logo gewest

Hervorming economische projectsubsidies in Brussel

1819.brussels

Voortaan wordt quasi 100% van de economische projectsubsidies in het Gewest toegekend op basis van projectoproepen.  Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers vervolgens analyseren. 

2015 was een overgangsjaar waarin voor de eerste keer een duidelijk kader werd ontworpen omtrent de facultatieve subsidies. De prioritaire thema's en een minimaal subsidiedrempel werden ondermeer vastgelegd alsook een eerste analyse door de Brusselse administratie.

De toekenning van facultatieve subsidies zal in 2016 echter niet langer gestructureerd worden rond een algemene projectoproep die heel het jaar open staat, maar rond acht specifieke projectoproepen met elk hun eigen modaliteiten en timing en een specifiek reglement.

Toekomstige projectaanvragen

 • Projectoproep "jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap"

  Deze oproep beoogt projecten die bijdragen aan de verspreiding en popularisering van een ondernemerscultuur bij jongeren en leerkrachten en aan de verwerving van vaardigheden en kennis met betrekking tot ondernemen. De projecten moeten ook de stap naar het ondernemerschap aanmoedigen en mensen stimuleren die op korte termijn hun wens om te ondernemen in de praktijk willen omzetten. (begin maart)

 • Projectoproep "begeleiding naar ondernemerschap"

  De projectoproep richt zich tot Brusselse actoren die specifieke doelgroepen (vrouwen, studenten, laaggeschoolden enz.) willen ondersteunen of begeleiden bij het ondernemerschap, meer bepaald via hulp bij het oprichten van een start-up, bij de overdracht van een bedrijf enz. (half maart)

 •  Projectoproep "openen van innovatieve winkels"

  De projectoproep richt zich tot winkels en is bedoeld om het openen van innovatieve winkels aan te moedigen en winkelpuien nieuw leven in te blazen. Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan het openen van innovatieve winkels die passen in een kringloopeconomie-benadering. (mei 2016) 2016)

 •  Projectoproep "de aantrekkelijkheid verhogen van de winkelstraten van de Vijfhoek #BrusselsLockdown":

  De projecten moeten tot doel hebben de aantrekkelijkheid van de 10 handelswijken van de Vijfhoek te verhogen en hen een eigen gezicht geven, meer bepaald als een gevolg van de economische impact van #BrusselsLockdown. (half maart 2016)

 • Projectoproep "kringloopeconomie" :

  Doel van de projectoproep is het aanmoedigen van een geest van innovatie en ondernemerschap in de kringloopeconomie binnen de Brusselse economische wereld. Via concrete projecten in kringloopeconomie, met thema's als recyclage en hergebruik, eco-ontwerp, de economie van de functionaliteit of de ontwikkeling van ondersteunende instrumenten voor verandering, wil men ook de plaatselijke werkgelegenheid stimuleren. (half april 2016)

 • Projectoproep "sociale economie":

  De projectoproep is gericht op het stimuleren van de Brusselse economische ontwikkeling, via de financiering van innovatieve projecten in sociale economie en met potentieel inzake werkgelegenheid, projecten die worden ontwikkeld door verenigingen en sociale bedrijven die met hun project een sociaal oogmerk en een democratisch en participatief beheer tot uiting brengen. (begin mei 2016)

 • Projectoproep "strijd tegen discriminatie bij aanwerving en diversiteit":

  De projecten die deze projectoproep beoogt, moeten sensibiliseren en informeren rond de problematiek van discriminatie bij tewerkstelling. Doel is ook om innovatieve projecten in verband met de tewerkstelling van laaggeschoolden of personen met een migratieachtergrond te financieren, alsook projecten die de diversiteit binnen privé- en overheidsbedrijven bevorderen. (half april 2016)

 • Projectoproep om scholen te ondersteunen met technische uitrusting:

  Via projectoproepen van de Franse Gemeenschapscommissie voor de Franstalige scholen (februari) en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige scholen. (april-mei)

Selectie van de projecten

Na het afsluiten van de projectoproepen zullen de kandidatuurdossiers voor het verkrijgen van gewestelijke steun geanalyseerd worden door het respectieve adviescomité van elke projectoproep. Die comités zullen samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, verenigingen en economische organisaties die actief zijn in verband met het onderwerp van de betrokken projectoproep. Experts zullen de comités ondersteunen.

Die subsidies zijn per definitie facultatief. De toekenning ervan hangt niet af van specifieke criteria die vastgelegd zijn in een reglementering (ordonnantie), maar van de beantwoording aan de criteria vermeld in het reglement van de projectoproep en het advies van het adviescomité. De minister van Economie en Tewerkstelling beslist of er al dan niet subsidie wordt toegekend op basis van het advies van de jury en de relevantie van het project, overeenkomstig het beschikbare budget.

De facultatieve subsidie is bedoeld om een project te kunnen ontwikkelen; ze kan niet als doel (of gevolg) hebben dat de begunstigde hiermee een bestaansinkomen verwerft of zich verrijkt. De facultatieve subsidie is bestemd om uitsluitend de werkingskosten, en in sommige gevallen de investeringskosten, van de geselecteerde projecten te dekken.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.