Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten: verplichting vanaf 1 september 2018

Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten: verplichting vanaf 1 september 2018

1819.brussels

Als u bepaalde diensten aanbiedt aan vennootschappen, moet u geregistreerd zijn bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie. Die verplichting gaat in op 1 september 2018. Ze kadert in de strijd tegen het witwassen van geld.

Wie wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?

Elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:

 • deelnemen aan de aan- en verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van die van een beursgenoteerde vennootschap;

 • een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridische constructie;

 • een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de registratie?

Als u een onderneming natuurlijk persoon bent, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

 • niet ontzet zijn uw politieke en burgerlijke rechten;

 • niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben gekregen;

 • in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie geen criminele straf, gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste zes maanden of strafrechtelijke geldboete hebben opgelopen voor een inbreuk met betrekking tot onder andere feiten van namaak, vervalsing, gebruik van valse documenten, corruptie, diefstal, verduistering, bedrog, witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Als u een onderneming rechtspersoon bent, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

 • een wettelijk bestuursorgaan hebben dat enkel samengesteld is uit personen die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;

 • een werkelijke leiding hebben die enkel uitgevoerd wordt door personen die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;

 • uiteindelijke begunstigden hebben die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;

 • zaakvoerders en bestuurders hebben die wettelijk gerechtigd zijn een beroepsactiviteit uit te oefenen in België.

Als u ook domiciliëringsdiensten aanbiedt, moet u ook bewijzen dat u:

 • de gedomicilieerde personen lokalen ter beschikking stelt met

  • een of meerdere burelen of lokalen, elk uitgerust met meubilair dat toelaat hun respectievelijke functie te vervullen,

  • een systeem voor een beveiligde archivering van de documenten, op vraag van de klant,

  • een ICT-infrastructuur met toegang tot internet en bureaumateriaal (fotokopieerapparaat, scanner…),

  • een receptie of een onthaal;

 • de rechtmatige bewoner bent van de lokalen die u ter beschikking stelt van de gedomicilieerde persoon (u moet een bewijs van eigendom of een huurcontract kunnen voorleggen);

 • de huurvoorwaarden opneemt in een typecontract.

Hoe moet u uw registratie aanvragen?

Als u aan de verschillende voorwaarden voldoet, moet u uw aanvraag tot registratie indienen bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie. Vanaf 1 september zal een formulier beschikbaar zijn dat u daarvoor kan gebruiken.

Wanneer u uw aanvraag indient, controleert de FOD Economie bij de dienst Strafregister van de FOD Justitie de eerbaarheid van de personen vermeld in uw aanvraag.

Wie moet een aanvraag tot registratie indienen en binnen welke termijn?

Bent u al actief als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?

U moet zich vanaf 1 september 2018 inschrijven bij de FOD Economie. U hebt zes maand de tijd (dus tot 1 maart 2019) om u te laten registreren.

U start uw activiteit als aanbieder na 1 september 2018?

U moet zich registreren bij de FOD Economie vooraleer u start met uw activiteit.

En als u zich niet registreert?

Als u de verplichting tot registratie niet naleeft, riskeert u een boete van 250 tot 100.000 euro.

Als u geregistreerd bent maar niet meer aan de voorwaarden voldoet, riskeert u een gelijkaardige boete.

Meer informatie?

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.