Tools

Tax shelter voor de audiovisuele productie

Laatst gewijzigd:

9 augustus 2016

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

De tax shelter-regeling is een fiscale stimulans waardoor het voor Belgische vennootschappen of buitenlandse vennootschappen die in België gevestigd zijn, mogelijk wordt om te investeren in werken die bestemd zijn voor de bioscoop of televisie en in ruil daarvoor een belastingaftrek te krijgen die hun belastbare winsten vermindert.

Waarover gaat het?

De 'tax shelter' is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele en cinematografische werken aanmoedigt. De tax shelter is een fiscale stimulans waardoor het voor vennootschappen mogelijk wordt om te investeren in werken die bestemd zijn voor de bioscoop of televisie en die in ruil daarvoor een hun belastbare winsten kunnen verminderen.
Het systeem staat open voor zowel Belgische producties als voor in aanmerking komende internationale coproducties.

Wie komt in aanmerking?

1/ De investeerder

Binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap. Worden niet in aanmerking genomen:

 • productievennootschappen zoals bedoeld in (2)

 • televisieomroep

2/ De productievennootschap

Binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap die als voornaamste activiteit audiovisuele werken produceren.

3/ De tussenpersoon

De natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de onderhandelingen en het afsluiten van een raamovereenkomst tussenkomt met het oog op het afleveren van een tax shelter-attest in ruil voor een vergoeding of een voordeel

 • die niet zelf een in aanmerking komende productievennootschap of investeerder is

 • die door de Minister van Financiën als dusdanig is erkend

Welke werken komen in aanmerking ?

 • De Europese audiovisuele werken: film, kortfilm, documentaire, reeksfilm,... die door de bevoegde diensten van de betrokken Gemeenschap zijn erkend als Europees werk

 • De internationale producties in de categorie fictiefilm of animatiefilm, documentaires die bestemd om in een bioscoop te worden vertoond volgens bepaalde voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

De investeerder ondertekent een raamovereenkomst waarin hij zich verbindt sommen te storten met het oog op het bekomen van een tax shelter-attest. De productievennootschap verbindt zich ertoe, die somen voor kwalificerende kosten aan te wenden.

De productie- en exploitatiekosten van het audiovisuele werk welke in België werden gedaan moeten ten minste 150% belopen van de sommen, die, anders dan in de vorm van leningen, zijn aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst.

De productie- en exploitatiekosten voor de productie van het audiovisuele werk moeten worden gedaan binnen een periode van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum waarop de raamovereenkomst werd gesloten.

Het totaal bedrag van de daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomst mag niet meer bedragen dan 50% van het totale budget van de kosten voor het audiovisuele werk.

Het totaal van de sommen die in de vorm van leningen zijn geïnvesteerd, mag niet meer bedragen dan 40% van de sommen die ter uitvoering van de raamovereenkomst zijn aangewend.

Promotie- en distributiekosten komen niet in aanmerking als uitgaven voor productie of exploitatie. Montagekosten, eventuele commissies, … kunnen wel in rekening gebracht worden.

Welk bedrag wordt toegekend?

De investeerder prefinanciert de kosten van de producent:

 • vermindert voorlopig zijn belastbaar inkomen naargelang van de gestorte sommen;

 • ontvangt voor de gestorte sommen een vergoeding, berekend op basis van het tarief Euribor op 12 maanden + 450 basispunten;

 • ontvangt een tax shelter-attest waardoor hij de voorlopige vrijstelling van zijn belastbaar inkomen kan omzetten in een definitieve vrijstelling

Hoe wordt het vrijgestelde bedrag vastgesteld ?

Vrijstelling van belasting

 

 1. Voorlopige vrijstelling op basis van de gestorte sommen :
  • ten belope van 310 pct. van de sommen waarvoor hij zich heeft verbonden, ze te storten binnen de 3 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst

  • beperkt tot 150 pct. van de verwachte fiscale waarde van het tax shelter-attest (overschot desgevallend belastbaar)

  • en beperkt tot 50 pct. van de gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk met een maximum van 750 000 euro per belastbaar tijdperk

 2. Definitieve vrijstelling op basis van het tax shelterattest
  • De vrijstelling moet afgeleverd worden uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend

  • Voor het belastbaar tijdperk moet de investeerder bij zijn belastingaangifte een kopie bijvoegen van het tax shelter-attest dat hij ontvangen heeft van de productievennootschap of de tussenpersoon

 3. Overdracht van de vrijstelling

  Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert, bestaat de mogelijkheid om de vrijstelling over te dragen tot het aanslagjaar dat verband houdt met het derde belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar tijdens hetwelk het tax shelter-attest aan de productievennootschap werd afgeleverd.

 

Rendement van de gestorte sommen :

De productievennootschap kan aan de investeerder een som toekennen die berekend is op basis van de stortingen die door de investeerder in het kader van de raamovereenkomst werkelijk zijn uitgevoerd.

 

Winst voor de Investeerder:

 • Fiscaal rendement van 5,37 % per jaar

 • Financiële opbrengst op gestorte sommen aan Euribor 12 M + 4,5 % per jaar (18 maanden max)

 • Beveiligd risico

Hoe een aanvraag indienen?

De raamovereenkomst moet volgende gegevens bevatten:

 • De benaming en het maatschappelijk doel van de vennootschap voor de productie van audiovisuele werken;

 • De benaming en het maatschappelijk doel van de binnenlandse vennootschappen of de Belgische inrichtingen die de raamovereenkomst hebben gesloten met de vennootschap voor de productie van audiovisuele werken;

 • Het totaal van de aangewende sommen en de juridische vorm, met een gedetailleerde opgave per bedrag, van die sommen ten name van elke deelnemende vennootschap;

 • Een identificatie en een beschrijving van het erkend audiovisueel werk waarvoor de raamovereenkomst wordt gesloten;

 • Het budget van de uitgaven die nodig zijn voor het audiovisueel werk in kwestie. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het gedeelte dat ten laste wordt genomen door de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van de buitenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken en het gedeelte dat gefinancierd wordt door de vennootschap of inrichting die aanspraak maakt op de vrijstelling;

 • De overeengekomen wijze waarop de bedragen worden vergoed die, naargelang hun aard, worden aangewend bij de uitvoering van de raamovereenkomst;

 • De waarborg dat elke deelnemer aan de voorwaarden voldoet;

 • De verbintenis van de vennootschap of de Belgische inrichting voor de productie van audiovisuele werken dat de financieringsvoorwaarden werden nageleefd.

Om van deze incentive te genieten moeten de rubrieken voorzien in de aangifte vennootschapsbelasting worden ingevuld.

De bepalingen van de wet betreffende deze tax shelter-regeling zijn gebundeld in artikel 194ter van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.