betaling maaltijd

Kunt u ook aan uzelf als bedrijfsleider maaltijdcheques toekennen?

1819.brussels

Maaltijdcheques bestaan al 40 jaar en zijn uitgegroeid tot het meest gebruikte alternatieve loon. Maar ook voor bedrijfsleiders zijn maaltijdcheques een interessant alternatief voor gewoon loon.

Maaltijdcheques zijn niet enkel voorbehouden aan werknemers. Ook bedrijfsleider kunnen ervan genieten. Onder “bedrijfsleiders” begrijpen we zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap. Hebt u een eenmanszaak, dan ben u dus geen bedrijfsleider en kunnen maaltijdcheques voor uzelf niet.

Zijn maaltijdcheques toegekend aan bedrijfsleiders vrij van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen?

Sinds 2007 kunnen ook zelfstandige bedrijfsleiders van maaltijdcheques genieten als een fiscaal vrijgesteld sociaal voordeel.

Er gelden daarbij enkele voorwaarden:

  1. De maaltijdcheques mogen niet worden toegekend ter vervanging van bestaand loon, premies of voordelen in natura.

  2. Er worden ook maaltijdcheques toegekend aan de werknemers in de onderneming.

  3. De waarde van de cheques mag niet hoger zijn dan de hoogste waarde die aan de werknemers wordt toegekend.

  4. Het aantal cheques moet gelijk zijn aan het aantal effectief gewerkte dagen

  5. Er moet een schriftelijke individuele overeenkomst worden opgesteld.

  6. De maaltijdcheques worden op naam afgeleverd.

  7. De tussenkomst van de vennootschap mag niet meer bedragen dan 6,91 € per cheque. De bijdrage van de bedrijfsleider bedraagt minstens 1,09 € per cheque. Momenteel bedraagt de maximale waarde dus 8€.

De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheque is beperkt tot 12 maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst en hij mag enkel worden gebruikt ter betaling van& een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.

Wat als de vennootschap geen werknemers telt?

Ook indien er geen werknemers tewerkgesteld worden in de onderneming, kunnen er maaltijdcheques uitbetaald worden aan de bedrijfsleider, zolang alle andere voorwaarden zijn vervuld.  Neemt u morgen iemand aan, dan bent u die werknemer wel meteen maaltijdcheques verschuldigd.

Hoe wordt het werkelijk aantal gepresteerde arbeidsdagen bepaald ?

Eén van de voorwaarden voor de fiscale vrijstelling is dat het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal werkelijke arbeidsdagen van de bedrijfsleider. Het is aan de begunstigde van de maaltijdcheques om deze dagen te bewijzen. Wanneer het bewijs voor het aantal dagen effectieve arbeid niet kan worden geleverd, vervalt de fiscale vrijstelling en zal het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques, d.w.z. het deel dat door de onderneming ten laste wordt genomen, worden beschouwd als een belastbaar loon.
Dagen van ziekte, vakantie, klein verlet, tijdelijke werkloosheid etc. geven geen recht op een maaltijdcheque.

Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop tijdens het kwartaal effectieve prestaties werden verricht.

Met een maaltijdcheque krijgt u dus max. € 6,91 netto (€ 8 - € 1,09 eigen bijdrage) per werkdag.  Er zijn er 220 werkdagen, dus het maximum aantal maaltijdcheques per jaar bedraagt in principe 220.

Wat als niet voldaan wordt aan één van de voorwaarden ?

Indien één van de voorwaarden niet vervuld wordt, zal de maaltijdcheque beschouwd worden als belastbaar inkomen.

Zijn maaltijdcheques aftrekbaar? ?

Zijn alle voorwaarden vervuld, dan zijn maaltijdcheques vrijgesteld van personenbelasting en sociale lasten. Daartegenover staat dat maaltijdcheques slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn als beroepskost, nl voor 2 euro per cheque. D.w.z. dat slechts € 440 (€ 2 x 220) een aftrekbare kost vormt.

De beheerskosten die u betaalt aan de firma die de maaltijdcheques uitgeeft, zijn wel volledig aftrekbaar als beroepskost.

Opgelet: de bedrijfsleider die regelmatig naar het restaurant trekt met zakelijke contacten en zich daarvoor laat vergoeden, krijgt te maken met een cumulprobleem. Ook de forfaitaire vergoedingen voor reizen in België/buitenland kunnen niet gecumuleerd worden met dit systeem.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.