Tools

Eenmalige innovatiepremie

Laatst gewijzigd:

1 oktober 2019

Doel:

Welzijn op het werk
Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Om de innovatiecultuur in het bedrijfsleven te stimuleren moedigt de Regering de toekenning aan van een innovatiepremie door de werkgever aan zijn creatieve werknemers.

Waarover gaat het?

De maatregel "innovatiepremie" is de volledige vrijstelling van de premie, toegekend en betaald door een werkgever aan zijn creatieve werknemers, voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming. De maatregel werd verlengd tot 31 december 2020.

Wie komt in aanmerking?

Elke onderneming, die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan een eenmalige innovatiepremie toekennen.

Elke werknemer, die aangeworven is via eender welke arbeidsovereenkomst met een bovenvermelde onderneming, kan van een eenmalige innovatiepremie genieten (onbepaalde duur, bepaalde duur, specifiek werk, werkstudent, enz.).

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden :

 • De premie vervangt geenszins het loon.
 • Ze wordt enkel toegekend aan de werknemers die aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst. 
 • Het bedrag per werknemer overschrijdt zijn bruto maandelijkse bezoldiging niet.
 • Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1% van de loonmassa van de onderneming (op jaarbasis).
 • Ze wordt toegekend aan maximum 10 werknemers per innovatieproject.
 • De premie is van toepassing op maximum 10% van de werknemers. Niettemin, in de bedrijven die minder dan 30 personen tewerkstellen, bedraagt dit maximum 3 personen.

U vindt bijkomende inlichtingen over deze voorwaarden in artikel 28 van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg.

De notie van innovatie in deze context:

De innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen:

 • techniek;
 • economie;
 • productiviteit;
 • leefmilieu;
 • organisatie;
 • welzijn op het werk, enz.

De innovatie is zowel van toepassing op:

 • producten;
 • diensten;
 • fabricatieprocessen;
 • andere werkprocessen;
 • werkomgeving.

De innovatie:

 • is radicaal of stapsgewijs (met andere woorden, het kan gaan om een volledig nieuw concept of een verbetering van een bestaand concept).
 • wordt door één of meerdere werknemer(s) van de onderneming uitgewerkt en voorgesteld, en niet door een derde partij.
 • wordt binnen de onderneming uitgevoerd of is op weg om verwezenlijkt te worden, zodat ze op termijn een meerwaarde voor de normale activiteiten van de onderneming kan betekenen.
Welk bedrag wordt toegekend?

De onderneming betaalt geen sociale bijdrage op deze premie. De werknemer betaalt geen sociale bijdrage en wordt op deze premie niet belast. Deze premie is dus 100 % netto.

Hoe een aanvraag indienen?

De procedure bestaat uit drie fasen:

1. Interne transparantie
Op de eerste plaats, informeert de werkgever zijn werknemers over de criteria en de interne toekenningprocedure(s) van een eenmalige innovatiepremie. Daarna, telkens dat een innovatieproject beloond wordt, licht hij het geheel van de werknemers van de onderneming in dat een premie voor dit project toegekend wordt.

2. Mededeling aan de FOD Economie
De werkgever deelt de inlichtingen betreffende de innovatie aan de FOD Economie mee (dienst Normalisatie en Competitiviteit) via het formulier van de FOD Economie. De FOD Economie vraagt eventueel bijkomende inlichtingen en valideert de aanvraag voor wat betreft de innovatieve aspecten. Hij deelt zijn beoordeling binnen korte termijn (gemiddeld 2 weken) mee.

3. Mededeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
De werkgever deelt, op eigen initiatief, de bedragen en namen van de begunstigen van deze premie aan de RSZ mee in de maand die volgt op de toekenning ervan.

Deze medeling gebeurt per electronische post op het adress innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.