Innovatiepremie verlengd tot eind 2020

Innovatiepremie verlengd tot eind 2020

1819.brussels

Om het innovatievermogen te stimuleren van ondernemingen die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling, werd een bijzondere regeling voor eenmalige innovatiepremies ingevoerd. De maatregel, die steeds voor een bepaalde duur geldt, werd verlengd en blijft van toepassing tot en met 31 december 2020.

 

Via deze premie kunnen werkgevers de creatieve en innoverende ideeën van hun werknemers belonen.

De werkgever betaalt geen sociale bijdragen op deze premie. De werknemer betaalt evenmin sociale bijdragen en wordt op deze premie niet belast. Deze premie is dus 100 % netto.

De doelgroep

Elke onderneming, die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan een innovatiepremie toekennen.

Elke werknemer kan van een innovatiepremie genieten ongeacht de soort afgesloten arbeidsovereenkomst.

De innovatie in deze context

De innovatie is een nieuwigheid die een werkelijke meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen:

 • techniek;
 • economie;
 • productiviteit;
 • leefmilieu;
 • organisatie;
 • welzijn op het werk, enz.

De innovatie is zowel van toepassing op:

 • producten;
 • diensten;
 • fabricatieprocessen;
 • andere werkprocessen;
 • werkomgeving.

De innovatie:

 • is radicaal of stapsgewijs (met andere woorden, het kan gaan om een volledig nieuw concept of een verbetering van een bestaand concept).
 • wordt door één of meerdere werknemer(s) van de onderneming uitgewerkt en voorgesteld, en niet door een derde partij.
 • wordt binnen de onderneming uitgevoerd of is op weg om verwezenlijkt te worden, zodat ze op termijn een meerwaarde voor de normale activiteiten van de onderneming kan betekenen.

Vrijstellingsvoorwaarden

De premie vervangt het loon niet. Ze wordt enkel toegekend aan de werknemers die aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst.

Het bedrag per werknemer overschrijdt zijn maandelijkse bruto bezoldiging niet. Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1 % van de loonmassa van de onderneming.

Ze wordt toegekend aan maximum 10 werknemers per innovatieproject.

De premie is van toepassing op maximum 10 % van de werknemers. Niettemin, in de bedrijven die minder dan 30 personen tewerkstellen, bedraagt dit maximum 3 personen. Hoe genieten van de fiscale vrijstelling?

De ingestelde procedure wil soepel en vlot zijn. Ze bestaat uit drie fasen:

 1. Interne transparantie

  Allereerst informeert de werkgever zijn werknemers over de criteria en de procedures. Daarna, telkens wanneer een innovatieproject beloond wordt, licht hij alle werknemers van de onderneming erover in dat een premie voor dit project toegekend wordt.

 2. Mededeling aan de FOD Economie

  De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de FOD Economie mee met een gestandaardiseerd formulier (DOC, 76.48 KB). De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag voor innovatieve aspecten. Hij vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. Doorgaans deelt hij zijn beoordeling binnen de 10 werkdagen mee.

 3. Mededeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

  De werkgever deelt, op eigen initiatief, de bedragen en namen van de begunstigden van deze premie aan de RSZ mee in de maand die volgt op de toekenning ervan, op het volgende elektronisch adres: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Kijk zeker eens naar deze filmpjes op YouTube om te weten wat andere ondernemingen ervan vinden en voor meer informatie.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.