Subsidies ter preventie van burn-out op het werk

Subsidies ter preventie van burn-out op het werk

1819.brussels

De doelstelling van het ontwerp is het versterken van de primaire preventie van burn-out in ondernemingen door het financieel ondersteunen van projecten op dit vlak. Het ontwerp legt de procedure en werkwijze vast voor het toekennen van deze financiële ondersteuning.

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk (binnen de ondernemingen) goedgekeurd.

Een werkgever van de privésector of een paritair comité zal een subsidieaanvraag kunnen indienen ter ondersteuning van pilootprojecten die een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico’s en burn-out in het bijzonder.

Het moet gaan om acties van collectieve aard die kunnen bestaan uit begeleiding bij het bepalen, toepassen en evalueren van preventiemaatregelen, een onderzoeksproject of de ontwikkeling van preventie- of interventietools.

De uitvoering van een psychosociale risicoanalyse of de begeleiding van individuele werknemers met een burn-out vallen er niet onder.

De projectbegeleider moet beschikken over expertise en ervaring in de materie. Hij begeleidt het proces maar staat zelf niet in voor het toepassen van de maatregelen die eruit voortvloeien.

De procedure verloopt als volgt:

  • Werkgevers dienen hun subsidieaanvraag in aan de hand van een elektronisch formulier dat beschikbaar is op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid). De sectoren doen dit per mail.

  • De NAR, met de hulp van experten, evalueert de ingediende projecten en geeft een gemotiveerd advies aan de minister van Werk die beslist.

  • De subsidie bedraagt maximum 8.000 euro (excl. BTW) voor de projecten van werkgevers en maximum 24.000 euro voor de projecten van de sectoren. De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald.

  • Het project duurt maximaal 1 jaar.

  • Na elke cyclus volgt een evaluatie, aan de hand van evaluatieverslagen die aan het einde van het project worden overgemaakt door de aanvragers, en de procedure en werkwijze kunnen worden aangepast.

Het jaarlijks budget van 500.000 euro voor de financiering van deze subsidies is afkomstig van de reeds bestaande werkgeversbijdrage van 0,10% voor risicogroepen.

In 2018 kunnen de projecten worden ingediend vanaf 1 juli 2018 tot 15 september 2018, en worden ze uitgevoerd vanaf 15 december 2018 tot uiterlijk 14 december 2019.

Het indieningsformulier zal beschikbaar zijn vanaf 1 juli 2018 op de website van de NAR en de FOD Werkgelegenheid.

Meer concrete informatie over de voorwaarden en procedure is beschikbaar op de website van de NAR: Burn-out Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat?

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.