Een fiscaal voordeel bij kwijtschelding van de huur van juni tot en met september 2021

Een fiscaal voordeel bij kwijtschelding van de huur van juni tot en met september 2021

Artikelen 7 tot en met 9 van de wet van 18 juli 2021 betreffende de tijdelijke ondersteunings-maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorzien een fiscaal voordeel indien de huur vrijwillig wordt kwijtgescholden voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021.

De onderneming dient in de maand waarvoor de huur vrijwillig wordt kwijtgescholden, minstens één dag verplicht te hebben moeten sluiten.

Dit voordeel wordt verleend...

 • in de vorm van een belastingvermindering in de personenbelasting (en de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen), en
 • in de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet in de vennootschapsbelasting (en de belasting niet-inwoners/vennootschappen).

De regels en voorwaarden zijn :

Voor de personenbelasting en belasting niet-inwoners/natuurlijke personen

De eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter die beslist om het geheel of een gedeelte van de huurprijs en de huurvoordelen kwijt te schelden, kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een belastingvermindering, wanneer:

 • het onroerend goed waarvoor de huur wordt kwijtgescholden, in België is gelegen;
 • het onroerend goed voor de ondernemingsactiviteit van de huurder wordt aangewend;
 • de huurder moet voor de periode waarvoor de huurprijs en de huurvoordelen worden kwijtgescholden een zelfstandige zijn in hoofdberoep, een kleine vennootschap of een kleine vereniging. Hij moet effectief een ondernemingsactiviteit uitoefenen in het pand voor de bepaalde periode;
 • de huurder heeft verplicht moeten sluiten in de maand waarvoor huur wordt kwijtgescholden. Eén dag verplichte sluiting in de betrokken maand volstaat;
 • de huurder en de verhuurder mogen geen gelieerde partijen zijn;
 • de kwijtschelding van de huurprijs en de huurvoordelen moet de vorm aannemen van een opschorting van de verplichting om de huurprijs te betalen. Minstens 40 % van de huurprijs en de huurvoordelen voor het voor de ondernemingsactiviteit van de huurder aangewende gedeelte van het pand voor de betrokken maand of maanden moet kwijtgescholden worden;
 • de kwijtschelding moet vrijwillig, formeel, definitief en onherroepelijk zijn. Ze moet schriftelijk worden overeengekomen. Een afschrift van die schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 15 november 2021 aan de fiscale administratie worden bezorgd.

Het voor de belastingvermindering in aanmerking te nemen bedrag kan niet meer bedragen dan 5.000 euro per maand per huurovereenkomst, noch meer bedragen dan 45.000 euro per belastingplichtige over alle huurovereenkomsten heen.

De belastingvermindering wordt verleend voor het inkomstenjaar 2021, verbonden aan het aanslagjaar 2022.

Ze bedraagt 30 % van het in aanmerking te nemen bedrag van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen.

Voor de vennootschapsbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen

In de vennootschapsbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen wordt hetzelfde fiscaal voordeel toegekend. Voor het overgrote deel zijn daarbij dezelfde modaliteiten van toepassing.

De maatregel wijkt in de vennootschapsbelasting op volgende punten af van deze in de personenbelasting:

 • het fiscaal voordeel wordt toegekend in de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet;
 • de voorwaarden inzake de verhouding tussen de huurder en de verhuurder zijn aangepast rekening houdend met het vennootschapskarakter van de verhuurder.

De in artikel 344, § 1, WIB 92, bedoelde antimisbruikbepaling kan voor deze maatregel ingeroepen worden bij een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op de belastingvermindering of het belastingkrediet en de toekenning ervan in strijd zou zijn met de doelstellingen van deze maatregel.

Deze wet van 18 juli 2021 werd op 29 juli 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De artikelen 7 tot en met 9 hebben uitwerking met ingang van 1 juni 2021.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.