Projectoproep gemeente Ganshoren: COME IN GANS 2022

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Handelaars

Status:

Gesloten

Eindigt op:

Organisatie:

Gemeente Ganshoren

Waarover gaat het?

De gemeente Ganshoren lanceert de oproep “COME IN GANS” voor projecten ter ondersteuning van de vestiging van nieuwe handelszaken op haar grondgebied.

Met de toekenning van een installatiepremie van maximaal 14.000,00 EUR aan natuurlijke of rechtspersonen is het de bedoeling om de commerciële aantrekkelijkheid van Ganshoren te stimuleren en te vergroten door de ontwikkeling aan te moedigen van innoverende, kwaliteitsvolle activiteiten die het commerciële aanbod van een wijk diversifiëren.

Wie komt in aanmerking?

De projectoproep staat open voor alle handelaars die een nieuwe handelsactiviteit wensen op te starten op het grondgebied van Ganshoren.

Het dossier van de persoon die de gemeentepremie wenst te verkrijgen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het bedrijf moet zich vestigen in een lege handelsruimte op het grondgebied van Ganshoren;
 2. De etalage moet zichtbaar zijn vanaf de straat;
 3. Het project moet origineel en van hoge kwaliteit zijn en beantwoorden aan de behoeften van de gemeente Ganshoren in termen van een gemengd commercieel aanbod;
 4. Het gecreëerde bedrijf moet elke dag toegankelijk zijn, volgens de normale openingsuren, met uitzondering van de wekelijkse rustdagen;
 5. De aanvrager moet zich houden aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van zijn activiteit, alsmede aan de fiscale, sociale en milieuwetgeving en -voorschriften;
 6. De aanvrager moet in orde zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 7. De aanvrager moet een rechtspersoon of een natuurlijke persoon zijn die de verkoop van goederen of diensten aan particulieren tot doel heeft;
 8. Het aanvraagdossier en het financiële plan moeten vergezeld gaan van een professionele organisatie voor bijstand aan de oprichting of van een professionele boekhouder 
 9. De begunstigde van de premie moet zijn activiteit gedurende ten minste 3 jaar na de opening van het bedrijf voortzetten. Indien het bedrijf gedurende deze periode wordt gesloten, moet degene die de premie ontvangt, het bedrag van de premie terugbetalen.

Komen niet in aanmerking: activiteiten van bedrijf naar bedrijf (B to B), vrije beroepen, activiteiten in de bank- en verzekeringssector, uitzendbureaus en dienstenchequebedrijven, makelaarskantoren, nachtwinkels, telefooncentrales, seksshops, onderwijsinstellingen, dossiers ingediend door VZW’s en reeds bestaande ondernemingen.

Komen wel in aanmerking: personen die reeds een handelsactiviteit hebben en in Ganshoren een nieuwe onderneming wensen te openen.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

De jury die de dossiers dient te onderzoeken, beoordeelt deze op basis van de volgende zes criteria:

 1. De volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier;
 2. De levensvatbaarheid van het project: het businessplan moet aantonen dat het project en de elementen die nodig zijn voor het welslagen ervan, goed op elkaar zijn afgestemd 
 3. De deugdelijkheid van het financieel plan: de financiële deugdelijkheid van het project zal worden geanalyseerd op basis van gegevens zoals de raming van de omvang van de activiteit die redelijkerwijze realistisch is volgens de sector (omzet), het “break-even”punt van de onderneming, de adequaatheid tussen de behoeften aan middelen van de onderneming en haar financiële middelen, het type financiering dat wordt overwogen in verband met de eigen bijdragen van de onderneming en haar capaciteit tot terugbetaling, de kosten van het personeel in verhouding tot de omzet, alsmede de capaciteit van het project om op lange termijn voldoende inkomsten te genereren;
 4. De originaliteit van het project: een zaak zal origineel zijn door de keuze van de aangeboden producten, door de manier waarop ze wordt gepresenteerd of verkocht, door de decoratie, door de integratie van design, door de lay-out van de winkel, door de integratie van het begrip duurzaamheid, korte keten of circulaire economie.
 5. De kwaliteit van het project: de kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van gegevens, zoals het commerciële concept, de voorgestelde producten en hun oorsprong, de kanalen en partners, de bijbehorende labels, de kwaliteit van de externe installaties die het stedelijke landschap verbeteren, de interne installaties, de toegevoegde waarde voor de wijk en de communicatiestrategie (naamgeving, visuele identiteit, grafisch charter) Bijzondere aandacht wordt besteed aan de toepassing van duurzame praktijken.
 6. de capaciteit van het project om aanzienlijk bij te dragen tot de diversiteit van het commerciële aanbod in de wijk waar het is gelegen.

Wat ontvangt u?

De door de jury geselecteerde projecten kunnen in aanmerking komen voor een premie die tot 80% van het totale bedrag van de aanvaarde investeringen exclusief BTW kan bedragen, met een maximum van 12.000 EUR premie.

Het minimumbedrag van de investeringen die in het kader van de opening van de handelszaak worden gedaan, moet evenwel méér bedragen dan 2.500 EUR exclusief BTW.

Een bijkomende bonus van 2.000 EUR kan worden toegekend aan aanvragers die specifiek van plan zijn duurzame ontwikkelingspraktijken toe te passen (korte keten van hulpbronnen, hergebruik, lokaal werkgelegenheidsplan, energiebesparing, enz.) In dat geval komen de door de jury geselecteerde projecten in aanmerking voor een premie die kan oplopen tot 100% van het totale bedrag van de aanvaarde investeringen, exclusief BTW.

De jury bepaalt het bedrag van de toegekende premie.

De in aanmerking komende investeringen zijn:

 • Renovatie en inrichting van het interieur van de zaak;
 • Renovatie van de etalage en het raamkozijn;
 • Investeringen in meubilair dat rechtstreeks is toe te schrijven aan de uitoefening van de activiteit (toonbanken, rekken, vitrines, kassa's, ovens, koelkasten, enz)
 • Logo’s en kosten van promotie en communicatie.

Zijn uitgesloten:

 • Knowhow, het merk, de voorraden, het cliënteel... ;
 • Transportmateriaal;
 • Alle kosten in verband met de huur;
 • Laptops.

Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, zullen de investeringen moeten worden gestaafd met gedetailleerde facturen en hun betalingsbewijzen.

Welke data onthouden?

De kandidatuur moet ten laatste worden verzonden op 2 december 2022.

Hoe deelnemen?

Gelieve het reglement van deze projectoproep eerst aandachtig te lezen. Dit vind je onderaan deze pagina.

Dien nadien je aanvraagdossier in. Dat kan je hier  downloaden of op verzoek verkrijgen bij de dienst “Lokale en duurzame economie” van het gemeentebestuur Ganshoren.

Het aanvraagdossier bevat de volgende gegevens:

 1. het volledig ingevulde identificatieformulier;
 2. de projectpresentatienota van maximaal 10 bladzijden;
 3. de financiële informatie (kerncijfers van het project);
 4. het bedrag van de gevraagde premie, alsmede een overzichtstabel van de geraamde investeringsuitgaven;
 5. een ontwerp van de indeling van het handelspand;
 6. een voorlopig financieel plan voor een periode van 3 jaar;
 7. een curriculum vitae van de projectleider(s) en de bij het project betrokken personen;
 8. indien beschikbaar, de huurovereenkomst van de commerciële benedenverdieping of, in voorkomend geval, de verkoopovereenkomst of de eigendomstitel van de commerciële eenheid;
 9. indien beschikbaar, de certificaten waaruit blijkt dat de aanvrager in orde is met de betaling van BTW, belastingen en de RSZ;
 10. De verklaring op erewoord en de handtekening van de persoon die de premie aanvraagt

Al deze documenten moeten worden opgestuurd:

 • Hetzij op papier aan het gemeentebestuur van Ganshoren - Dienst Lokale en Duurzame Economie, de Villegaslaan 31, 1083 Brussel
 • Of in elektronisch Pdf-formaat naar commerce@ganshoren.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.