Subsidies

Bedrijfsprojectpremie: uw project uitdiepen

Laatst gewijzigd:

4 april 2019

Doel:

Adviesverlening en studies
Export
Vorming
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

U denkt eraan uw eigen onderneming op te richten? U heeft al een marktonderzoek en een strategische analyse verwezenlijkt die gunstig zijn voor de ontwikkeling van uw activiteit? Consultancy, opleiding, aankoop van bedrijfsuitrusting ... Ontvang een premie die 60% van uw uitgaven dekt om u te helpen bij de afronding van uw project!

Wie komt in aanmerking?
 • Een particulier die een uitgewerkt en vergevorderd project om een onderneming op te richten, verfijnt
 • Een vertegenwoordiger van een groep van minstens drie personen die een uitgewerkt en vergevorderd project om een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk willen op te richten, verfijnt1

1 Te weten: Laat u bij ons bestuur erkennen als "sociale onderneming" nadat u uw coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk heeft opgericht. Zo zult u hogere premies aan ondernemingen kunnen ontvangen, in het bijzonder voor investeringen.

Wat zijn de voorwaarden?

De particulier of de vertegenwoordiger van de groep moet aan de volgende voorwaarden voldoen, d.w.z. dat hij of zij:

 • Een activiteit beoogt uit te oefenen in een van de toegestane sectoren;
 • Een concreet project heeft om een onderneming op te richten, onderbouwd door een marktonderzoek, een financiële analyse en een financieel plan (hub.brussels zal een advies uitbrengen over uw dossier).
  In het geval van een groepering die als doel heeft een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk op te richten: u moet ook een overeenkomst tussen de groepsleden hebben opgesteld en het coöperatieve en sociale oogmerk van het project voorstellen;
 • Ten minste 18 jaar oud is;
 • In de drie jaren die de ontvangst van de steunaanvraag voorafgaan niet het statuut van zelfstandige heeft gehad (met uitzondering van het statuut van student-zelfstandige);
 • Noch deze premie, noch de premie voor een project om een onderneming over te nemen heeft genoten (besluit van 24/01/2019);
 • Begeleid wordt door hub.brussels of een van onderstaande lokale economieloketten, op basis van een overeenkomst van minstens zes maanden:
  • Hub.brussels
  • Lokaal Economieloket van Brussel-stad (Aalststraat 7-11 te 1000 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Sint-Jans-Molenbeek (Meelfabrieksplein 10 te 1080 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Schaarbeek (Paleizenstraat 44 te 1030 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Sint-Gillis (Théodore Verhaegenstraat 150 te 1060 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Anderlecht (Scheikundigestraat 34-36 te 1070 Brussel).
Welk bedrag wordt toegekend?

Voor welke uitgaven?

De premie heeft betrekking op bepaalde uitgaven die u na de indiening van uw aanvraag en na de datum van het ontvangstbewijs heeft gemaakt en vóór de oprichting van uw onderneming of vóór de beëindiging van uw project. De premie betreft de volgende soort kosten:

Consultancy

De consultancyopdrachten moeten een markt-, een financieel, een juridisch, een technisch of een informaticaonderzoek omvatten. Deze opdrachten moeten ook een verband hebben met de beoogde activiteit. 

De consultant moet:

 • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken;
 • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Opleiding

De opleiding mag maximaal drie maanden duren en moet nodig zijn voor de verwezenlijking van het project. 

De opleider moet:

 • als hoofdactiviteit opleidingen verstrekken;
 • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Uitrusting

De premie kan betrekking hebben op de aankoop of huur van bedrijfsuitrusting, goederen en leveringen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van uw bedrijfsproject. Deze uitgaven mogen evenwel niet meer dan 50% van alle toegestane uitgaven bedragen. Individuele facturen voor bedrijfsuitrusting moeten hoger zijn dan 500 euro.

Investeringen inzake rollend materieel (voertuigen) alsook tweedehandsinvesteringen zijn niet toegestaan.

Kinderopvang

De premie kan betrekking hebben op de kosten voor de opvang van een kind van maximaal drie jaar oud, en dit voor een periode van hoogstens drie maanden, opdat uw bedrijfsproject kan worden ontwikkeld. 

De kinderopvang moet:

 • zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden;
 • over een vergunning van Kind en Gezin of het “Office de la Naissance et de l'Enfance” beschikken;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde.

Deelname aan een buitenlandse beurs

De premie kan betrekking hebben op de deelname aan één buitenlandse beurs. 

De volgende toegestane uitgaven zijn:

 • de kosten voor de toegang tot de beurs;
 • de kosten voor de vliegtuigreis, bepaald op basis van forfaitaire bedragen;
 • de kosten voor het verblijf, bepaald op basis van forfaitaire bedragen. Worden aanvaard, enkel de kosten te tellen vanaf de dag vóór de aanvang van de beurs tot de dag na de afloop ervan.

Welke tegemoetkoming kan u krijgen?

Premietarief

60% van de toegestane investeringen

Maximumbedrag

€ 15.000

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór de uitgaven

Alvorens bestelbonnen te ondertekenen voor kosten die zullen worden gesubsidieerd dient u een overeenkomst met de begeleidende instelling te ondertekenen.

 • Download het anvraagformulier (Zie "links: formulier en reglement" onderaan)
 • Vul het formulier zorgvuldig in.
 • Stuur het formulier en de bijhorende bijlagen, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres.

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen een termijn van twee maanden een ontvangstbericht van uw aanvraag sturen.

Fase 2 : Ontwikkeling van uw bedrijfsproject

Eens u het ontvangstbewijs heeft ontvangen, kunt u de uitgaven doen die in aanmerking komen voor de premie. Pas wanneer u de beslissing van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft ontvangen, kunt u er zeker van zijn dat u een premie ontvangt.

Om de premie te ontvangen en uw uitgaven te rechtvaardigen moet u ten laatste drie maanden na de einddatum van het project een betalingsaanvraag bij Brussel Economie en Werkgelegenheid indienen.
Bij deze aanvraag tot betaling van de premie moeten alle facturen (elke factuur moet minstens € 500 waard zijn) en betalingsbewijzen worden gevoegd, alsook het verslag van de begeleidende instelling.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in twee keer.

 • Na de aanvraag tot betaling van het voorschot: 50% van het in de toekenningsbeslissing bepaalde bedrag;
 • Om het resterende premiebedrag te ontvangen moet u het evaluatieverslag en de bewijsstukken aan Brussel Economie en Werkgelegenheid hebben bezorgd.
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.