Verandering in de regelgeving inzake afvalbeheer

Verandering in de regelgeving inzake afvalbeheer

1819.brussels

"Brudalex" is op 23 januari 2017 in werking getreden. Deze tekst verenigt in één document de regels inzake afvalbeheer door en voor ondernemers. Brudalex brengt enkele wijzigingen aan ter vereenvoudiging van de geldende bepalingen maar heeft ook tot doel de Brusselse regio naar een meer circulaire economie te loodsen.

Brudalex codificeert de bepalingen die voorheen in 11 verschillende besluiten waren opgenomen. Alle bepalingen inzake afvalbeheer zijn nu samengebracht in deze tekst.

Er staan geen grote veranderingen op het programma: de belangrijkste principes zoals de verplichting voor bedrijven om afval te scheiden en een afvalregister bij te houden blijven van kracht! Er zijn echter wijzigingen ingevoerd voor verschillende actoren in de keten: van de producent van producten, tot de verkoper ervan, de eindgebruiker en het bedrijf dat instaat voor het beheer van het afval dat wordt geproduceerd door dit product.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per organisatie .

Een transversale verandering: naar een meer circulaire economie

Nieuwe regels maken hergebruik van bepaalde herbruikbare materialen mogelijk dankzij de "afschaffing van de afvalstatus". Een stap dichterbij een meer circulaire economie! Concreet kunnen bepaalde materialen hun "afvalstatus verliezen" en vervolgens worden hergebruikt, na in Brussel te zijn geconditioneerd in een verwerkingsinrichting (voor het opnieuw gebruiken van herbruikbare materialen uit een verwerkingsinrichting in een van de twee andere Belgische gewesten dient men niettemin voorafgaand goedkeuring te vragen aan Leefmilieu Brussel).

Daarnaast wordt de inzameling van gescheiden afval bevorderd om hergebruik verder te ontwikkelen. Zo bevorderen nieuwe bepalingen bijvoorbeeld het hergebruiken van elektrische of elektronische apparatuur. Op het gebied van bouwmaterialen wordt het scheiden van afval ook verplicht op bouwplaatsen.

Producenten van producten: uitgebreide verantwoordelijkheid

Als u één van de hieronder vermelde producten produceert, bent u waarschijnlijk al bekend met de regelgeving op het gebied van "uitgebreide producentenverantwoordelijkheid" (UPV) . Brudalex verandert niets fundamenteels aan de bestaande bepalingen, maar geeft een nadere omschrijving van de verschillende verplichtingen voor elke van de volgende afvalstromen:

 • afgedankte batterijen en accu's;
 • versleten banden;
 • gebruikte oliën;
 • afgedankte voertuigen;
 • afgedankte elektrische of elektronische apparatuur.

Ter herinnering: voor bepaalde afvalstromen verplicht de wet dat de producent of de invoerder de afvalstoffen van de producten die hij op de markt heeft gebracht terugneemt, dit met het oog op effectief afvalbeheer en de verwezenlijking van doelstellingen inzake hergebruik en nuttige toepassing. In de praktijk betekent dit dat hij óf het afval zelf inzamelt, eventueel via de detailhandel die het oude product terugneemt bij de aankoop van een nieuw product, óf dat hij deze taak toevertrouwt aan instellingen in de sector die het beheer op zich nemen.

De detailhandel

Als uw bedrijfsactiviteit bestaat uit de verkoop van producten aan consumenten in Brussel, dan zijn de volgende wijzigingen op u van toepassing:

 • Plastic wegwerptassen (d.w.z. niet herbruikbaar) zullen vanaf 1 september 2017 worden verboden voor de tassen bij de kassa en vanaf 1 september 2018 voor alle andere tassen die voor het verpakken van goederen dienen.
 • Voor de winkels met een verkoopoppervlak van ten minste 400 m² voor elektrische en elektronische apparatuur geldt een terugnameplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van zeer klein formaat (minder dan 25 cm), zonder dat de consument verplicht is tot een aankoop bij die winkelier.

Afvalstoffenproducenten

De geldende bepalingen blijven van toepassing: elk bedrijf is verplicht om zijn afval te scheiden. Er zijn echter enkele wijzigingen aangebracht om het eenvoudiger te maken voor bedrijven die zelf hun kleine hoeveelheden afval vervoeren en om het inzamelen van gescheiden afval te bevorderen:

 • De mogelijkheid voor het bedrijf om zelf zijn afvalstoffen te vervoeren naar een inzamel-/verwerkingsinrichting, zonder zich als vervoerder van afvalstoffen te hoeven registreren, en zonder verplicht traceerbaarheidsdocument, indien het bedrijf niet meer dan 500 kg vervoert.
 • Inzameling als nevenactiviteit: een vereenvoudigde regeling is voorzien voor bepaalde bedrijven die afval inzamelen om hun beheer te bundelen, maar die beroepshalve geen afvalbeheerder zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld: het hoofdkantoor van een bedrijf dat afval van verschillende operationele sites inzamelt, inzamelinrichtingen die afvalstoffen van verschillende bedrijven op dezelfde plaats inzamelen (bijvoorbeeld KMO-parken of kantoorgebouwen waarin verschillende bedrijven zijn gevestigd), en sommige zeer kleine inzamelinrichtingen voor AEEA (afval van elektrische en elektronische apparatuur).
 • Verder zijn er kleine aanpassingen gemaakt op het gebied van milieuvergunningen voor opslagplaatsen voor afval. De huidige vergunning zal niet worden gewijzigd zolang uw milieuvergunning nog geldig is.
 • Wijzigingen van specifieke regels voor bepaalde afvalstoffen: Brudalex bevat voor elk van de volgende specifieke afvalstoffen regels over hoe ze dienen te worden verwerkt, beheerd of hergebruikt. Het betreft:
  • afgedankte elektrische of elektronische apparatuur
  • afgedankte voertuigen
  • geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden
  • voedingsoliën en -vetten

De afvalbeheeroperator

Onderstaande nieuwe bepalingen zijn rechtstreeks op u van toepassing indien de professionele activiteit van uw bedrijf bestaat uit het beheren van afval (vervoer, inzameling, verwerking, handel, enz.):

 • De verplichting om te beschikken over een traceerbaarheidsdocument voor het vervoer/de afgifte van afvalstoffen (dit document moet door de afvalbeheerder worden afgegeven aan de houder en moet aanwezig zijn tijdens het vervoer van de afvalstoffen). Opgelet, deze verplichting is zowel van toepassing op gevaarlijke afvalstoffen als op niet-gevaarlijk afval! Er zijn echter uitzonderingen.
 • De verplichting om een afvalregister bij te houden (bestaande uit de traceerbaarheidsdocumenten).
 • Jaarlijkse rapportage: afvalbeheeroperators moeten alle informatie over afval dat is geproduceerd of beheerd, door middel van jaarlijkse rapportage doorgeven aan Leefmilieu Brussel. Deze verplichting zal met ingang van 1 januari 2018 in werking treden en zal binnenkort op het internet kunnen worden ingevuld.
 • De invoering van een kwaliteitsbeheersysteem. Dit systeem is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle afvalbeheeroperators de wettelijke en technische verplichtingen kennen en naleven.
 • De verantwoordelijkheid van elke actor (opdrachtgever, vervoerder, handelaar, makelaar) is duidelijk omschreven in het kader van vervoer van afvalstoffen.
 • Er zijn enkele wijzigingen aangebracht op het gebied van milieuvergunningen, goedkeuringen en registratie. Zo wordt er bijvoorbeeld op het gebied van milieuvergunningen voortaan onderscheid gemaakt tussen verwerking voor "recycling" en voor "voorbereiding voor hergebruik". Houders van een milieuvergunning, goedkeuring of registratie hoeven echter hun vergunning/goedkeuring/registratie pas na het einde van de geldigheid van hun huidige documenten te wijzigen.

Wil u meer weten?

 • Uw bedrijf is actief op het gebied van afvalbeheer en u heeft meer specifieke vragen over de gevolgen van Brudalex, met name over de traceerbaarheid of de rapportage? U kunt contact opnemen met Leefmilieu Brussel op het volgende adres: inspection-inspectie@environnement.brussels
 • As u vragen heeft met betrekking tot afvalbeheer, kunt u ook contact opnemen met impulse.brussels op 02/422 51 29 of via het e-mailadres permit@impulse.brussels. Gespecialiseerde adviseurs op dit gebied begeleiden u gratis bij de stappen die u dient te ondernemen.

Bron : Leefmilieu Brussel

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.