Uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Aanplakking

De gemeente stuurt u samen met de vergunning een advies met betrekking tot de afgifte van de vergunning. Dit advies moet:

 • worden aangeplakt op het goed, minstens 8 dagen voor aanvang van de werken of vooraleer wordt overgegaan tot de handelingen waarvoor de vergunning werd afgeleverd. Het advies moet ook tijdens de hele duur van de werken aangeplakt blijven;
 • zodanig worden aangebracht dat het makkelijk kan worden gelezen, op de grens van het goed en de aangrenzende openbare weg, gelijklopend hiermee en op een hoogte van 1,50 meter, desgevallend op een schutting of op een paal met paneel;
 • tijdens de hele duur van de bekendmaking perfect zichtbaar en leesbaar blijven.

Opschorting

Na ontvangst van de vergunning kunt u ze niet meteen uitvoeren. U moet 20 dagen wachten, en tijdens die periode controleert de ambtenaar of de vergunning is toegekend in overeenstemming met de geldende wetten en verordeningen en of zijn overeenkomstig advies correct is opgevolgd. Hij kan aldus zijn bevoegdheid tot opschorting uitoefenen.

In geval van opschorting kan de regering beslissen om de stedenbouwkundige vergunning te schrappen binnen een termijn van 60 dagen. Indien gewenst, kan de houder van de vergunning worden gehoord. In dat geval wordt de procedure verlengd met 15 dagen. Als er binnen deze periode geen beslissing wordt genomen, wordt de opschorting opgeheven en kan de vergunning worden uitgevoerd.

Verval en verlenging

De stedenbouwkundige vergunning is twee jaar geldig. Met andere woorden: uw vergunning vervalt indien u niet binnen de twee jaar volgend op de toekenning ervan bent gestart met de wezenlijke uitvoering van de werken.

U kunt echter vragen om de vergunning met één jaar te verlengen. U moet deze verlenging minstens twee maanden voor de vervaldag van de tweejarige geldigheidsduur aanvragen. De verlenging kan jaarlijks worden hernieuwd. Daartoe moet hij aantonen dat hij de vergunning niet heeft kunnen uitvoeren door een geval van overmacht of dat er met betrekking tot zijn vergunning een beroep tot nietigverklaring is ingediend bij de Raad van State waarover nog geen beslissing is genomen.

Wanneer de werken gedurende meer dan een jaar worden onderbroken, leidt dit eveneens tot het verval van de vergunning.

De geldigheidsduur van de vergunning

Zodra zij is uitgevoerd, heeft de stedenbouwkundige vergunning een onbeperkte duur. Dat betekent dat de in de vergunning vermelde bestemming toegelaten blijft tot een nieuwe stedenbouwkundige vergunning de goedgekeurde bestemming – eventueel enkel voor een deel van het goed – vervangt.

U moet een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aanvragen wanneer u handelingen of werken voorziet die een stedenbouwkundige vergunning vereisen.

De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning is echter beperkt – tussen 1 en 9 jaar – voor bijvoorbeeld:

 • het aanbrengen van publiciteitsvoorzieningen en uithangborden,
 • de opslag van één of meer tweedehandswagens, puin, materialen of afval,
 • tijdelijke handelingen en werken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werf,
 • het aanbrengen van publiciteit op een werfdekzeil en reclame op vinyl of gelijkaardige materialen.

Heffingen

Sommige gemeenten leggen heffingen op bij de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning. Voor meer inlichtingen verwijzen wij naar de gewestelijke website hierover.

Stedenbouwkundige lasten

De gemeente of het Gewest kan in sommige gevallen de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning onderwerpen aan stedenbouwkundige lasten.

Via de stedenbouwkundige lasten eist de betreffende overheid van de aanvrager dat hij voldoet aan bepaalde verplichtingen of een vergoeding betaalt om de kosten/behoeften inzake infrastructuur te financieren die door zijn project zijn ontstaan.

De bouw van een kantoorgebouw brengt bijvoorbeeld mobiliteitsbehoeften met zich mee voor de werknemers die er werken. In het algemeen doet de bouw van nieuwe gebouwen een behoefte aan infrastructuur (wegen, verbindingen, openbaar vervoer, ...) en aan sociale voorzieningen (crèches, scholen, ziekenhuizen, ….) ontstaan. De stedenbouwkundige lasten worden gebruikt om de overheid te helpen bij de financiering van deze behoeften.

Er bestaan facultatieve en verplichte lasten.

Over welke activiteiten gaat het?
 

De stedenbouwkundige vergunningen omtrent sommige omvangrijke projecten zijn verplicht onderworpen aan stedenbouwkundige lasten. Het gaat over projecten die de volgende drempels overschrijden:

Kantoren of activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen, parlementaire raden, diplomatieke missies, consulaatposten, …

 Boven de 500 m²

Parkings met commerciële doeleinden (overdekt of in openlucht): het gaat om parkings die toegankelijk zijn voor het publiek door middel van betaling

 Boven de 24 parkeerplaatsen

Winkels (waaronder grote speciaalzaken) en groothandelszaken

 Boven de 2000 m²

Hotelinrichtingen

 Boven de 20 kamers

Gebouw bedoeld voor huisvesting

 Boven de 1000 m²

Het decreet bepaalt ook welke werken nog zijn vrijgesteld van lasten:

 • De realisatie van omkaderde en conventionele woningen (d.w.z. toegankelijk voor lage en middelgrote inkomens)
 • De realisatie van groene ruimten
 • De realisatie van overstapparkings
 • De realisatie van voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport, gezondheidszorg, sociale voorzieningen of voorzieningen voor erkende erediensten of lekenmoraal;
 • De bestemmingswijziging van kantoren tot woningen of uitrusting
 • ...

Voor de andere werkzaamheden kan de instantie die de vergunning uitreikt facultatieve stedenbouwkundige lasten innen, maar steeds met naleving van het evenredigheidsbeginsel.

De Regering laat de aanvrager van een vergunning de mogelijkheid om de voldoening van de lasten in natura voor te stellen of mits de betaling van een geldsom die zal worden gebruikt om infrastructuur of openbare voorzieningen te financieren.

 • Betaling van een geldbedrag

Bij de betaling van een geldbedrag legt het besluit de volgende minimumbedragen op:

 • Kantoren: € 125 /m² (en € 200 /m² als de dichtheid van het gebouw hoger is dan het gemiddelde van de zone, dat is vaak het geval bij hoge gebouwen).
 • Handelszaken: € 125 /m²
 • Hotels: € 90 /m²
 • Woningen: € 50 /m² (en € 65 /m² in welbepaalde gevallen)
 • Parkings voor commerciële doeleinden: € 125 /m²

Deze bedragen kunnen in sommige bijzondere gevallen echter worden verminderd: opwaardering van geklasseerd erfgoed, strijd tegen stadskankers, gebouw gelegen in de perimeter van een wijkcontract, ...

 • Uitvoering in natura: voorstel van de aanvrager

De aanvrager van de vergunning kan in zijn aanvraag een voorstel formuleren met betrekking to de werken die hij als stedenbouwkundige lasten voorstelt. Hij kan bijvoorbeeld voorstellen een wegennet, een groene ruimte een voorziening ofwel conventionele/omkaderde woningen te realiseren.

Dit voorstel moet duidelijk als dusdanig geïdentificeerd worden in de documenten van de vergunningsaanvraag, alsook op de grafische documenten.

Beroepsmogelijkheden
 

Indien u niet tevreden bent over de beslissing die u stedenbouwkundige lasten oplegt, kunt u tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de regering.

Opgelet: de beroepsinstanties buigen zich opnieuw over het hele aanvraagdossier en kunnen de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning dus weigeren of er nieuwe voorwaarden aan koppelen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.