Verzekeringen

Laatst gewijzigd:

donderdag 15 april 2021

Zowel in een bedrijf als in het privéleven kunnen de kosten zeer hoog oplopen voor wie niet op het ergste is voorbereid: schade, ongevallen en rampen van allerlei aard vertegenwoordigen in het beste geval een onaangename verrassing; in het slechtste geval luiden ze het einde van uw activiteiten in. Natuurlijk kan men zich niet tegen alles indekken; heel wat verzekeringen zijn overigens ‘facultatief’, ook al voorziet de wet toch in een aantal verplichtingen…

Welke verzekeringen zijn verplicht voor zelfstandigen en vrije beroepen?

Zelf risico’s lopen is een keuze die u met volle kennis van zaken (of net niet) kunt maken. De wet voorziet echter in een aantal verplichtingen wanneer het gaat om uw aansprakelijkheid tegenover derden (uw klanten, uw werknemers…). Om welke verzekeringen gaat het?

Burgerlijke aansprakelijkheid auto

Of u nu één of meer voertuigen bezit en ongeacht of het al dan niet om bedrijfsvoertuigen gaat, voor uw beroepsactiviteit gelden dezelfde regels als in uw privéleven: de wet verplicht u ertoe een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid auto’ aan te gaan. Doet er zich een ongeval voor, dan is alle schade die derden lijden gedekt. Natuurlijk belet niets u ook de schade te verzekeren die uw eigen voertuig oploopt (omniumformule), maar deze dekking is optioneel. Onder de facultatieve verzekeringen betreffende de auto kunt u ook een bestuurdersverzekering, een reisbijstandsverzekering in het buitenland, een polis voor de vervoerde goederen of een verzekering ‘rechtsbescherming’ afsluiten waarmee u de kosten kunt terugkrijgen als gevolg van uw verweer in rechte.

Arbeidsongevallen

Hebt u personeel in dienst, dan bent u verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het is natuurlijk de bedoeling uw werknemers te verzekeren indien er zich een ongeval zou voordoen in de uitoefening van hun functies, op de werkplaats of zelfs tijdens het woon-werkverkeer. Uw sociaal werkgeverssecretariaat kan dit perfect voor u regelen. ‘Vergeet’ u deze verzekering af te sluiten, dan wordt de werknemer toch beschermd door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Naderhand zal dit Fonds de kosten natuurlijk op u verhalen…

Burgerlijke aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

Oefent u uw activiteit uit in een voor het publiek toegankelijk lokaal, dan bent u aansprakelijk voor de lichamelijke en materiële schade die derden er oplopen (als gevolg van brand, ontploffing…), ongeacht of u al dan niet een fout hebt gemaakt! We hebben hier te maken met het begrip ‘objectieve aansprakelijkheid’. Een dergelijke verzekering is dus verplicht voor lokalen waartoe het publiek toegang heeft (horeca, kleinhandelszaken…).Gaat u in het kader van uw activiteit bepaalde verbintenissen aan tegenover uw klanten, dan bestaat het risico dat zij een klacht indienen wegens een beroepsfout. Voor sommige beroepen – boekhouder, kinesitherapeut, architect – is een verzekering die de schade als gevolg van uw beroepsfout dekt, verplicht. Anderen kunnen kiezen of ze een dergelijke verzekering afsluiten. Het overwegen waard…

Wat met de facultatieve verzekeringen?

Naast de wettelijk verplichte verzekeringen bestaan er tal van min of meer essentiële verzekeringsproducten: de verzekering tegen exploitatieverlies, de machinebreukverzekering, de voorraadverzekering… U moet zelf bepalen welke risico’s u loopt, bekijken welke gevolgen daaruit kunnen voortvloeien en welke prijs u bereid bent te betalen om de impact tot een minimum te beperken!

Goederenverzekeringen

Goederenverzekeringen beschermen uw vermogen, d.w.z. de goederen in verband met uw onderneming. In principe bent u verzekerd tegen brand of ontploffing. Wat gebeurt er echter wanneer een dakvenster schade oploopt als gevolg van hagel, wanneer vandalen uw goederen vernietigen of wanneer verse voedingswaren als gevolg van een stroomstoring in de koelkasten bederven? In dergelijke gevallen treedt de verzekering tegen exploitatieverlies in werking. Die dekt niet alleen de beschadigde goederen, maar ook de gevolgen van het incident voor uw exploitatie.

Indien uw productie, verkoop of diensten tijdelijk stilliggen als gevolg van brand, verliest u uw bron van inkomsten. Uw werkingskosten (lonen, huur, aflossen van leningen…) blijven echter wel gewoon doorlopen. De verzekering tegen exploitatieverlies dekt niet alleen deze vaste kosten, maar betaalt ook de bijkomende kosten terug, zoals de tijdelijke huur van een ander pand of de verplichting om derden de opdracht te geven lopende bestellingen uit te voeren. De verzekering tegen exploitatieverlies is steeds een polis op maat die afhankelijk is van de sector en de activiteit van de zelfstandige; elk geval is immers specifiek. Een goede makelaar zal u efficiënt advies verlenen en de vinger leggen op de risico’s waarvan u zich misschien zelfs niet bewust bent. Hij zal u oplossingen voorstellen om die risico’s te dekken. Daarna moet u zelf de beslissing nemen…

Persoonlijke verzekeringen

Als zelfstandige valt u natuurlijk onder het stelsel van de sociale zekerheid, ook al weet u dat dit stelsel soms lang niet volstaat. Een levensverzekering, een invaliditeitsverzekering en een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ dekken dus deze risico’s die u als persoon loopt en bieden u de kans uw levensstandaard te behouden gedurende een periode van ziekte of na een ongeval.

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid, voorziet in een vervangingsinkomen voor een welbepaalde periode, voor zover men een wachttijd in acht neemt waarvan men de duur zelf bepaalt (gewoonlijk één maand). Gelet op de beperkingen van het sociaal statuut der zelfstandigen is een dergelijke verzekering zeer verleidelijk maar helaas ook zeer duur. Oefent u uw activiteit uit binnen het kader van een bedrijf, dan kan deze garantie (gedeeltelijk) worden opgenomen in een interessantere groepsverzekering. Ook hier kan een goede makelaar u helpen de juiste beslissing te nemen.

Hoe vind ik mijn weg in deze jungle?

Het komt wel vaker voor dat een ondernemer (net als een particulier overigens) vaststelt dat verschillende verzekeringspolissen elkaar overlappen en hetzelfde risico meermaals wordt gedekt terwijl andere risico’s helemaal niet gedekt zijn.

Onder- of oververzekerd? In beide gevallen gaat het om weggegooid geld. Meer dan ooit is de erkende verzekeringsmakelaar een essentiële partner die u zorgvuldig moet uitkiezen. Weliswaar hebben we die makelaar in principe minder vaak nodig dan bijvoorbeeld een boekhouder, maar de gevolgen van een slechte beslissing kunnen rampzalig zijn!

Goed om te weten: de zwarte lijst vermijden…

De ‘zwarte lijst’ is het RSR-bestand (‘risques spéciaux/speciale risico’s’) dat de gegevens bevat van personen die speciale risico’s vertegenwoordigen op het vlak van schadeverzekeringen. Voor de verzekeraars is een risico een ‘speciaal risico’ wanneer het te ver afwijkt van het statistisch berekend risicogemiddelde voor een categorie of een groep van bepaalde risico’s.

In principe mogen verzekeraars u niet zomaar uitsluiten omdat u in het RSR-bestand geregistreerd staat. Ze kunnen u wel tarieven opleggen die zo hoog zijn dat ze een ontradend effect hebben.

In 95% van de gevallen zijn de personen op deze lijst daarin opgenomen wegens gebrek aan betaling, een te hoge schadelast of wegens een valse aangifte bij het afsluiten van een verzekeringspolis of bij een schadegeval (registratie als ‘verzwaard risico’).

Registraties wegens het niet betalen van premies worden 3 jaar bijgehouden. Registraties om andere redenen worden 5 jaar bijgehouden, behalve wanneer het gaat om een ‘verzwaard risico’; in dit laatste geval wordt de registratie 10 jaar bijgehouden.

Datassur is verplicht u te informeren over het feit dat u in het RSR-bestand wordt opgenomen. U kunt dan beslissen die registratie te betwisten, in eerste instantie bij Datassur en in laatste instantie bij de ombudsman van de verzekeringen.

Meer info?

Voor meer informatie over verzekeringen maar ook over de essentiële partners, de makelaars, kunt u respectievelijk terecht op de website van Assuralia (Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen) en van Feprabel (Fédération des Courtiers en Assurances et Intermédiaires Financiers de Belgique).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.