Inschakelingsondernemingen

Laatst gewijzigd:

donderdag 7 oktober 2021

Arbeidsintegratiebedrijven, activiteiten in het kader van de sociale economie kunnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genieten van subsidies. Ontdek ze hier.

Wat zijn de voorwaarden om Erkennen te worden als InschakelingsOnderneming ?

De InschakelingsOndernemingen (IO) worden geregeld door de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om erkend te worden als IO dient de organisatie opgericht te zijn in de vorm van een handelsvennootschap die activiteiten ontwikkelt die een sociale meerwaarde opleveren, namelijk de productie van goederen of de ontwikkeling van diensten die het milieu geen schade berokkenen, bijdragen tot een duurzame ontwikkeling en een maatschappelijk nut hebben.

Belangrijke Criteria :

Andere criteria voor de IO zijn (volledige lijst in de ordonnantie):

  1. zich ertoe verbinden ten minste drie werknemers tewerk te stellen binnen een periode van zes maanden na de erkenning;
  2. een gematigde loonspanning eerbiedigen die op voltijds equivalente basis niet groter zal mogen zijn dan een verhouding van 1 tot 4 tussen het laagste en het hoogste loon toegekend aan het personeel van de onderneming, met inbegrip van de bovenwettelijke voordelen;
  3. werknemers die tot de doelgroep behoren, met een arbeidsovereenkomst en in de punt 4 vermelde verhouding tewerk stellen;
  4. erop toe te zien dat, op het totaal aantal tewerkgestelde werknemers, het aandeel van de werknemers van de doelgroep ten minste 30 % van het uitvoerend personeel van de onderneming bedraagt;
  5. haar bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
  6. voldoen aan de criteria inzake financiële rendabiliteit;
  7. de medezeggenschap van de werknemers bevorderen in de onderneming;
  8. wanneer een vermogenswinst aan de vennoten wordt uitgekeerd, deze beperken tot een rentevoet bepaald overeenkomstig artikel 661, 5° van de gecoördineerde wetten betreffende de handelsverenigingen.

Financiële tegemoetkomingen

De financiële tegemoetkomingen voor inschakelingsondernemingen variëren afhankelijk van het aantal werknemers dat tot het doelpubliek behoort (werkzoekenden zonder opleiding, langdurig werklozen of mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie of een sociale uitkering).

De Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel subsidieert een deel van de werkingskosten en kan ook tussenkomen in de loonkosten van bepaalde categorieën van aangeworven werkzoekenden.

Erkennen worden

Indien u erkend en gefinancierd wil worden als inschakelingsonderneming, dan kan u terecht bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.