Village Finance : speciale beurzen voor ondernemers die niet bij de banken terechtkunnen

Village Finance : speciale beurzen voor ondernemers die niet bij de banken terechtkunnen

1819.brussels

Village Finance is een lokaal fonds voor economische ontwikkeling, dat vooral gericht is op de Prioritaire Interventiezone (PIZ) in Brussel. De opmerkelijkste activiteit van het fonds is ongetwijfeld het toekennen van niet terug te betalen beurzen aan ‘kandidaat-ondernemers zonder centen’. Ontmoeting met Maxime Bacq, verantwoordelijke bij Village Finance.

De beurzen van Village Finance

Maxime Bacq: "De 'Duwtje in de rug'-beurzen zijn bestemd voor kandidaat-ondernemers die geen toegang hebben tot het klassieke bankkrediet of niet over de nodige eigen middelen beschikken om hun activiteit op te starten. Daarnaast zijn er de 'Duurzaam ondernemen'-beurzen voor kandidaat-ondernemers met een economisch project dat ook sociale dimensies en milieudimensies heeft. En tot slot is er nog de nieuwste telg van Village Finance, de ‘Ecologisch bouwen’-beurzen, die bestemd zijn voor ondernemingsprojecten die de principes van de sociale economie combineren met duurzame bouwmaterialen en -technieken.

Village Finance: wanneer, hoe en met wie...

Maxime Bacq: "Village Finance is een project dat sinds 2004 bestaat. Het werd opgestart met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), maar in zijn huidige vorm bestaat het project sinds 2009. De aanzet werd gegeven door onze oprichters: Groupe One (een onderzoeks- en actiegroep voor duurzaam ondernemen), de gemeente Sint-Gillis en het Jobhuis van Sint-Gillis.

Maar we hebben ook verschillende partners die een essentiële rol spelen: voor het 'Duwtje in de rug'-project hebben we 3 financiële partners (het Participatiefonds, Crédal en Brusoc), maar ook partnerinstellingen die de projecthouders begeleiden. In dit geval gaat het om de lokale economieloketten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Anderlecht, Brussel-stad, Molenbeek, Sint-Gillis en Schaarbeek) en twee organisaties, Iles en CERACTION, die gratis begeleiding bieden bij de structurering van projecten voor het oprichten van een bedrijf, van de uitwerking van het businessplan tot de financieringsaanvraag en de opvolging na de oprichting."

 ‘Uitsluiting door de banken’, en wat dan nog?

Maxime Bacq: "In het geval van de 'Duwtje in de rug'-beurzen houden onze partners zich bezig met het structureren van de aanvraagdossiers. Zij vergewissen zich er eerst van of de projecthouder effectief over de nodige bekwaamheid, deskundigheid, knowhow of ingesteldheid beschikt om het project te doen slagen. Vervolgens is het ook hun taak om de eigenlijke beursaanvraag bij Village Finance in te dienen, met bijvoeging van de documenten die de sociale situatie en, eventueel, de vermogenssituatie van de projecthouder kunnen aantonen.

Je kunt dus stellen dat wij vertrouwen op het professionalisme van onze partnerorganisaties wat de validatie van het project vanuit economisch oogpunt betreft. Wij richten ons specifiek op het criterium van uitsluiting door de banken. In dat kader kan het gebeuren dat we een aanvraag weigeren als we vaststellen dat de aanvrager niet voldoet aan het criterium van uitsluiting door de banken.

Dit criterium heeft geen invloed op de beurzen voor duurzaam ondernemen. Hierbij kijken we naar de aard van het project. We controleren of het effectief gaat om een ‘groene activiteit/groen beroep’ of een activiteit in de sociale economie, of een traditionelere activiteit, zoals de horeca. Bij die laatste soort moeten we echter wel thema's met betrekking tot de sociale economie of het duurzaam ondernemen kunnen terugvinden. De keuze voor bepaalde leveranciers, de keuze voor bepaalde producten (lokale producten, seizoensproducten, biologische of natuurlijke producten ...), afvalbeheer, ontwikkeling van partnerschappen, tewerkstellingskwaliteit, eerlijke handel, participatie in het plaatselijke leven: al die elementen kunnen meespelen bij de beslissing om de beurzen al dan niet toe te kennen."

De balans is over het algemeen positief, ondanks de crisis

Maxime Bacq: "Wat de 'Duwtje in de rug'-beurzen betreft, heeft Village Finance sinds 2009 iets meer dan 130 aanvragen behandeld. Uiteindelijk werden er 45 beurzen toegekend. Belangrijk punt: het verschil tussen het aantal aanvragen en toekenningen is niet noodzakelijkerwijze het gevolg van onze weigeringen. Eigenlijk moet men weten dat de meerderheid van de projecten om verschillende redenen eenvoudigweg nooit tot een resultaat heeft geleid. Soms is dat te wijten aan de projecthouders, soms aan de begeleidingsinstellingen die van oordeel zijn dat sommige projecten onvoldoende uitgewerkt zijn, of soms ook aan de financieringsinstellingen voor wie de economische haalbaarheid niet kon worden aangetoond.

Momenteel zijn er 7 beurzen voor duurzaam ondernemen toegekend. De start is ongetwijfeld iets trager geweest, maar nu beginnen er steeds meer kwaliteitsvolle projecten aan te komen. We verwachten dat we op dat gebied dus zeer mooie resultaten zullen halen. In het kader van de 'Duurzaam ondernemen'-beurzen zorgt Village Finance voor een begeleiding die meestal betrekking heeft op de duurzaamheid van elk project. We onderzoeken alle economische, sociale of milieu-initiatieven die genomen kunnen worden of die al genomen zijn in het kader van het project."

En de mislukkingen?

Maxime Bacq: "De economische context beïnvloedt natuurlijk in het bijzonder de kleine handel en bepaalde andere activiteiten die zeer gevoelig zijn voor de conjunctuur. Dus, ja, een aantal projecten die wij gesteund hebben, zijn failliet gegaan. Maar voor ons is het vooral belangrijk na te gaan of 'ons' falingspercentage hoger ligt dan dat van de 'markt', temeer omdat we in principe te maken hebben met een publiek dat het moeilijker heeft bij het opstarten van een activiteit dan het gemiddelde. En dan beseffen we dat de balans eerder positief is, aangezien het falingspercentage in ons segment vergelijkbaar is met de faillissementsgraad in heel het land.”

De beurzen, met klinkende munt

De 'Duwtje in de rug'- en 'Duurzaam ondernemen'-beurzen bedragen 6 200 euro en moeten niet worden terugbetaald. Dat is niet onbelangrijk, temeer omdat ze een grote hefboomwerking hebben op de begunstigden: in het algemeen vertegenwoordigen de beurzen 15 tot 30 % van de financiële middelen die door de kandidaat-ondernemers worden geïnvesteerd. De financieringsbehoeften van de projecten waarop Village Finance zich richt, variëren over het algemeen van 20 000 tot 40 000 euro.

De 'Ecologisch bouwen'-beurzen, een initiatief dat genomen werd in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, variëren van 6 200 tot 18 600 euro voor het opstarten of ontwikkelen van een activiteit die duurzaam bouwen combineert met doelstellingen aangaande sociale economie. Die bedragen kunnen dus hoger zijn, maar de ondersteunde projecten moeten dan ook aan veel strengere sociale eisen en milieueisen voldoen.

Meer informatie:

Tel.: 02 543 44 06
 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.