersteunen, de rondes te herorganiseren en elektronische communicatiekanalen op te zetten;
  • Rusthuizen: 3,95 miljoen om de gebouwen in te richten en de extra loonkosten te dekken;
  • Sociale werking: 4,97 miljoen om onder meer te zorgen voor meer opvangcapaciteit voor migranten en de versterking van de daklozenrondes, straathoekwerk en de opvangcentra voor daklozen.
  • Bijstand aan personen met een handicap (maatwerkbedrijven, begeleidingsdiensten, opvang en verblijf): 2,866 miljoen euro

Hun bestaande subsidies blijven ook behouden en er is een administratieve vereenvoudiging gepland voor alle sectoren van de gezondheidszorg, de sociale sector, de bijstand aan personen, opleiding, de sociaal-professionele inschakeling en de sociale cohesie.

De VGC behoudt ook de facultatieve subsidies voor evenementen die in de periode van 1/03 tot 30/04/2020 waren gepland en zijn uitgesteld. De subsidies kunnen worden gebruikt om de facturen die al waren aangegaan voor geannuleerde evenementen te betalen. De administratieve procedures ter rechtvaardiging daarvan zullen worden vereenvoudigd.

Wat gebeurt er met de organisatie van de Rvb en jaarlijkse AV tijdens de lockdownperiode?
De vergaderingen van de Raad van Bestuur (Rvb) kunnen virtueel gebeuren via videoconferenties, op voorwaarde dat het principe van "collegialiteit" wordt gerespecteerd, d.w.z. dat de standpunten van alle leden kunnen worden gedeeld en besproken, net zoals in de gewone vergaderingen.

Tenzij uw statuten dat verbieden, kunnen bepaalde besluiten ook schriftelijk worden genomen. Dergelijke schriftelijke besluiten moeten met eenparigheid van stemmen worden genomen (bijvoorbeeld een schriftelijke tekst die expliciet door alle leden is goedgekeurd en ondertekend).

Voor de Algemene Vergaderingen voorziet de wet geen mogelijkheid voor een schriftelijke procedure of een andere vorm van stemmen op afstand voor vzw's, die verplicht een beraadslagende algemene vergadering moeten houden.

In dit artikel vindt u daarover meer informatie.

Bijgewerkt 15 juni 2020

Wat zijn de fiscale maatregelen?

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

!! Update 18 maart : De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 • Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020. 
  U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.  
  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
   
 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
  De nieuwe termijnen voor de BTW aangiften, de intracommunautaire opgaven en de jaarlijkse klantenlisting worden vermeld op de site van de FOD Financiën.
   
 • Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing 
  U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. De nieuwe termijnen worden aangegeven op de site van de FOD Financiën
  Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan u voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
   
 • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hieronder.

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                      

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 1. Klik hier om onze kantorengids te openen
 2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
 3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

Bron: FOD Financiën

Tijdelijke werkloosheid: voor wie? Tot wanneer? Welke formaliteiten?

Indien u uw personeel omwille van het Coronavirus niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen. Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiging

!! Update 6 juni :

De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt de tijdelijke werkloosheid tot eind december.

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet, voorlopig tot en met 31/05/2020 geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad E1 Coronavirus – Werkgevers.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
   
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA. 
  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 
   
 • Voor meer informatie, zie het infoblad E1 Coronavirus – Werkgevers.

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

!! Update 19 maart: 

 • Werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (PC 327) kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
 • Werknemers uit de non-profitsector die vallen onder de regels van de privé-sector kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.  
 • Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht. Bedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, ook tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien ze voor een volledige dag niet kunnen werken.

!! Update 18 maart :

Door de coronavirusepidemie en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken, is er een groot aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen. Daarom heeft de regering besloten om iedereen die voor het eerst gebruikt maakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid onmiddellijk een vast bedrag toe te kennen van 1.450 euro per maand. Sommigen zullen wel het volledig bedrag uitbetaald krijgen omdat ze in het systeem al zitten maar voor alle andere wordt gewerkt met forfait en nadien krijgt men het saldo. 

Bron: RVA - update 8 juni

Welke initiatieven nemen de gemeenten?

Verschillende Brusselse gemeenten voorzien op hun sites specifieke pagina's om burgers, handelaars en bedrijven te informeren over de getroffen maatregelen.

De meeste gemeenten hebben hun belastingen op terrassen, publiciteitsborden, kantoren, parkeerplaatsen (soms), vergoeding voor de marktstandplaats, commerciële huurprijzen enz. opgeschort of geannuleerd. Ze hebben whatsapp-groepen opgericht, brieven gestuurd met de maatregelen, speciale telefoonnummers ingesteld, hun commerciële diensten elke dag toegankelijk gemaakt, ook in het weekend, apotheken en andere bedrijven geholpen om afscheidingen in plexiglas te bekomen, een lijst gemaakt van de bedrijven die nog open zijn, take-aways, ... Sommigen overwegen om de regionale premie aan te vullen met een gemeentelijke premie of cadeaubonnen. 

Hieronder vindt u de de telefoonnummers en webpagina's van de Brusselse gemeenten :

Anderlecht

Site gemeente Anderlecht
Tel02 559 71 01 (van 9u tot 16u)
Tel : 02 558 08 00, nummer waar u terecht kan met vragen over de beperkende maatregelen.

Oudergem

Site gemeente Oudergem
Tel: 0800 35 179, mensen kunnen bellen met vragen over de toegang tot de boeken in de bibliotheek of als hun kinderen hulp nodig hebben met hun huiswerk. Ook mensen met vragen aan het OCMW kunnen die via dat nummer stellen

Sint-Agatha-Berchem

Site gemeente Berchem
Tel : 0800 35 160, gratis nummer waarmee u de administratie kan bereiken met vragen over de specifieke maatregelen van de gemeente.
Tel :  02 482 16 16 : voor geïsoleerde personen die hulp nodig hebben qua sociale- en thuiszorgdiensten. 

Etterbeek

Site gemeente Etterbeek
Tel: 0800 399 32 voor OCMW en sociale assistentie
Tel : 02 627 27 37, steun voor in quarantaine geplaatste en/of geïsoleerde personen ouder dan 60 jaar

Evere

Site gemeente Evere
Tel 0499 867 356 tussen 9 en 18.00 uur (OCMW) : om raad te vragen, maaltijden aan huis te krijgen of een doktersbezoek te regelen

Vorst

Site gemeente Vorst
Tel: 02 370 22 11

Ganshoren

Site gemeente Ganshoren
Tel: 02 464 05 36 of 02 563 46 15 (sociale hulp voor particulieren).
Tel: 02 /600.25.08 of 02/600.25.82 (hulp voor handelaars of zelfstandigen)

Elsene

Site gemeente Elsene
Tel: zie site voor de verschillende diensten.

Jette

Site gemeente Jette
Tel : zie site voor de verschillende diensten

Koekelberg

Site gemeente Koekelberg
Tel: 02 600 15 20 voor vragen met betrekking tot de scholen, crèches en gesloten ruimtes. Ook mensen die geïsoleerd zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden kunnen bellen

Molenbeek Site gemeente Molenbeek
Tel : zie site gemeente
Sint-Gilles

Site gemeente Sint-Gillis
Tel : 0800 35 176 : gratis nummer om geïsoleerde mensen te helpen met het winkelen. Van 9u tot 17u

Sint-Joost-ten-Noode

Site gemeente Sint-Joost-ten-Noode
Tel : 0800 35 446 (gratis nummer van 9 tot 13u)
 

Schaarbeek

Site gemeente Schaarbeek
Tel : 02 244 75 11 (sociale dienst van Schaarbeek van 09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur) 

Ukkel

Site gemeente Ukkel
Tel : 02 348 65 51 of 02 348 66 69 of economie-coronavirus@ukkel.brussels : een werknemer van de gemeente staat ter beschikking van de handelaars en bedrijven om hen te informeren over de bestaande premies en specifieke bijstand (federaal en gewestelijk).

Stad Brussel

Site gemeente Stad Brussel
Tel : 02 279 22 11, het algemene nummer van de gemeente
Tel : 0800 20 035, gratis nummer voor de handelaars

Watermaal-Bosvoorde

Site gemeente Watermaal-Bosvoorde
Tel : 0800 352 42 (voor persoonsgebonden hulp)

Sint-Lambrechts-Woluwe

Site gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel :  02 761 27 07 - telefoonnummer is speciaal bestemd voor hulp aan senioren of kwetsbare personen die thuis moeten blijven

Sint-Pieters-Woluwe

Site gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Tel : 0800 35 190 : gratis nummer indien u vragen heeft over de maatregelen (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u)

 

Bijgewerkt 14 april 

Is er steun voorzien vanwege de banken?

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Daartoe hebben zij een charter opgesteld: het charter betalingsuitstel ondernemingskredieten dat hun engagement concreet invult.

Het charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
 • wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen. 

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij

 

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

1) Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

2) Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

3) Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

4) Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

In de praktijk

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

Bron: Febelfin - 1 april 2020

Wat dekken de verzekeraars in geval van een pandemie?

DE ONONDERBROKEN VOORTZETTING VAN DE COLLECTIEVE DEKKINGEN DIE DE WERKGEVER HEEFT GESLOTEN VOOR ZIJN WERKNEMERS

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?
Volgens de normale regel zouden deze dekkingen worden geschorst omdat je arbeidsovereenkomst is geschorst. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven, zodat je beschermd blijft. Elke betrokken verzekeraar zal daarvoor contact opnemen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De werkgever
heeft 30 dagen bedenktijd om het voorstel eventueel af te wijzen.

Ik ben werkgever. Welke formaliteiten moet ik hiertoe vervullen?
Geen! De verzekeraar neemt met je contact op om alle details van deze voortzetting en de gevolgen ervan uit te leggen. De dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie) die zijn opgenomen in de collectieve overeenkomst, blijven gelden. Je beschikt wel over 30 dagen om dit aanbod te weigeren.

In mijn collectieve verzekering zijn er soms ook andere dekkingen dan de hierboven genoemde, zoals bijstand.
In dat geval neem je het best contact op met je werkgever, zodat deze met de verzekeraar kan overleggen om een oplossing te vinden die rekening houdt met je financiële moeilijkheden.

Ik ben werkgever, wat gaat dit me kosten?
Voor de premies voor deze uitbreiding van waarborg kan je verzekeraar op jouw uitdrukkelijke vraag zes maanden betalingsuitstel verlenen, tot uiterlijk 30 september 2020.
De verzekeringssector vraagt overigens aan de regering dat het behoud van deze dekkingen in deze uitzonderlijke omstandigheden door de belastingadministratie niet zal worden beschouwd als ‘voordeel van alle aard’ van de betrokken werknemers.

ONDERNEMINGEN 

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen. Wat nu?
Sommige voor ondernemingen bedoelde verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) worden automatisch aangepast bij een beperking van de activiteiten. In dat geval betaal je aan het begin van het jaar een provisionele premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming. De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?
Voor verzekeringen zonder automatische aanpassing aan een beperking van de activiteiten, met name de brandverzekering, kun je 6 maanden betalingsuitstel (tot uiterlijk 31 oktober 2020) aanvragen, voor zover je onderneming haar activiteiten heeft stilgelegd door de regeringsmaatregelen die contacten en verplaatsingen beperken.

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?
Om welke verzekering het ook gaat: als je onderneming moeilijkheden ondervindt om de premies te betalen, neem dan contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon voor een gepaste oplossing.

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!
Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken.
Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen.

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming
Voor de lopende kredieten of leningen aan ondernemingen zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de aflossingen en rentebetalingen met een vervaltermijn tot 31 oktober 2020.

Kun je een bewijs voorleggen dat je onderneming in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van de Covid-19-crisis en voldoe je aan de drie voorwaarden hieronder, dan kun je een uitstel aanvragen van maximaal 6 maanden, dat in ieder geval op 31 oktober 2020 afloopt. Dit moratorium betreft zowel de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen.
Voorwaarden voor betalingsuitstel voor een krediet:

 • de onderneming ligt in België;
 • er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het krediet;
 • je hebt aan je contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?
De kredietverzekering speelt inderdaad een cruciale rol in de commerciële transacties. De in België gevestigde kredietverzekeraars dekken de niet-betaling van facturen van hun verzekerden in België voor een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro.
Om deze transacties tussen ondernemingen ondanks de coronacrisis verder veilig te stellen hebben Assuralia en de Belgische Staat op 21 april een akkoord ondertekend waarin de Staat zich ertoe verbindt een deel van de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Deze verbinden zich ertoe als tegenprestatie om de kredietlimieten die op 1 januari 2020 van kracht waren ten opzichte van uw debiteuren, zoveel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Dankzij deze dubbele verbintenis kan je onderneming op je kredietverzekeraar blijven rekenen op nagenoeg identieke wijze als vóór het uitbreken van de coronacrisis.

We nodigen je uit om regelmatig de websites www.assuralia.be te checken voor eventuele updates.

Vind je hier geen antwoord, richt je dan enkel tot je contactpersoon bij je verzekeringsonderneming of tot je verzekeringstussenpersoon (makelaar of agent).

Bron: Assuralia - Bijgewerkt op 29 april

3. De relatie werkgever- werknemer

Wat moet ik doen als een van mijn werknemers symptomen vertoont? Wat als ik zelf ziek ben als zelfstandige?

uw medewerker is ziek

Als werkgever mag u uw werknemers niet testen.

Adviseer de werknemer om telefonisch contact op te nemen met zijn arts wanneer hij volgende verschijnselen of symptomen vertoont:

 • Koorts,
 • Hoest,
 • Kortademigheid,
 • Vroegtijdige symptomen: rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een loopneus. 

De arts zal bepalen wat de te volgen stappen zijn. Indien de werknemer daadwerkelijk aan het coronavirus lijdt, waardoor hij de arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren, gelden de normale regels in het kader van arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon, voor zover de arbeidsongeschiktheid gestaafd wordt door een medisch attest.

ik ben zelfstandig ondernemer en ben zelf ziek? Wat nu?

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Bron: Agoria & Liantis

Welke preventiemaatregelen kan de werkgever nemen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van thuiswerk;
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus: lees ook: Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO.

Nuttige documenten:

Bron:  Fod Gezondheid

Hoe zit het met de uitbetaling van het loon als een werknemer besmet geraakt?

Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je hem gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Is de medewerker langer buiten strijd, dan krijgt hij een ziekte-uitkering na die eerste maand.

Bron: SD Worx

Stel: mijn werknemer raakt door overmacht niet op het werk. Mag ik hem ontslaan?

Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. Een werknemer kan zijn ontslag aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

Als de huidige situatie daarentegen aanhoudt of nog zou verergeren – lees: je onderneming kan over een lange periode haar activiteiten niet normaal voortzetten en ziet de orders dalen – zou je als bedrijf de betrokken werknemers kunnen ontslaan om economische redenen

Bron: SD Worx

Mijn werknemer weigert zijn woning te verlaten. Hij besluit om vakantie op te nemen. Kan dit?

De jaarlijkse vakantie moet worden opgenomen in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Dat betekent dat de werknemer niet eenzijdig kan beslissen over zijn vakantiedagen. Hij moet steeds wachten op het akkoord van de werkgever.

Als de werknemer onverwacht afwezig is en vakantie heeft genomen zonder jouw akkoord en als de organisatorische omstandigheden binnen je bedrijf dit niet toestaan, kan je weigeren om je werknemer te betalen voor de dagen waarop hij afwezig was. Deze afwezigheid kan namelijk worden beschouwd als ongewettigde afwezigheid.

Heb je nog andere vragen met betrekking tot het coronavirus op de werkplek? Aarzel niet om contact op te nemen met je dossierbeheerder bij Acerta of om de officiële website van de FOD WASO raadplegen, die ook een register bijhoudt van de vragen die door de werkgevers in dit domein worden gesteld.

Bron: Acerta

Ten gevolge van het coronavirus heb ik niet meer voldoende werk voor mijn werknemer, wat moet ik doen?

Het coronavirus en de paniekgolf die ermee gepaard gaat, heeft een rechtstreekse impact op de economie. Merk je al een afname van je economische activiteiten en weet je niet meer wat je moet doen met je teveel aan werkkrachten tijdens deze dalperiode? Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiginG

Indien u uw personeel omwille van het Coronavirus niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen. Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

!! Update 6 juni :

De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt de tijdelijke werkloosheid tot eind december.

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet, voorlopig tot en met 31/05/2020 geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA.

Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

Meer info op de site van de RVA

Flexibiliteit

Hebt u minder werk voor uw werknemers of net meer werk door de gevolgen van het coronavirus dan heeft u slechts een beperkt aantal mogelijkheden om hierop in te spelen bij de planning van de uurroosters van uw werknemers.

 • Kleine flexibiliteit
  U zou gebruik kunnen maken van kleine flexibiliteit. Daarmee kan u uw werknemers piekroosters laten werken als het drukker is of dalroosters als er minder werk is. Dit vereist wel dat het systeem van kleine flexibiliteit voorzien is in uw arbeidsreglement en ook alle verschillende roosters daarin opgenomen zijn. Wil u van rooster wisselen en bijvoorbeeld overschakelen naar een dalrooster omdat het minder druk is door het coronavirus, dan moet u dit ten minste 7 dagen voorafgaand kenbaar maken aan uw werknemers.

  Met de roosters in het kader van kleine flexibiliteit kan u een afwijkend rooster opnemen in uw  arbeidsreglement dat maximaal 2 uur (+ of -) afwijkt van het basisrooster tot maximaal 9 uur. Het weekrooster kan maximaal 5 uur (+ of -) afwijken van het basisrooster tot maximaal 45 uur. Werkt uw werknemer in principe dagelijks 8 uur en 40 uur op weekbasis? Dan zou u uw werknemer elke dag een uur minder kunnen laten werken zodat hij dagelijks 7 uur werkt en 35 uur op weekbasis.

  Het is wel de bedoeling dat de werknemer over een jaar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur respecteert. Als u nu dalroosters laat presteren, dan zullen deze op een ander moment gecompenseerd moeten worden door piekroosters.
  Naast kleine flexibiliteit bestaan er nog andere mogelijkheden om werknemers flexibel te laten werken. Deze mogelijkheden zijn sectoraal bepaald. 
   

 • Deeltijdse werknemers
  Voor werknemers die deeltijds werken met een variabel werkrooster kondig je 5 werkdagen vooraf aan volgens welk werkrooster de werknemer zal moeten presteren. Voor dergelijke werknemers kan u makkelijk zelf bepalen wanneer hij meer of minder uren werkt. Hierbij mag wel niet uit het oog verloren worden dat de werkelijkse arbeidsduur moet gerespecteerd worden over een referteperiode van maximum een trimester (verlengbaar tot maximum een jaar via cao of arbeidsreglement).
   
 • Opnemen inhaalrust
  Hebben uw werknemers overuren, bijvoorbeeld in het kader van buitengewone vermeerdering van werk, gemaakt, dan moet u hen doorgaans ook inhaalrust toekennen. Is er minder werk, of wil u liever dat uw werknemer thuisblijft, dan zouu uw werknemer kunnen vragen om de opgebouwde inhaalrust op te nemen. Strikt juridisch is er niet bepaald dat er een akkoord vereist is tussen werknemer en werkgever over het tijdstip waarop de inhaalrust wordt genomen. Al is het uiteraard aangeraden om de opname van de inhaalrust in onderling overleg te bepalen. Bekijk ook zeker uw arbeidsreglement. Het is mogelijk dat daarin regels opgenomen zijn over het moment waarop de inhaalrust kan genomen worden.

Ik zet mijn activiteiten tijdelijk volledig stop. Wat moet ik doen met mijn werknemers?

Wat is het lot van je werknemers als je activiteit sterke hinder ondervindt en je beslist om je volledige bedrijfsactiviteiten te onderbreken voor een bepaalde periode?

Je kan je werknemers niet verplichten om verlof op te nemen tijdens de sluiting van je bedrijf.

Je kan echter kiezen voor een collectieve sluiting. Opgelet, de beslissing om een collectieve sluiting in te voeren kan niet zomaar eenzijdig worden genomen. Deze beslissing is namelijk onderworpen aan een sociaal overleg binnen je bedrijf. Dit overleg vindt plaats tijdens de ondernemingsraad, in aanwezigheid van de vakbondsafvaardiging of een meerderheid van de werknemers, afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf. Er is geen sprake van een bepaalde datum waarop je deze collectieve sluiting moet hebben vastgelegd; in principe is dit het hele jaar mogelijk.

Van zodra er een beslissing wordt genomen, moet je de werknemers hiervan op de hoogte brengen door een bericht uit te hangen. Deze sluitingsdagen zullen vervolgens worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Als de sluiting een rechtstreeks verband heeft met je economische situatie of overmacht, kan je eventueel een volledige onderbreking voorzien in de vorm van een tijdelijke werkloosheid.

Tot slot, als je geen van voornoemde opties kunt aanwenden en je werknemers weigeren om vakantie te nemen, zal je geen andere keuze hebben dan het loon van deze werknemers ook gedurende de periode van werkonderbreking te blijven uitbetalen.

Bron: Acerta

Een familielid van je medewerker ligt met het coronvirus in het ziekenhuis en hij blijft thuis. Wat nu?

Hier hangt alles af van de voorkeur van de medewerker. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld verlof vragen. Maar hij zou ook, in de mate dat hij daar recht op heeft, ook inhaalrustdagen voor gerecupereerde overuren of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen. Rode draad hierbij is wel dat jij telkens akkoord gaat met de aanvraag, zoniet is de medewerker juridisch gezien ongewettigd afwezig (met alle gevolgen van dien).

Het gebeurt echter vaak dat een medewerker in zo’n situatie verlof om dwingende redenen aanvraagt. Iedere medewerker heeft jaarlijks recht op 10 dagen dergelijk onbetaald verlof (in bepaalde ondernemingen of sectoren kan de opname van een hoger aantal dergelijke dagen toegelaten zijn of kan er een al dan niet gedeeltelijke betaling van de dagen afgesproken zijn). Hier heb je niet het recht om de afwezigheid te weigeren. Als het maximum aantal verlofdagen om dwingende redenen opgesoupeerd zijn, kan je nog altijd toestaan dat de medewerker onbetaald afwezig blijft. Je sluit daaromtrent dan best een overeenkomst.    

Bron: Unizo

Als de FOD Volksgezondheid wil weten welke mensen in contact kwamen met een besmette werknemer, mag ik die gegevens meedelen ?

Ja, de gevraagde gegevens worden door de GDRP niet als "gevoelige gegevens" geclassificeerd. Bovendien staat de GDPR de verwerking toe op de volgende gronden:

 • Bescherming van vitale belangen
 • Uitvoering van een missie van algemeen belang
 • Het legitieme belang

Source: 1890 

Coronacrisis en thuiswerk : moet ik als werkgever een vergoeding geven aan mijn werknemers?

Vele werkgevers vragen zich af welke vergoeding ze mogen toekennen aan hun werknemers die ingevolge de regeringsmaatregelen voor Covid-19, een tijdlang hun werk bijna volledig van thuis uit zullen doen.

De zogenaamde bureauvergoeding van 126,94 EUR per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, …., kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken, dus ook aan werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten, en dus ook zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Voor meer uitleg over deze bureauvergoeding wordt verwezen naar de administratieve instructies van de RSZ.

Bovenop deze vergoeding mag de werkgever volgende kosten terugbetalen:

 • Gebruik van de eigen PC – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard
 • Gebruik van de eigen internetverbinding – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard

Als de werknemer andere kosten moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, …) mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.

Werkgevers die voorafgaand aan de Covid-19 maatregelen de kosten van hun telewerkers terugbetaalden op basis van de 10 % van het brutoloon dat betrekking heeft op de in de telewerkovereenkomst voorziene thuisprestaties (zie de administratieve instructies – zelfde link als hierboven) kunnen deze vergoeding verder betalen volgens hetzelfde principe voor het in de telewerkovereenkomst voorziene pro rata (bijvoorbeeld 10 % op 2/5de van het maandloon als in de overeenkomst 2 dagen telewerk was voorzien).

Een vergoeding van 10 % van het volledige brutoloon kan dus niet aanvaard worden. De werknemers die tijdelijk in de kader van de Covid-19 maatregelen volledig van thuis uit werken bevinden zich immers niet in een situatie van thuisarbeid zoals voorzien in Titel VI de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en evenmin in een situatie van telewerk in de eigenlijke zin van het woord.

Een vergoeding van 126,94 EUR mag alleszins wel uitgekeerd worden in de plaats van de 10 % van het pro rata van het maandloon, als dit laatste lager zou zijn.

Uitzonderlijk

Omwille van het coronavirus kunt u uitzonderlijk ook vragen om het RSZ-forfait van 126,94 euro ook fiscaal toe te passen voor elke persoon die door de coronamaatregelen thuis moet werken.

Als de werkgever deze bureauvergoeding voor al zijn werknemers tijdelijk wil toekennen en wenst dat deze beschouwd wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, dan moet hij een voorafgaangde beslissing (ruling) aanvragen bij de FOD Financiën.

De FOD Financiën heeft een aanvraagmodel gepubliceerd (klik hier). U moet dit invullen mailen naar dvbsda@minfin.fed.be (via de post is momenteel niet mogelijk).

Bron : RSZ & Securex

4. De werking van het bedrijf garanderen

Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading

Fabrieken in China zijn stilgelegd om de uitbraak van het virus in te dammen, en dat voelen we tot bij ons. In een aantal bedrijven kunnen werknemers momenteel hun job niet uitoefenen omdat levering tijdelijk niet meer gegarandeerd is.

De federale Minister van Werkgelegenheid bevestigde dat dit als overmacht wordt beschouwd. Je hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats.

Bron: SD Worx

Ik heb precieze vragen over de sector waarin ik actief ben. Wie kan me informeren?

Heel wat sectorale werkgeversorganisaties stellen specifieke sectorale informatie ter beschikking (bv. AgoriaFeviaFebelfin, …). Hou als werkgever zeker hun websites in de gaten. 

Ook BECI, de Kamer van Koophandel van Brussel, heeft een website opgezet waar u terecht kan.

De site van Unizo is aan te bevelen want die biedt duidelijke antwoorden op het vlak van hygiëne, personeel, steunmaatregelen, import/export en tracht ook een aantal misverstanden uit de wereld te helpen.

Bron: 1819

Kan ik contracten met leveranciers stopzetten, zonder kosten, als ze niet meer tijdig kunnen leveren?

Dat is niet steeds het geval. Het is aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken, bijvoorbeeld in de contracten of de algemene voorwaarden. De vraag is of u de overeenkomst definitief wilt beëindigen of tijdelijk wilt opschorten. 

Voor de beëindiging geldt het volgende. In principe is de laattijdige levering een fout, al rechtvaardigt niet elke fout de beëindiging van het contract, enkel de zwaarwichtige fout. Ten eerste kan het contract bepalen dat een (beperkte) overschrijding niet wordt beschouwd als zwaarwichtige fout of niet volstaat als beëindigingsgrond. Ten tweede kan het contract bepaalde situaties aanduiden als overmacht.

Op basis van de wet kunt u overmacht enkel inroepen indien u het volgende kunt bewijzen:

i) onvoorzienbare omstandigheden;
ii) die buiten de wil van de partij plaatsvinden en
iii) de uitvoering van de verplichting onmogelijk maken (moeilijker, duurder etc. volstaat niet).

In het contract kan men dit uitbreiden en bijkomende situaties aanduiden als overmacht, ook al voldoen die niet strikt aan deze voorwaarden. Ten derde gelden er vaak procedures om fouten aan te kaarten (bv. een voorafgaande ingebrekestelling en een respijttermijn). De beëindiging is slechts gerechtvaardigd indien die procedures worden gerespecteerd. Indien u die stappen niet volgt, is de beëindiging op uw risico en kan dit resulteren in aansprakelijkheid. 

De opschorting ligt eenvoudiger. Indien de leverancier tijdelijk niet kan leveren, bent ook u tijdelijk niet gehouden om uw contractuele verplichtingen na te komen. We raden wel aan om de tegenpartij zo snel mogelijk en schriftelijk (voor bewijsredenen) te informeren, om discussie te vermijden. Daarbij kunt u uitdrukkelijk vermelden dat u de overeenkomst als opgeschort beschouwt en aangeven welke verplichtingen u niet meer zult nakomen tot nader order (bv. betaling of exclusieve levering).

In beide gevallen is er ook een schadebeperkingsplicht voor de getroffen partijen. Zelfs indien de andere partij aansprakelijk is en uw schade moet vergoeden, moet u redelijke inspanningen leveren om die schade zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Agoria

Kan ik leveranciers of transporteurs in gebreke stellen ?

U kunt uw leveranciers of transporteurs in gebreke stellen indien de tijdige levering in het gedrang komt. Wederom is het aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken. Enerzijds kan het contract deze situatie regelen, met rechtvaardigingen voor bepaalde contractuele fouten, bijvoorbeeld beperkte vertragingen, of door dit als overmacht aan te duiden. Anderzijds kan die ingebrekestelling ook contractueel geregeld zijn.

Zo kunnen er respijttermijnen gelden (ingebrekestelling pas na een bepaalde periode van vertraging) of vormvereisten (per aangetekend schrijven, e-mail, taal, geadresseerden,…). Om latere discussie te vermijden, kunt u in de ingebrekestelling ook al aankondigen welke stappen u overweegt indien de leverancier of transporteur alsnog de verplichtingen niet nakomt. Ook op dat vlak kan het contract regels bevatten.

Bron: Agoria

Wat dekken de verzekeraars in geval van een pandemie?

De ononderbroken voortzetting van de collectieve dekkingen die de werkgever heeft gesloten voor zijn werknemers

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?
Volgens de normale regel zouden deze dekkingen worden geschorst omdat je arbeidsovereenkomst is geschorst. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven, zodat je beschermd blijft. Elke betrokken verzekeraar zal daarvoor contact opnemen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De werkgever
heeft 30 dagen bedenktijd om het voorstel eventueel af te wijzen.

Ik ben werkgever. Welke formaliteiten moet ik hiertoe vervullen?
Geen! De verzekeraar neemt met je contact op om alle details van deze voortzetting en de gevolgen ervan uit te leggen. De dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie) die zijn opgenomen in de collectieve overeenkomst, blijven gelden. Je beschikt wel over 30 dagen om dit aanbod te weigeren.

In mijn collectieve verzekering zijn er soms ook andere dekkingen dan de hierboven genoemde, zoals bijstand.
In dat geval neem je het best contact op met je werkgever, zodat deze met de verzekeraar kan overleggen om een oplossing te vinden die rekening houdt met je financiële moeilijkheden.

Ik ben werkgever, wat gaat dit me kosten?
Voor de premies voor deze uitbreiding van waarborg kan je verzekeraar op jouw uitdrukkelijke vraag zes maanden betalingsuitstel verlenen, tot uiterlijk 30 september 2020. De verzekeringssector vraagt overigens aan de regering dat het behoud van deze dekkingen in deze uitzonderlijke omstandigheden door de belastingadministratie niet zal worden beschouwd als ‘voordeel van alle aard’ van de betrokken werknemers.

Ondernemingen 

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen.
Sommige voor ondernemingen bedoelde verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) worden automatisch aangepast bij een beperking van de activiteiten. In dat geval betaal je aan het begin van het jaar een provisionele premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming. De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?
Voor verzekeringen zonder automatische aanpassing aan een beperking van de activiteiten, met name de brandverzekering, kun je 6 maanden betalingsuitstel (tot uiterlijk 31 oktober 2020) aanvragen, voor zover je onderneming haar activiteiten heeft stilgelegd door de regeringsmaatregelen die contacten en verplaatsingen beperken.

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?
Om welke verzekering het ook gaat: als je onderneming moeilijkheden ondervindt om de premies te betalen, neem dan contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon voor een gepaste oplossing.

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!
Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken. Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen.

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming
Voor de lopende kredieten of leningen aan ondernemingen zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de aflossingen en rentebetalingen met een vervaltermijn tot 31 oktober 2020. Kun je een bewijs voorleggen dat je onderneming in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van de Covid-19-crisis en voldoe je aan de drie voorwaarden hieronder, dan kun je een uitstel aanvragen van maximaal 6 maanden, dat in ieder geval op 31 oktober 2020 afloopt. Dit moratorium betreft zowel de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen.
Voorwaarden voor betalingsuitstel voor een krediet:

 • de onderneming ligt in België;
 • er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het krediet;
 • je hebt aan je contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?
De kredietverzekering speelt inderdaad een cruciale rol in de commerciële transacties. De in België gevestigde kredietverzekeraars dekken de niet-betaling van facturen van hun verzekerden in België voor een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro. Om deze transacties tussen ondernemingen
ondanks de coronacrisis verder veilig te stellen hebben Assuralia en de Belgische Staat op 21 april een akkoord ondertekend waarin de Staat zich ertoe verbindt een deel van de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Deze
verbinden zich ertoe als tegenprestatie om de kredietlimieten die op 1 januari 2020 van kracht waren ten opzichte van uw debiteuren, zoveel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Dankzij deze dubbele verbintenis kan je onderneming op je kredietverzekeraar blijven rekenen op
nagenoeg identieke wijze als vóór het uitbreken van de coronacrisis.

We nodigen je uit om regelmatig de websites www.assuralia.be te checken voor eventuele updates.

Vind je hier geen antwoord, richt je dan enkel tot je contactpersoon bij je verzekeringsonderneming of tot je verzekeringstussenpersoon (makelaar of agent).

Bron: Assuralia - Bijgewerkt op 29 april

Mijn grondstofprijzen zijn gestegen als gevolg van corona. Mag ik mijn prijzen aanpassen?

In principe bepaal je als ondernemer zelf welke prijzen je aan uw klanten aanrekent. Als je grondstofprijzen stijgen, kan je dus in principe beslissen om de prijzen te verhogen (al hoort hier natuurlijk ook een commerciële afweging bij).

Let wel op: je kan uw prijzen enkel aanpassen voor nieuwe contracten. Voor lopende overeenkomsten en bestellingen is het niet toegelaten prijzen zomaar te verhogen. Alleen wanneer je een mogelijke prijswijziging heeft voorzien in de contractvoorwaarden, en daar ook duidelijk in staat op welke manier prijzen kunnen stijgen op basis van een stijging in de grondstofkosten, kan je de prijzen aanpassen. En ook dan moet je natuurlijk bekijken hoe sterk de stijging van de prijzen is, en opnieuw een commerciële afwegingen maken tussen het doorrekenen van prijsstijgingen en de relatie met de klant.

Bron: Unizo

Een bestelling wordt geannuleerd. Mag ik al betaalde voorschotten behouden?

et antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of je ‘overmacht’ kan inroepen en van de situatie. 

jij of je klant annuleren uit voorzorg

Annuleren jij of je klant uit voorzorg (en dus niet uit echte noodzaak), dan draagt diegene die annuleert hier de kosten voor.

We illustreren het met een voorbeeld. Stel, je organiseert een festival en: 

 • Je beslist dat het beter is om het festival te annuleren, zonder dat de overheid je hiertoe dwingt. In dat geval draag jij de kosten. Je zal dus de al betaalde tickets moeten terugbetalen. Tenzij je in de verkoopsvoorwaarden een specifieke regeling hebt opgenomen voor overmacht (soms bepalen algemene voorwaarden dat zelfs bij overmacht reeds betaalde bedragen niet moeten worden terugbetaald).
 • Je beslist om het festival te laten plaatsvinden, maar enkele klanten annuleren omdat ze het niet veilig vinden. In dat geval dragen die klanten de kosten. Ze kunnen geen terugbetaling van hun tickets eisen (tenzij je een andere regeling zou hebben voorzien in de verkoopvoorwaarden).

jij of je klant annuleren omdat het moet

Als de overheid je verplicht om een bestelling te annuleren, dan liggen de zaken iets anders. Bij een verplichting tot annulatie, is er sprake van overmacht. We blijven bij het voorbeeld van het festival.

 • Klanten die nog niet betaalden: Jijzelf kan je verplichtingen niet meer nakomen. Je mag dus geen betalingen meer vragen van je klanten
 • Klanten die wel al betaalden (voorschot of integraal): Mogen ook geen terugbetaling vragen

Uiteraard moet je ook hier steeds nagaan of je in je verkoopvoorwaarden geen andere regeling hebt opgenomen.

Bron: Unizo

Source: UNIZO

De milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning bekomen. Hoe verloopt dat tijdens de lockdown?

De stedenbouwkundige vergunning bekomen

U kan natuurlijk uw aanvraagdossier opstellen en indienen bij de administratie. 

Voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning door de gemeente: raadpleeg uw gemeentebestuur, afdeling stedenbouw. 

Voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning door het Gewest: sinds 2 april 2020 is het nu mogelijk om uw aanvraag online in te dienen. 

Het dossier zal door de administratie worden onderzocht. Aangezien echter noch het openbaar onderzoek noch de raadplegingscommissie kan worden gehouden wegens de lockdown, worden de termijnen opgeschort. Zij worden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 opgeschort. 

Indien uw ingediende dossier reeds voor 16 maart 2020 deze 2 stappen heeft doorlopen, kan de administratie de vergunning afgeven, zonder gebonden te zijn aan de wettelijke termijnen.
Alle fysieke loketten zijn gesloten.
Meer info hier

De milieuvergunning bekomen tijdens de lockdown.

U kan natuurlijk uw vergunningsaanvraag voorbereiden en deze per e-mail aan de gemeente of aan Leefmilieu Brussel voorleggen

Het dossier zal door de administratie worden onderzocht. Aangezien echter noch het openbaar onderzoek noch de raadplegingscommissie kan worden gehouden vanwege de lockdown, worden de termijnen opgeschort. Zij zijn sinds 16 maart 2020 geschorst. 

Indien uw ingediende dossier reeds voor 16 maart 2020 deze 2 stappen heeft doorlopen, kan de administratie de vergunning afgeven, zonder gebonden te zijn aan de wettelijke termijnen. 
Alle fysieke loketten zijn gesloten.
Meer info hier  

Bron: Brussel Leefmilieu en Urban.brussels - 14 april

5. De gezondheidsvoorschriften

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn mee kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Source: Info Coronavirus

Wat moet ik doen als een werknemer besmet raakt op het werk?

 • Wanneer een personeelslid ziek wordt op de werkplek vanwege een vermoeden van VIDOC- 19, is het noodzakelijk om hem/haar naar een andere plaats te brengen om het contact met collega’s te verminderen of te vermijden. 

 • Een mondmasker voor de zieke kan de verspreiding van virusdeeltjes door hoesten of niezen beperken. 

 • Breng de lokale gezondheidsautoriteiten op de hoogte.

 • Als iemand contact heeft gehad met een ziek persoon, moet hij of zij in afzondering thuisblijven zodra hij of zij een milde hoest of koorts ( >37,3°C) heeft. 

 • Werknemers die dagelijks of nauw contact hebben gehad met de zieke werknemer kunnen contact opnemen met hun huisarts. Telewerken kan worden overwogen.

M.b.t de werkplek van de zieke werknemer die ervan verdacht wordt besmet te zijn met VIDOC19 :

 • Die kan tijdelijk worden gesloten of buiten dienst worden gesteld (minimaal 1 week).
 • Perimeter: drie meter rond het hoofdkantoor/werkplek van de zieke werknemer.
 • De gebruikte contactpunten en sanitaire voorzieningen moeten goed gereinigd worden en indien mogelijk gedesinfecteerd of buiten gebruik gesteld.
 • Alcohol (60-90% ethanol) of chloor kan worden gebruikt als desinfectiemiddel.

Bron : BECI

Wat zijn de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die in uw kantoor moeten worden genomen?

aanbevelingen voor het reinigen van de werkplek

Zorg voor een goede ventilatie van het pand. Open ramen en deuren. We weten nog niet hoe lang het coronavirus kan overleven op oppervlaktes, maar ventilasie zal de verspreiding in de binnenlucht verminderen.

Reinig regelmatig voorwerpen die vaak door meerdere mensen worden aangeraakt.

Maak gedeelde arbeidsmiddelen schoon na gebruik (toetsenbord, computermuis, telefoon, tafel- en armleuningen van bureaustoelen) of beperk het delen van apparatuur op de werkplek.

Zet een preventieposter op om het personeel te informeren over de te nemen barrièremaatregelen.

Reinig gladde oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt:

 • Deurklinken
 • Trapleuningen
 • Bureau’s, tafels, toetsenborden, telefoons voor algemeen gebruik
 • Toiletten

Met welke producten?

De reinigingsmiddelen die u gewoonlijk gebruikt, werken voldoende. Voor het reinigen van toetsenborden en telefoons kunnen wegwerp- of reinigingsdoekjes voor individueel gebruik worden verstrekt.

 • Was de vaat grondig met water en afwasmiddel na elk gebruik.
 • Vermijd het gebruik van gewone vaatdoeken
 • Geef duidelijke instructies aan het schoonmaakpersoneel en bescherm ze.
 • Zorg voor een duidelijk schoonmaakplan
 • Zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen en reinigingsdoeken.
 • Was gebruikte reinigingsdoeken regelmatig op de hoogst mogelijke wastemperatuur.
 • Leer het schoonmaakpersoneel hoe het virus zich verspreidt en hoe je een infectie kunt voorkomen.

Bron: BECI

Hoe kan ik voorkomen dat ik mijn dierbaren besmet? Hoe kan ik voorkomen dat ik geïnfecteerd raak als iemand in mijn buurt het coronavirus heeft?

Op info-coronavirus.be, vindt u enkele adviezen voor personen in isolatie en hun omgeving.  Je vindt ze in deze brochure.

6. Nuttige sites en telefoonnummers

Waar kan ik meer informatie bekomen?

Voor het grote publiek

 • Voor algemene informatie in verband met het coronavirus, verwijzen we naar de volgende website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be/nl
 • de tweetalige website coronavirus.brussels met alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus. Op de website kunnen ook posters gedownload worden in 10 verschillende talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Turks, klassiek Arabisch).  
 • Het federale algemene nummer:  0800 14689.

Tewerkstelling

Economisch

Gezondheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.