Tools

Belastingvrije investeringsreserve

Laatst gewijzigd:

9 augustus 2016

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Kleine vennnootschappen in de zin van artikel 15 van de Vennootschappenwet kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije investeringsreserve aanleggen

Waarover gaat het?

Kleine vennnootschappen in de zin van artikel 15 van de Vennootschappenwet kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije investeringsreserve aanleggen.

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel is voorbehouden aan kleine vennootschappen, zoals bedoeld door artikel 15 van de Vennootschappenwet.

Een klein bedrijf, zoals bedoeld in artikel 15 van de Vennootschappenwet, met andere woorden, elke onderneming met rechtspersoonlijkheid die, gedurende het laatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • gemiddeld jaarlijks personeelsbestand: 50;

  • jaaromzet, excl. btw: 9.000.000 euro; en

  • balanstotaal: 4.500.000 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

De investeringsreserve moet binnen 3 jaar worden geïnvesteerd in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa die kunnen recht geven op het voordeel van de investeringsaftrek.

Ondernemingen die kiezen voor de investeringsreserve genieten voor die belastbare periode en de twee volgende belastbare periodes geen notionele interestaftrek.

Welk bedrag wordt toegekend?

De investeringsreserve wordt vrijgesteld voor 50% van de aangroei van het gereserveerde resultaat van de belastbare periode.

Het bedrag van de aangroei wordt verminderd met bepaalde elementen.

Het aldus verminderde gereserveerde belastbare resultaat is beperkt tot 37.500 euro per belastbare periode, zodat het vrijgestelde bedrag in geen geval meer dan  18.750 euro per belastbare periode kan bedragen.

Hoe een aanvraag indienen?
  • Het behoud van de vrijstelling van de investeringsreserve is afhankelijk van het naleven van de "onaantastbaarheidsvoorwaarde". Dit betekent dat de vrijstelling slechts wordt verleend en behouden op voorwaarde dat de reserve op een afzonderlijke rekening van het passief wordt geboekt en niet als grondslag dient voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enigerlei beloning of toekenning (aan de aandeelhouders, vennoten, bestuurders, zaakvoerders, enz.).

  • Om het voordeel van de investeringsreserve te rechtvaardigen moet de vennootschap bij haar aangifte in de vennootschapsbelasting een opgave voegen voor het aanslagjaar waarvoor de reserve wordt aangelegd en de erop volgende aanslagjaren tot wanneer de investering moet zijn verricht.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen  naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.