Laatst gewijzigd:

woensdag 7 april 2021

Asbest, in welke vormen?

Asbest is een mineraalvezel dat in België sinds 2005 verboden is, maar nog in tal van producten voorkomt. Het bevindt zich bijvoorbeeld in bepaalde, zeer bekende materialen als golfplaten van asbestcement. In andere gevallen is het minder eenvoudig te lokaliseren. De volgende elementen op deze niet-volledige lijst verdienen bijzondere aandacht:

 • Golfplaten;
 • Loze plafonds;
 • Vensterbanken;
 • Vloerbedekkingen;
 • Kalkisolaties rond verwarmingsleidingen ;
 • Afdichtingsmateriaal en -voegen;
 • Rook- en ventilatiekanalen;
 • Tegelwerk en imitatiemarmer.

De enige manier om zeker te zijn van de aanwezigheid van asbest in een product, is om het te laten analyseren door een door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend laboratorium.

Heeft u een toelating of een specifiek document nodig?

 • De milieuvergunning of de aangifte bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Voor de afbraak of de verbouwing van een gebouw of een kunstwerk met een totale bruto-oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998, moet een voorafgaande aangifte van klasse III bij de gemeente worden ingediend (zie hiervoor rubriek 28 van de ingedeelde inrichtingen).

  Voor het merendeel van de werven voor verwijdering of inkapseling van asbest moet een voorafgaande aangifte van klasse I.C., of, voor belangrijkere gevallen, een aanvraag voor een tijdelijke milieuvergunning van klasse I.B. worden ingediend bij Leefmilieu Brussel [zie hiervoor rubriek 27 van de ingedeelde inrichtingen (werven voor asbestverwijdering)].

  De aangifteformulieren voor inrichtingen van klasse III en de aangifteformulieren voor inrichtingen van klasse I.C. of de aanvraagformulieren voor een milieuvergunning zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel. Deze stappen worden, indien nodig, vaak ondernomen door de aannemer of het voor afbraak- of verwijderingswerken erkende bedrijf. (Zie punt 3)

  Bij het indienen van de aanvraag dient elk van deze formulieren te worden aangevuld met een gewestelijke asbestinventaris of verplichte "destructieve" inventaris (die verschilt van de inventaris zoals bedoeld onder punt 2.1), opgesteld op een gestandaardiseerd formulier door een andere persoon dan degene die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden. De inventaris bevat onder andere een voorgeschiedenis van het gebouw, een opgave en monsterneming van de verontreinigde materialen en een beoordeling van de risico's in de zone(s) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, beschrijvende fiches van de verschillende asbestoepassingen op de site alsook de lokalisatie ervan. Deze inventaris moet worden opgemaakt voor gebouwen waarvan de bouwvergunning voor 1998 is toegekend.

  Kleine werven die niet aan de minimumcriteria van de ingedeelde inrichtingen (rubrieken 27 en 28) voldoen, zijn dus niet onderworpen aan de hierboven beschreven toelatingen. Zij moeten echter met evenveel aandacht worden uitgevoerd om het verspreiden van de vezels tijdens de werkzaamheden en het afvoeren van het afval te beperken (Zie punt 3).

  Aarzelt u niet de samenvattende tabel door te nemen die Leefmilieu Brussel heeft opgesteld over de toelatingen die afhankelijk van het type asbestverwijderingswerf dienen te worden aangevraagd.
   

Wat zijn de procedures voor asbestverwijdering en op wie moet er een beroep worden gedaan?

De verwijderingsmethode wordt door Leefmilieu Brussel vastgesteld in de voorafgaande aangifte (I.C.) of de milieuvergunning (I.B.) afhankelijk van de aard van de werf, de staat, het type en de hoeveelheid asbesthoudend materiaal.

Er bestaan 4 methodes voor asbestverwijdering, bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008:

 • De eenvoudige verwijderingsbehandeling in afgebakende zone;
 • De couveusezakmethode;
 • Verwijdering in semi-hermetisch afgesloten zone;
 • Verwijdering in hermetisch afgesloten zone.

Het materiaal wordt verwijderd door:

 • Bevoegde werknemers die een specifieke opleiding hebben gevolgd met jaarlijkse bijscholing, wanneer de blootstelling zeer beperkt of sporadisch is;
 • Een erkend bedrijf voor alle andere afbraak- of verwijderingswerkzaamheden.

Er gelden tevens luchtkwaliteitmaatregelen tijdens en/of aan het einde van de werf volgens de in de toelating (aangifte of milieuvergunning) die Leefmilieu Brussel u heeft afgeleverd bepaalde voorschriften.

Vergeet niet dat asbest, ongeacht de gebruikte verwijderings- of afbraaktechniek, gevaarlijk afval is en dus met de grootste voorzichtigheid moet worden gehanteerd. Meer informatie over het beheer van asbesthoudend afval vindt u op de pagina "Afvalbeheer" van deze website.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.