Kwijtschelding huur : belastingvoordeel voor eigenaars

Kwijtschelding huur : Belastingvoordeel voor eigenaars

Deze federale maatregel geldt voor alle verhuurders in België en geeft hen een belastingvoordeel van 30% op voorwaarde dat ze instappen in een systeem van kwijtschelding van huur aan een huurder die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is.

Verhuur je een pand aan een zelfstandige of kmo’s die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is, dan krijg je een fiscale stimulans om de huur in de maanden maart, april en mei 2021 kwijt te schelden. Als je daarvan gebruik maakt, kan je als verhuurder genieten van een belastingvermindering van 30 procent. Gaat het slechts om een gedeeltelijke kwijtschelding, dan moet het gaan om een bedrag van minstens 40% van de huurprijs en de huurvoordelen met betrekking tot de betrokken maand

De verhuurder

Zowel verhuurders die onderworpen zijn aan de personenbelasting (belastingvermindering) als verhuurders die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting (niet-terugvorderbaar belastingkrediet) kunnen gebruik maken van deze maatregel.

Het betreft verhuurders die  : 

 • eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter zijn, al dan niet in het kader van hun beroepswerkzaamheid, en een in Belgie bebouwd onroerend goed verhuren aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten in het kader van de COVID-19-pandemie
 • de huurprijs en de huurvoordelen voor het voor de ondernemingsactiviteit aangewende gedeelte van dat onroerend goed voor de maanden maart, april of mei 2021, of voor meerdere van die maanden, geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.

De huurder

De huurder  :

 • moet volgens de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) een ondernemingsactiviteit uitoefenen in het pand voor de periode waarvoor de huur wordt kwijtgescholden (een onderneming die haar activiteiten heeft stopgezet, in vereffening is, enz komt niet in aanmerking).
 • is voor de periode waarvoor de huurprijs en de huurvoordelen worden kwijtgescholden volgens de Kruispuntbank voor ondernemingen actief als onderneming op het adres van het gehuurde onroerend goed;
 • mag voor de betrokken huurovereenkomst geen huurachterstallen hebben op 12 maart 2020.
 • mag op het moment van het kwijtschelden van de huur ook geen onderneming in moeilijkheden zijn.
 • heeft de vestigingseenheid van zijn onderneming op het adres van het gehuurde onroerend goed geheel of gedeeltelijk verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen die vanaf 12 maart 2020 zijn genomen door de federale overheid in het kader van de COVID-19-pandemie. Verplichte sluitingen die als sanctie zijn opgelegd evenals verplichte sluitingen die beperkt zijn tot bepaalde uren van de dag, worden niet in aanmerking genomen;
 • kan op het moment van de kwijtschelding van de huurprijs en de huurvoordelen niet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden, in vereffening of stopgezet.

Noteer:

 • Wanneer de huurprijs en de huurvoordelen niet per maand worden betaald, worden de huurprijs en de huurvoordelen die betrekking hebben op de maand maart, april of mei 2021 pro rata temporis bepaald.
 • Wanneer het onroerend goed door de huurder niet uitsluitend voor zijn eigen ondernemingsactiviteit wordt aangewend en de huurprijs niet in de huurovereenkomst is opgesplitst over het voor de eigen ondernemingsactiviteit en het niet voor de eigen ondernemingsactiviteit aangewend gedeelte, worden de huurprijs en de huurvoordelen die betrekking hebben op het voor de eigen ondernemingsactiviteit aangewend gedeelte bepaald door de huurprijs en de huurvoordelen voor het onroerend goed te vermenigvuldigen met het aandeel van de oppervlakte van het voor de eigen ondernemingsactiviteit aangewend gedeelte van het onroerend goed in de totale oppervlakte van het onroerend goed.

maximaal voordeel

Het bedrag van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen waarvoor een belastingkrediet kan worden verleend, kan niet meer bedragen dan 5 000 euro per maand per huurovereenkomst, noch meer bedragen dan 45 000 euro per belastingplichtige-verhuurder.

Gaat het slechts om een gedeeltelijke kwijtschelding, dan moet het gaan om een bedrag van minstens 40% van de huurprijs en de huurvoordelen met betrekking tot de betrokken maand.

Het belastingvoordeel voor de periode maart-mei 2021 bedraagt derhalve maximaal :

 • 4 500 € par huurovereenkomst (5 000 € × 3 × 30 %) (1 500 € op maandelijkse basis) ;
 • 40 500 € per verhuurder (45 000 € × 3 × 30 %) (13 500 € op maandelijkse basis).

voorwaarden

 • Geen band tussen de verhuurder en de huurder
  Wanneer de huurder een natuurlijk persoon is (zelfstandige) dan mag dit niet de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner zijn van de verhuurder, noch een kind, ascendent of broer of zus. 
  Wanneer de huurder een vennootschap is dan mag het niet gaan om een vennootschap waarvan de verhuurder bedrijfsleider is /  bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent voor een andere vennootschap enz. Details vind je in de wettekst

te vervullen Formaliteiten

Een afschrift van die schriftelijke overeenkomst van de kwijtschelding moet uiterlijk op 15 juli 2021 aan de fiscus worden bezorgd.

Bron: Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie van 2 april 2021 / Larcier

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.