subsidies

Tewerkstelling van een werknemer met een contract in het kader van artikel 60 (artikel 60, § 7 van de wet op het OCMW)

Laatst gewijzigd:

21 augustus 2018

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Gemeentelijk
Waarover gaat het?

Een gebruiker (een vereniging zonder winstoogmerk, een privébedrijf dat een overeenkomst afsloot met het OCMW enz.) stelt een werknemer tewerk met een contract in het kader van artikel 60 voor een bedrag tussen € 850 en € 1000. Dit is een contract van bepaalde duur.

Wie komt in aanmerking?

De werknemer met een contract in het kader van artikel 60 kan tewerkgesteld worden binnen het OCMW zelf of bij een andere gebruiker. Hieronder een lijst van deze gebruikers:

 • Een vereniging zonder winstoogmerk
 • De partners die met het OCMW een overeenkomst hebben gesloten (bijvoorbeeld een privé-onderneming)
 • De initiatieven erkend door de minister bevoegd voor sociale economie
 • Een gemeente
  Gemeente waar het OCMW zich bevindt, of een andere gemeente.
 • Een ander OCMW
  Ander OCMW dan dat welk de werknemer tewerkstelt.
 • Een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel
  Volgens de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales (B.S. 26 juni 1987), het Waals wetboek van 22 april 2004 van de plaatselijke democratie en decentralisatie (B.S. , 12 augustus 2004, err. , B.S. , 22 maart 2005) en het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S., 31 oktober 2001) is een intercommunale een vereniging opgericht door verscheidene gemeenten, met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang. Het is een publiekrechtelijke rechtspersoon die geen handelskarakter heeft.
 • Een vennootschap met een sociaal oogmerk
  Vennootschap zoals beoogd bij artikel 164bis van de gecoördineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen van 30 november 1935.
 • Een vereniging waarvan sprake in hoofdstuk XII van de OCMW-wet of hoofdstuk I van Titel VIII van het Vlaams OCMW-decreet
  Volgens artikel 118 van de organieke OCMW-wet of artikel 219 van het Vlaams OCMW-decreet een vereniging met een of meer andere OCMW's, met andere openbare besturen en/of met andere rechtspersonen dan die welke winstoogmerken hebben, om een van de opdrachten uit te voeren die door de organieke wet aan de centra zijn toevertrouwd.
 • Een openbaar ziekenhuis
Wat zijn de voorwaarden?

Om een contract in het kader van artikel 60 te kunnen afsluiten, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • gerechtigd zijn op een leefloon of op financiële maatschappelijke hulp ;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • geen recht hebben op een volledige werkloosheidsuitkering. 

Gebruikers (verenigingen zonder winstoogmerk, privébedrijven met een overeenkomst met het OCMW enz.) die een beroep willen doen op een werknemer overeenkomstig artikel 60, nemen contact op met een van de 19 OCMW’s in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Welk bedrag wordt toegekend?

Als gebruiker (vereniging zonder winstoogmerk, privébedrijf met een overeenkomst met het OCMW enz.) komt u met het OCMW overeen dat er een werknemer ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig artikel 60 (u bent dus niet de werkgever van deze persoon en betaalt geen patronale lasten).

Hiervoor betaalt u een financiële tussenkomst aan het OCMW door maandelijks (tot het einde van het contract van bepaalde duur) een som te storten die varieert van € 850 tot € 1.000, naargelang de specifieke gemeente van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Hoe een aanvraag indienen?

Neem contact op met één van de 19 OCMW’s van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

Naar aanleiding van de laatste staatshervorming werd deze voorziening overgedragen aan de gewesten. Nu bezit en beheert Actiris het budget op basis van de beslissingen van de Brusselse regering. In samenwerking met de OCMW’s, die de uitvoerende kracht achter deze voorziening blijven, beoogt Actiris een harmonieuze toepassing van de maatregel en de begeleiding van de werkzoekenden overeenkomstig artikel 60, en streeft het ernaar dat sociale integratie, opleidingen en de waardering van de competenties van de werknemers integraal deel uitmaken van deze contracten, waarbij dit alles verloopt volgens het geldende beleid rond tewerkstelling en opleiding van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.