Steun aan de export - wijzigingen in 2018

Steunmaatregelen voor export: wijzigingen in 2018

1819.brussels

De economische expansie, de innovatie, de werkgelegenheid en de export bevorderen ... Heel wat steunmaatregelen veranderen dit jaar, en we starten met de subsidies ter bevordering van de export.

Promotie van de economische expansie, de innovatie, de werkgelegenheid en de export ... Let maar op, op het vlak van steunmaatregelen staan er heel wat veranderingen dit jaar op het programma!  De uitdagingen, de wettelijke kaders en de timings zijn weliswaar wel verschillend ... 

Zoals u hier al kon lezen, werd er op het vlak van de promotie van de werkgelegenheid een eerste stap gezet in het najaar van 2017, maar deze werf is nog niet voltooid.

Met de inwerkingtreding van een nieuwe basistekst op 1 januari 2018 is de promotie van de export die als eerste de veranderingsoperatie afrondt en het is hoe dan ook dit thema waarover we het in dit artikel zullen hebben. 

Dit artikel is niet alleen bestemd voor wie nog geen kennis heeft van de steunmaatregelen voor de export maar ook voor de ervaren exporteerder die er ooit al beroep op deed en verrassingen wil vermijden.

Een nieuw wettelijk kader 

Fundamenteel kunnen we gewagen van een zekere continuïteit.  De aanpassingen die worden aangebracht aan de bestaande steunmaatregelen, zullen een niet te onderschatten impact hebben voor sommige aanvragers, met name voor starters.

We wijzen u even de weg...

“Kleine” aanpassingen die soms voor een heel nieuwe situatie zorgen...

Sinds 2012 en tot 1 januari van dit jaar bestonden er 5 stimulansen voor de export.  Elk van die stimulansen blijft behouden maar evolueert met als doel beter tegemoet te komen aan de behoeften van de bedrijven en/of aan de politieke doelstellingen.  Om welke stimulansen gaat het, wat beogen ze en welke wijzigingen ondergaan ze?  We stellen u voor om dit nu samen te ontdekken.

1. Realisatie van promotiedragers (voor de buitenlandse handel)

Om iets te verkopen, moet je wel communiceren … Ook voor wie zijn producten in het buitenland wenst te verkopen, is dat het geval.  Brochures, folders, catalogi, creatie van logo’s, productie van films evenals de kosten om ze te vertalen in een andere taal dan één van beide gewesttalen, zijn met name de uitgaven die gedekt worden door deze tussenkomst.

 • Hoeveel? 

  50% tot 75% (voor starters) van de in aanmerking komende uitgaven, voor een maximale tussenkomst van € 5.000 per jaar.

 • Wat er verandert:

  • Invoering van tot 75% verhoogde steun voor starters

  • De realisatie van informatiedragers in het Nederlands en het Frans komen niet langer in aanmerking.

  • En, last but not least…, websites, platformen voor e-commerce en andere digitale dragers komen evenmin nog langer in aanmerking.

   Voor deze uitgaven verwijst het gewest u door naar de steun voor consultancy. 

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

2. Prospectiereizen

Handelsprospectie vereist wel vaker dat personen zich daadwerkelijk moeten verplaatsen. De kosten van dergelijke verplaatsingen lopen echter snel op wanneer het om buitenlandse bestemmingen gaat. In dit geval gaat het dus voornamelijk om de verblijfs- en reiskosten in het buitenland (natuurlijk met de bedoeling activiteiten te ontwikkelen in de betrokken markten).

De uitgaven voor de begeleiding door een deskundige die de betrokken markten prospecteert, komen eveneens in aanmerking, alsook de administratieve kosten in verband met de registratie, de homologatie en de certificatie op buitenlandse markten (met uitsluiting van de eigenlijke homologatie- en certificatiekosten).

 • Hoeveel?

  50% (of zelfs 75% in sommige gevallen) van de in aanmerking komende uitgaven, met een maximum van 5 interventies en van € 12.500 per jaar.

 • Wat er verandert:

  • Het begrip “krimpende markt” verdwijnt.  Alleen reizen naar “nieuwe markten” blijven in aanmerking komen.  Deze beperking geldt echter niet voor starters.

  • Starters kunnen steun krijgen voor reizen naar EU-landen terwijl een al meer gevestigde onderneming dezelfde steun enkel nog kan genieten voor reizen naar niet-EU-landen.

  • Voortaan bedraagt de steun maximaal € 12.500 per jaar (tegen € 20k in het verleden)

  • De ondergrens van de tussenkomst wordt verlaagd tot € 500.

  • Brussel Economie en Werkgelegenheid moet de aanvraag ten laatste de dag voorafgaand aan het vertrek ontvangen (voordien moest de aanvraag 10 dagen van tevoren worden ingediend).

  • Tot slot, zoals we hierboven al aangaven, wordt een percentage van 75% ingevoerd in bepaalde welomschreven gevallen.

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

3. Deelnemen aan beurzen en salons in het buitenland

Wanneer een commercieel evenement, een beurs of een salon, specifiek bestemd voor uw activiteitensector, wordt georganiseerd, dan is het huren van een stand vaak de beste manier om zoveel mogelijk prospecten te bereiken in zo weinig mogelijk tijd.  Neemt u deel aan een dergelijke actie, dan neemt het gewest niet alleen een deel van uw reis- en verblijfskosten op zich maar ook van de huurkosten van de betrokken stand.

 • Hoeveel?

  50 tot 75% (voor starters) van de in aanmerking komende kosten, met een maximum van 4 tussenkomsten en van € 12.500 per jaar.

 • Wat er verandert:

  • Voortaan bedraagt de tussenkomst maximaal € 12.500 per jaar.

  • Subsidiëring tot één dag vóór en één dag na het evenement (tegen 2 dagen in het verleden)

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

4. Deelnemen aan offerteoproepen buiten de EU

Dit komt weliswaar minder vaak voor, maar indien u overweegt om deel te nemen aan een offerteoproep buiten de EU, dan is onderstaande informatie rechtstreeks op u van toepassing.  Aankoop van het bestek, een reis ter voorbereiding van de offerte, vergoeding voor de gewerkte uren om een offerte in te dienen ... Dit zijn de kosten die in aanmerking komen voor deze tussenkomst.

 • Hoeveel?

  50% van de in aanmerking komende uitgaven, met een maximum van 3 tussenkomsten en van € 10.000 per jaar.

 • Wat er verandert:

  • Het aantal tussenkomsten per jaar blijft dezelfde maar het maximumplafond bedraagt nu 10.000 €

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

5. Opening van een prospectiekantoor buiten de EU

Met “prospectiekantoor” wordt om het even welke rechtstreekse vestiging in een buitenlandse markt bedoeld die toelaat er permanent of tijdelijk aanwezig te zijn.  De bedoelde kosten zijn kosten voor de huur van lokalen in een bedrijvencentrum of incubator. Opgelet echter ... Het prospectiekantoor mag geen handelsactiviteit uitoefenen waarvoor facturen worden opgemaakt en mag evenmin een opslag- of productie-eenheid van goederen of diensten zijn noch een verkooppunt.

 • Hoeveel? 

  De tussenkomst bestaat in een forfait van € 1.500 per maand, met een minimum van 3 maanden en een maximum van 12 maanden.  De maximale steun bedraagt dus € 18.000. 

 • Wat er verandert:

  • We hebben het niet langer over een representatiekantoor maar over een “prospectiekantoor”, waardoor activiteiten van productie, commercialisering of zelfs van opslag uitdrukkelijk worden uitgesloten.

  • De aanvraag moet voortaan ten minste 2 maanden vóór de opening van het bewuste kantoor worden ingediend.

  • De tussenkomst is gelijk aan een forfait van € 1.500 per maand voor de dekking van de bezettingskosten van lokalen met een maximum van € 18k (tegenover 50% van een reeks meer uiteenlopende kosten en een maximale steun van € 60.000 over 2 jaar in het verleden).

  • De duur beloopt 3 tot 12 maanden (tegen 2 jaar voorheen).

  • De tussenkomst wordt maximaal één keer per jaar toegekend (tegenover één keer om de 3 jaar).

  • Het begrip “krimpende markt” verdwijnt.  Enkel de opening van kantoren in “nieuwe markten” komt nog in aanmerking.

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

3 nieuwe vormen van steun...

Naast de aanpassingen van de bestaande maatregelen worden er ook 3 nieuwe stimulansen gecreëerd. 

1. Prospecten uitnodigen uit een land buiten de EU

Op enkele zeer specifieke markten kan het relevant zijn om uw klanten uit te nodigen om zelf naar Brussel te komen.  Verkeert u in dit geval, dan heeft u recht op een tussenkomst in verband met de reis- en verblijfskosten van 2 prospecten, met een maximum van 2 overnachtingen.  U heeft echter pas recht op de steun indien de komst van de prospecten het gevolg is van een verplaatsing of deelname aan een beurs die werd gesubsidieerd door het gewest.

 • Hoeveel? 

  50% van de in aanmerking komende uitgaven, tot 2 keer per jaar, voor een maximum van € 3.000 per tussenkomst. 

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

2. Een beroep doen op een consultant

Minder ervaren exporteurs (maar ook exporteurs die hun sporen al hebben verdiend) hebben soms nood aan het advies van deskundigen in verband met formaliteiten inzake merkdepot of de registratie of certificering van hun producten/diensten (in het buitenland welteverstaan). 

 • Hoeveel:

  50% van de erelonen van de consultant, tot 5 keer per jaar, met een maximum van € 10.000 per kalenderjaar.

 • Opmerkingen:

  Hier gaat het om de terugkeer, in een andere vorm weliswaar, van een steunmaatregel die in het kader van de vorige hervorming werd geschrapt.

  Hou echter ook voor ogen dat steun voor buitenlandse adviesopdrachten toegankelijk blijft in het kader van de promotie van de economische expansie.  Die steun heeft weliswaar niet specifiek betrekking op de hierboven bedoelde formaliteiten maar sluit die ook niet uit ...

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

3. Aanwerven in het kader van een specifiek exportproject

U bent ervan overtuigd dat u verder kan groeien door uw activiteiten in nieuwe buitenlandse markten te ontwikkelen maar uw team is vandaag echter al overbelast. U kan dus deze ambitie dus enkel waarmaken door een nieuwe voltijdse medewerker aan te werven ...
Interessant maar ... is zoiets niet te duur?  Deze tussenkomst zou u wel eens op andere gedachten kunnen brengen.

 • Hoeveel?

  € 20.000 per jaar.  Maximaal 1 aanwerving per 3 jaar.

 • Opmerking: in het kader van de promotie voor economische expansie bestond er tot nu toe steun bij aanwervingen voor diverse categorieën van specifieke projecten … waarvan er één betrekking had op de export.  De toekenningsvoorwaarden waren echter wel verschillend. Deze bepaling wordt nu opgeheven.

Ontdek alle details m.b.t. deze steun op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Meer inlichtingen?

U vindt hier de verschillende maatregelen waarin het gewest voorziet en die relevant zijn in het kader van een exportproject.

Juristen kunnen het uitvoeringsbesluit hier raadplegen.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst 1819 voor algemene inlichtingen of met Brussel Economie en Werkgelegenheid voor nadere informatie of om een aanvraag in te dienen!

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.