De financieringsbronnen goed kiezen en afwegen

Laatst gewijzigd:

maandag 20 september 2021

Uw onderneming wordt doorgaans gefinancierd via een combinatie van verschillende financieringsbronnen. Het is aangeraden uw onderneming evenwichtig te financieren. Dit evenwicht moet zowel worden bereikt op het vlak van de duur (korte en middellange/lange termijn) als wat betreft de oorsprong van de middelen (intern en extern).

Er zijn dan ook drie basisregels:

1) Voor elke fase in het bestaan van uw onderneming kan een verschillende mix van financieringen voorkomen

Dit geldt vooral voor de fase voorafgaand aan de activiteit (ontwerp, rijping, test …) bij een nieuw bedrijfsproject. Tijdens deze fase zal aan de meeste of aan alle financieringsbehoeften moeten worden voldaan via kapitaal, en eventueel via preactiviteitssteun voor een beperkter en specifiek deel ervan. De financiering van deze fase via een krediet blijft uitzonderlijk. Deze bedenkingen gelden trouwens des te meer voor innovatieprojecten, en vooral wanneer deze projecten een lange fase van preactiviteit en een aanzienlijke investeringsbehoefte, bv. voor onderzoek & ontwikkeling, vereisen.

2) De duur van uw financiering moet gelinkt zijn aan de duur van uw investering

We raden inderdaad sterk aan uw investeringen op middellange en lange termijn zoals gebouwen, inrichtingswerken of machines te financieren via permanent vermogen (eigen vermogen en kredieten op lange termijn). De duur van de eventuele kredieten moet trouwens zoveel mogelijk overeenstemmen met de economische levensduur van de investering. 

Op dezelfde manier is het ook logischer om de meeste van uw behoeften op korte termijn te financieren via kredieten op minder dan één jaar.

De berekening van het bedrijfskapitaal is een van de meest gebruikte methodes om het evenwicht te beoordelen tussen de duur van de financieringsbronnen en de duur van hun aanwending. Het bedrijfskapitaal, m.a.w. het verschil tussen het permanent vermogen en de vaste activa moet normaal gezien nul of positief zijn, en bij een overschot moet het bedrijfskapitaal toelaten om een deel van de financieringsbehoeften met betrekking tot de exploitatiecyclus van uw onderneming te financieren. Anders betekent dit dat een deel van de investeringen op middellange/lange termijn gefinancierd worden via kredieten op korte termijn. In dat geval is er een duidelijk gebrek aan evenwicht dat niet enkel negatief kan worden beoordeeld door verschillende derden (leveranciers, klanten, banken, …), maar uw onderneming ook kan verzwakken en in extreme gevallen zelfs in gevaar kan brengen.

3) U moet een evenwicht vinden tussen eigen vermogen en vreemd vermogen

De meest voorkomende vorm van gebrek aan evenwicht wordt veroorzaakt door een tekort aan eigen financieringsmiddelen, en dus door het overmatig beroep doen op fondsen van derden. Ook dit gebrek aan evenwicht kan niet enkel negatief worden beoordeeld door verschillende derden (leveranciers, klanten, banken, …), maar kan uw onderneming ook verzwakken en in extreme gevallen zelfs in gevaar brengen.

Anderzijds moet u ook weten dat, indien u over voldoende eigen vermogen beschikt om alles zelf te financieren, het niet altijd het beste is om te kiezen voor een integrale financiering via eigen vermogen.

Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat dit ook kan leiden tot een gebrek aan evenwicht dat uw onderneming kan verzwakken, met name bij uitputting van uw eigen middelen. In dat geval is het mogelijk dat een externe geldschieter niet bereid zal zijn u te financieren zonder enige eigen inspanning.

De berekening van de solvabiliteit is een van de meest gebruikte methodes voor het beoordelen van het evenwicht tussen de interne en de externe financieringsbronnen van uw onderneming.

De toegang tot de financieringsbronnen optimaliseren

Zodra de soorten financieringsbronnen gekend zijn en zodra het niveau van de financieringsbehoeften alsook de geschikte soorten financieringsbronnen en hun respectieve gewicht beoordeeld zijn, moet men uiteraard nog toegang krijgen tot deze financieringsbronnen. En dat geldt in het bijzonder voor het kapitaal en de kredieten.

In dat kader is het van essentieel belang dat men zijn slaagkansen optimaliseert en dus een aangepast presentatie/aanvraagdossier voorbereidt voor de geldschieters tot wie men zich wil richten.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.