beeld pop-up

Nieuw : handelshuurovereenkomsten van korte duur voor pop-up stores

1819.brussels

Handelaars maken dankbaar gebruik van pop-up stores om nieuwe producten te testen of voorraden weg te werken.  Een pop-up wordt meestal ingezet op een strategische plaats en heeft maar een levensduur van een paar weken of maanden. Tot nu toe konden deze handelaars enkel een plek huren via de overeenkomst voor precaire bezetting. Maar dat is geen huurcontract. Voortaan kunnen ze een handelshuurovereenkomst van korte duur sluiten.

De noodzaak van een handelshuur van korte duur

Brussel beschikte tot nog toe niet over een specifiek juridisch kader voor de korte handelshuur. Met de opkomst van "pop-ups", voldeed de huidige regelgeving inzake handelshuren niet langer aan de noden van een nieuwe, jongere handelssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Natuurlijk bestaan er al even pop-ups in Brussel, maar tot nu moesten die beroep doen op een omslachtig juridisch achterpoortje om de heersende handelshuurwet te omzeilen. Om tegemoet te komen aan hun behoefte aan een tijdelijke huurovereenkomst, maakten ze gebruik van de « overeenkomst voor precaire bewoning ». Maar die oplossing biedt geen afdoende bescherming aan de partijen en gaf aanleiding tot heel wat rechtsonzekerheid.

Met de invoering van deze ordonnantie betreffende de korte handelshuur, hoopt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkele ambities waar te maken:

  1. de handelssector stimuleren ;
  2. de leegstand van handelszaken tegengaan ;
  3. een feitelijke situatie een juridisch kader geven ;
  4. jonge ondernemers aanmoedigen om een onderneming op te starten ;
  5. zich afstemmen op de twee andere gewesten ;
  6. vernieuwde concepten een plaats geven.

Met dit nieuwe juridische kader wil het gewest de stedelijke handel ondersteunen en ontwikkelen en de innovatie in de sector een boost geven. 

Wat is het toepassingsgebied?

Artikel 2 van de ordonnantie legt het toepassingsgebied vast. Het gaat om een schriftelijke huurovereenkomst van onroerende goederen, of gedeelten daarvan, die door de huurder in hoofdzaak gebruikt worden voor een kleinhandels- of ambachtelijke activiteit, waarbij er rechtstreeks contact is tussen de huurder en het publiek. De huurovereenkomst moet overeen zijn gekomen voor een jaar of minder.

Hoe lang duurt zo'n korte handelshuur?

De huurovereenkomst moet gesloten worden voor maximaal één jaar. 

De verlenging van de overeenkomst kan enkel schriftelijk gebeuren. Dus niet mondeling en niet stilzwijgend ! Is de overeenkomst voor minder dan een jaar aangegaan, dan kan deze wel steeds verlengd worden tot maximaal één jaar vanaf de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst werd gesloten. 

Gezien de specifieke aard van pop-ups is het wel de bedoeling dat een verlenging van de overeenkomst niet de bedoeling is. Als je de overeenkomst verlengt, gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervan uit dat je geen handelshuur van korte duur wilt en dien je in feite over te schakelen naar een standaard handelshuurovereenkomst van 9 jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke ingang van de korte handelshuur. Vanaf dan valt de overeenkomst dus binnen het toepassingsgebied van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II bis, van het Burgerlijk Wetboek.

Hoe beëindig ik een korte handelshuurovereenkomst ?

De huurder mag de huurovereenkomst te allen tijde verbreken, mits een vooropzeg van een maand die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking ervan. De huurder doet dit via een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. De partijen kunnen, te allen tijde en in onderlinge overeenstemming, beslissen om de overeenkomst definitief stop te zetten of om een nieuwe te sluiten, op voorwaarde dat dit akkoord schriftelijk wordt ondertekend.

Noteer dat artikel 7 uitdrukkelijk vastlegt dat een vroegtijdige stopzetting van de overeenkomst door de verhuurder geen recht op vergoeding geeft voor de huurder, tenzij als de overeenkomst een vergoeding voorzag.

Hoe weet ik of ik mijn huurwaarborg terugkrijg ?

Het is verplicht om een plaatsbeschrijving te laten opnemen, al dan niet door een expert. De kosten van een eventuele expert worden gelijk verdeeld tussen de partijen. Artikel 9 legt een maximumhuurwaarborg op van één maand huur. De verhuurder is niet verplicht een huurwaarborg te vragen.

En wat met verbouwingen ?

In tegenstelling tot bij de klassieke handelshuurregeling is het recht van de huurder om werken uit te voeren gekoppeld aan de voorwaarde van voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Tenzij anders werd overeengekomen, mag de huurder alle verbouwingen doen die nuttig zijn voor de onderneming, maar pas na de verhuurder via aangetekende brief op de hoogte te stellen. Aangezien de verhuurder aldus op de hoogte werd gebracht, kan hij zich er binnen de tien werkdagen om wettige redenen tegen verzetten. Dat wil zeggen op basis van gronden die, mits ze voldoende gerechtvaardigd zijn, een inbreuk op de veiligheid, de gezondheid of de esthetische waarde van het goed kunnen inhouden. De "wettige redenen" voor de verhuurder worden hier begrepen als een algemeen verzetsmiddel en deze lijst van gronden niet beperkend is.

De verhuurder kan ook een vergoeding eisen om de verbouwingen na afloop van de overeenkomst ongedaan te maken. Als hij deze behoudt, heeft hij geen recht op vergoeding.

De verhuurder mag bij overeenkomst alle soorten verbouwingen uitsluiten. 

De overdracht van huur en vervreemding van het onroerend goed

De overdracht is steeds verboden, tenzij er een schriftelijk akkoord is met de verhuurder. Als de verhuurder het onroerend goed verkoopt, dan moet deze de huurovereenkomst respecteren, op voorwaarde dat deze een zekere datum heeft. 

Inwerkingtreding

De ordonnantie is in werking getreden op de dag van haar publicatie, d.w.z. op 19 mei 2019. Deze regelgeving geldt enkel voor de overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding ervan.

Bekijk hier de volledige tekst van het ontwerp van ordonnantie van 15 februari 2019 betreffende de handelshuur van korte duur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Bron: Lexalert

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.