GDPR - Welke gegevens mag u overmaken aan derden bij loonbeslag of loonoverdracht?

GDPR - Welke gegevens mag u overmaken aan derden bij loonbeslag of loonoverdracht?

1819.brussels

25 mei 2018 is voorbij, de Algemene Verordening voor gegevensbescherming (GDPR) is in werking getreden en u bent er zich als werkgever voldoende bewust van dat u persoonsgegevens van uw werknemers verwerkt. Mag u deze persoonsgegevens doorgeven wanneer er hier inlichtingen over gevraagd worden?

Loonbeslag

Loonbeslag is een juridisch mechanisme dat een schuldeiser in staat stelt tussen te komen in de relatie tussen een werkgever en een werknemer met de bedoeling dat de werkgever

  • ofwel een deel van het loon van de werknemer blokkeert (bewarend beslag);
  • ofwel een deel van het loon van de werknemer niet aan de werknemer zelf, maar wel aan de schuldeiser van de betreffende werknemer betaalt (uitvoerend beslag).

In dit geval moet u als werkgever verplicht een deel van het loon doorstorten naar derden.

Welke informatie moet er doorgegeven worden?

U wordt via deurwaardersexploot op de hoogte gebracht van het beslag onder derden. Na de betekening van dit exploot moet u binnen de 15 dagen na de betekening/kennisgeving van de akte van beslag een verklaring van derde-beslagene afleggen (art. 1541 Gerechtelijk Wetboek).

Concreet wil dit zeggen dat u informatie moet geven over de sommen en zaken die het voorwerp zijn van het beslag, namelijk:

  • de aard en het bedrag van de sommen waarop beslag gelegd kan worden;
  • de datum van de loonbetaling;
  • de andere beslagen of overdrachten, indien deze bestaan, en hun rangorde.

Doet u deze verklaring niet, dan kan u persoonlijk tot schuldenaar worden verklaard. Een kopie van de verklaring moet overigens aan de werknemer meegedeeld worden per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.

Conclusie: aangezien artikel 1541 van het Gerechtelijk Wetboek u hiertoe verplicht, mag u deze gegevens aan de gerechtsdeurwaarder (derde) bezorgen, zonder dat dit als een inbreuk op de GDPR gezien kan worden.

Loonoverdracht

De loonoverdracht is een bijzondere overeenkomst tussen een werknemer en zijn schuldeiser op grond waarvan de werknemer de betaling garandeert van de schuldvordering via het loon dat hem door zijn werkgever verschuldigd is.

Deze overeenkomst kan op twee verschillende wijzen worden opgesteld:

  • via een authentieke akte (d.w.z. een door de notaris opgestelde akte);
  • via een onderhandse akte (d.w.z. een schriftelijke, door beide partijen ondertekende overeenkomst).

In het kader van de loonoverdracht rust er een verplichting op de werkgever om het loon over te dragen en dus ook bepaalde informatie aan de schuldeisers te bezorgen op grond van artikel 28 en 29 van de Loonbeschermingswet.

Welke informatie moet er doorgegeven worden?

Een loonoverdracht via authentieke akte wordt aan u betekend per aangetekende brief, gewone brief of deurwaardersexploot. Zodra deze betekening gebeurd is, moet u de nodige informatie aan de overnemer bezorgen om de loonoverdracht op een correcte manier te kunnen laten verlopen.

Een loonoverdracht via onderhandse akte wordt aan u betekend via aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot. In tegenstelling tot bij de loonoverdracht via authentieke akte kan de werknemer, binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving, bij u verzet tegen de overdracht aantekenen. En dit verzet heeft een schorsende werking: zolang de loonoverdracht niet door de vrederechter bekrachtigd wordt, mag u niets doen.

Bij een loonoverdracht via onderhandse akte mag u de informatie die noodzakelijk is voor de loonoverdracht, dan ook enkel aan de overnemer bezorgen indien de werknemer geen verzet heeft aangetekend tegen de overdracht of, indien dit wel het geval is, nadat de overdracht bekrachtigd werd door de vrederechter.

Conclusie: aangezien de informatieoverdracht een wettelijke basis vindt in de artikelen 28 en 29 van de loonbeschermingswet, mag u de nodige gegevens aan de gerechtsdeurwaarder of schuldeider (derden) bezorgen, zonder dat dit als een inbreuk op de GDPR gezien kan worden.

Alle andere gevallen

Aangezien de GDPR de persoonsgegevens van de werknemers wil beschermen, moet deze richtlijn beperkend geïnterpreteerd worden. Wanneer een louter verzoek tot inlichtingen bij u toekomt, bijvoorbeeld in het kader van een toekomstig loonbeslag of een toekomstige loonoverdracht, dan bestaat er voor u geen wettelijke basis om deze inlichtingen door te geven en kan u door uw werknemer aangesproken worden indien u dit toch zou doen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.