Tools

Energiepremies : Warmte

Laatst gewijzigd:

9 december 2021

Doel:

Milieu

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Leefmilieu Brussel
Samengevat
 • Voor wie :  natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de werken wordt gefactureerd
 • Voor wat :  werken en studies die erop gericht zijn de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren
 • Hoeveel : interventie hangt af van de aard van de werken en het type van begunstigde
Waarover gaat het?

De kosten van verwarming en sanitair warm water wegen het zwaarst door in de energiefactuur. Investeren in een zo efficiënt mogelijke installatie rendeert op lange termijn, vooral indien het gebouw goed geïsoleerd en geventileerd is. 

Wie komt in aanmerking?

Zowel een natuurlijke persoon (eigenaar, mede-eigenaar, huurder) of de vertegenwoordiger (m/v) van een rechtspersoon (een onderneming of een collectiviteit) kan aanspraak maken op een energiepremie indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • De studies of werken hebben betrekking op een gebouw op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De factuur van de onderneming die de werken heeft uitgevoerd, staat op jouw naam;
 • Je hebt een Belgische bankrekening waarop de energiepremie kan worden gestort.

Indien je de btw aftrekt, worden de energiepremies berekend op de gefactureerde bedragen exclusief btw.

Wat zijn de voorwaarden?

De energiepremies 2020 zijn geldig voor werken/installaties waarvan de eindfactuur (saldofactuur) is opgesteld tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. De aanvragen moeten uiterlijk 12 maanden na de datum van de saldofactuur worden ingediend (poststempel of datum van e-mail geldt als bewijs). De datum van de eindfactuur is de datum op de laatste factuur voor de aankopen en de werken die in aanmerking komen voor een premieaanvraag. Je dient die factuur dus te betalen vóór je een dossier kan opsturen.

De na te leven technische voorwaarden staan vermeld in de formulieren van elke energiepremie die je terug vindt op de site van Leefmilieu Brussel.

Welk bedrag wordt toegekend?

Nr.

Beschrijving van de premies

Bedrag

Maximum

Nieuw/Reno

C1

Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas

€ 700 tot 40 kW en daarboven € 5/kW extra

 

R

 

Bonus inwendig rookkanaal

50€/meter schoorsteenbuis (max. 10m buis)

 

 

C3

Temperatuurregeling

 

R

 

kamerthermostaat of optimizer

€ 25/geïnstalleerde thermostaat of optimizer

Max. 1 thermostaat of optimizer voor 10 afgiftesystemen

 

 

thermostatische kraan

€ 10/geïnstalleerde thermostatische kraan

 

 

C4

Warmtepomp - Verwarming

4250 €

Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

N&R

C7

Zonneboiler

2500€/tot 4m² + 200€/m² vanaf 4m² (per installatie)

50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur

N&R

 

In 2021 werd een nieuwe bonus gecreëerd voor het weghalen van stookolie- of steenkoolketel en/of kachel, voor gezinnen en mede-eigendommen in de residentiële sector:

 • A: € 300 indien oude stookolieketel of € 600 indien oude stookolie- of steenkoolkachel
 • B: € 350 indien oude stookolieketel of € 700 indien oude stookolie- of steenkoolkachel
 • C: € 500 € indien oude stookolieketel of € 1000 indien oude stookolie- of steenkoolkachel

MAG MEN ANDERE STEUN AANVRAGEN BOVEN OP DE ENERGIEPREMIES? 

Voor natuurlijke personen :
De energiepremies zijn cumuleerbaar met:

Voor ondernemingen : 

IS ER EEN MAXIMUM AAN STEUN DAT NIET MAG WORDEN OVERSCHREDEN?

 • Alle energiepremies 2021 die tijdens het jaar worden toegekend, mogen niet meer bedragen dan € 200.000 per gebouw.
 • Een energiepremie mag maximaal 90% van het bedrag van de betrokken werken of investeringen dekken.
 • In geval van cumul met renovatiepremies mag het gecumuleerd bedrag van deze premies met de energiepremies niet hoger zijn dan 90% van het bedrag van de werken die voldoen aan de premievoorwaarden.
 • In geval van bijkomende federale, gewestelijke of gemeentelijke steun voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag het totale bedrag van de steun niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de werken of de investeringen.
 • Indien je een economische activiteit uitoefent (rechtspersonen): het totaal van de overheidssteun waarop je recht heeft (premies, toelagen enz.) mag niet hoger zijn dan € 200.000 per onderneming tijdens 3 fiscale jaren. Indien u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit maximum verhoogd tot € 500.000.
Zijn er onverenigbaarheden?

De energiepremies zijn NIET cumuleerbaar met de steun voor economische expansie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hoe een aanvraag indienen?

Volg deze stappen :

1. Informeer je over de technische en administratieve voorwaarden

Vóór de werkzaamheden, lees de algemene voorwaarden en de technische voorwaarden zeer aandachtig. Vraag de aannemer de technische informatie in het bestek te vermelden wanneer je hem ontmoet.  Bepaalde premies vereisen specifieke documenten.  Verzeker je ervan dat de vakman die de werken/studie uitvoert je alle garanties kan geven over de afgifte van die documenten.  

2. De werken/studies uitvoeren
Installatie van een uitrusting/apparaat of uitvoering van werkzaamheden die op de lijst van premies staan door een professioneel. Verzeker je ervan dat de technische voorwaarden worden nageleefd en neem foto's van de werf vóór, tijdens en na de werkzaamheden. 

3. De premieaanvraag voorbereiden
Stel je dossier voor het aanvragen van de premie(s) samen na de uitvoering van de studie of de werkzaamheden. Vraag de professioneel het attest van de aannemer in te vullen en te ondertekenen en alle nodige stukken te bezorgen indien deze nog niet bij de saldofactuur werden gevoegd.

4.  De premieaanvraag indienen
De aanvraag moet worden ingediend binnen max. 12 maanden (de poststempel of e-mail geldt als bewijs) na de datum van de laatste factuur (saldofactuur) m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden of de in aanmerking komende investeringen (en niet de datum van de betaling van de factuur).

Opgelet: Dien je dossier in binnen de gestelde termijn, zelfs indien je dossier onvolledig is. Wanneer deze termijn verstreken is, zal de aanvraag niet meer in aanmerking worden genomen.

Alle documenten die nodig zijn voor de samenstelling van je premieaanvraagdossier worden gedetailleerd in de overeenkomstige premiegids

Bezorg je premieaanvraagformulier (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Afdeling Energiepremies
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86c/3000
1000 Brussel

Hulp nodig? Contacteer Leefmilieu Brussel

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.