Warrants als alternatief voor bonussen

1819.brussels

Medewerkers willen het liefst zoveel mogelijk overhouden van hun bonus. Ze hebben er immers hard voor gewerkt. Maar de ene bonus is de andere niet. Veel bedrijven keren een klassieke bonus uit bij het behalen van collectieve of individuele objectieven. Met als gevolg dat werknemers, na alle heffingen, slechts 30,49% van de brutokost  overhouden.

De toekenning van warrants vormt een originele methode om het loon van uw werknemers te optimaliseren. Doordat warrants genieten van de voorwaardelijke vrijstelling van RSZ-bijdragen, vormen zij ook voor de werkgever een interessante oplossing.

Hoewel dit product diverse voordelen biedt, blijft het voor velen een onbekend gegeven. Onderstaand trachten we u vertrouwd te maken met een aantal algemene principes.

Wat zijn warrants eigenlijk?

Warrants zijn financiële instrumenten die door een onderneming of financiële instelling worden uitgegeven. Zij geven de verkrijger het recht om gedurende een welbepaalde termijn effecten (aandelen) aan te kopen, dan wel te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs [1].

Er bestaan verschillende soorten warrants.

Waarom zou ik voor warrants kiezen?

Warrants bieden als belangrijkste voordeel dat zij, onder voorwaarden, vrij van sociale zekerheidsbijdragen (werkgevers- en werknemersbijdragen) aan de werknemers kunnen worden toegekend [2].

Voorbeeld:

“Stel dat de bonus 5.000 euro bruto bedraagt. In het geval van een uitkering van een klassieke bonus houdt de werknemer 1.524,46 euro netto[3] over. Dankzij bonusoptimalisatie krijgt de werknemer echter 3.230,96 euro. Dit betekent een verdubbeling van het netto besteedbare inkomen voor de werknemer. Ook de werkgever kan eventueel besparen met een deel van de voorwaardelijke vrijstelling van de patronale RSZ-bijdragen.

Wat zijn de voorwaarden om warrants vrij van RSZ toe te kennen?

De Rulingdienst en de RSZ hebben een lijst van verrichtingen opgesteld die een oneigenlijk gebruik zouden uitmaken van een warrantplan.

Om vrij van RSZ te worden toegekend, mogen de warrants geenszins worden toegekend ter vervanging van loon of andere voordelen, de eindejaarspremie, het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding. Het bedrag van de warrants mag evenmin disproportioneel zijn in verhouding tot het normale loon.

Ontstaan van een voordeel van alle aard

Door de toekenning van warrants aan de werknemer ontstaat een belastbaar voordeel van alle aard dat op een afzonderlijke loonfiche [4] zal vermeld worden.

Op dit voordeel van alle aard zal bedrijfsvoorheffing worden ingehouden, die in de meeste gevallen overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de exceptionele vergoedingen zal berekend worden.

Meer info?

Voor een simulatie van een cash bonus versus warrants kan u steeds contact opnemen met uw sociaal secretariaat.

---------------------------------

[1]De verkrijger bepaalt echter zelf wat hij met zijn warrants doet. Zo kan hij effectief onderliggende aandelen aankopen met de warrants, maar hij zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om de warrants (het recht om aandelen te kopen) zelf te verkopen.

2] Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1999.

3] Rekening houdende met een exceptionele bedrijfsvoorheffing van 53,50%.

4] Dit voordeel van alle aard ontstaat slechts op de 60ste dag volgend op de dag van het aanbod van de warrants. De afzonderlijke loonfiche waarvan sprake zal dan ook slechts op dat ogenblik worden opgesteld.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.