Recht op loon bij doktersbezoek tijdens de werkuren?

1819.brussels

Soms gaat een medewerker tijdens de arbeidsuren naar de (arbeids-)geneesheer, de tandarts of het ziekenhuis. Wanneer heeft hij of zij dan recht op loon voor de niet gewerkte uren? Het antwoord is lang niet eenvoudig.

Als een werknemer tijdens de werkuren naar de dokter, de tandarts of het ziekenhuis gaat, bent u als werkgever dan verplicht hem het loon voor de niet gewerkte uren uit te betalen? Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de reden voor het doktersbezoek.

Ziekte

De werknemer die tijdens de arbeidsuren ziek wordt en het werk hierdoor niet meer verder kan zetten, heeft recht op gewaarborgd loon voor de niet gewerkte uren. 

Het doktersattest dat hij achteraf aan de werkgever overhandigt, bevestigt de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tijdens de niet gewerkte uren.  Let erop dat het overhandigen van een doktersattest geen wettelijke verplichting is.  U neemt deze verplichting best op in het arbeidsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst.

Zwangerschap

De zwangere werkneemster heeft het recht om van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan, wanneer deze niet buiten de arbeidsuren kunnen plaatsvinden.

Indien ze de werkgever vooraf over haar afwezigheid inlicht, heeft ze recht op loon voor de niet gewerkte uren.  De werkgever kan wel een doktersattest vragen om haar afwezigheid te rechtvaardigen.

Controle, onderzoek of behandeling

In principe moet de werknemer afspraken voor een controle, een onderzoek of een medische behandeling buiten de werkuren plaatsen.  Indien dat om praktische redenen niet mogelijk is, zal hij voor de niet gewerkte uren geen loon ontvangen.  Hij is immers niet arbeidsongeschikt, maar gaat louter op controle.  Het maakt hier niet uit of het om een verplichte controle gaat of om een door de werknemer gewenste afspraak.

Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen, bevestigt enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar geeft hem geen recht op loon.  De werknemer die toch loon wenst te ontvangen voor de gemiste arbeidsuren zal dus een halve dag (wettelijke of extralegale) vakantie moeten opnemen.

Onderzoek door de arbeidsgeneesheer

In principe moeten alle raadplegingen bij de arbeidsgeneesheer plaatsvinden gedurende de werkuren.  Elk onderzoek buiten de werkuren of tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst is immers verboden.  

De werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is wegens arbeidsongeschiktheid kan dus enkel naar zijn behandelende arts gaan.  Een uitzondering hierop geldt echter wat betreft twee medische onderzoeken die op initiatief van de werknemer zelf plaatsvinden: het onderzoek in het kader van een re-integratieprocedureen het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting.

De werknemer die tijdens zijn werkuren op bezoek gaat bij de arbeidsgeneesheer wordt normaal bezoldigd

De eventuele verplaatsingskosten en kosten voor het onderzoek vallen steeds ten laste van de werkgever.

Wij herinneren u eraan dat de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht (omdat zij bijvoorbeeld een veiligheidsfunctie uitoefenen) periodiek op medisch onderzoek moeten bij de arbeidsgeneesheer.  De werknemer dient de werkgever te informeren over de medische onderzoeken waarvoor hij zelf het initiatief neemt.

Arbeidsongeval en/of beroepsziekte

Wanneer een werknemer als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte een behandeling moet volgen of verzorging moet krijgen tijdens zijn werkuren, heeft hij voor deze uren afwezigheid recht op loon. Hetzelfde geldt voor de werknemer die door de geneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar wordt opgeroepen voor een controle tijdens de werkuren.

De werkgever kan het loon dat hij voor deze uren van afwezigheid betaald heeft, wel terugvorderen van de verzekeraar.

Nog vragen? Neem contact op met uw sociaal secretariaat !

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.