Enkele overwegingen m.b.t tot kapitaal als financieringsbron

Laatst gewijzigd:

maandag 24 februari 2020
 • Wanneer bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd door een zelfstandige of binnen de structuur van een vzw, is er geen sprake van (maatschappelijk) kapitaal. Dergelijke vorm van onderneming kan echter wel een eigen vermogenhebben, samengesteld door autofinanciering en, naargelang de interpretatie, een eventueel quasi-eigen vermogen en voorschotten van de ondernemer.
 • Het kapitaal wordt samengesteld bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging (via bijkomende inbrengen of via opname van andere posten van het eigen vermogen). Zeldzamer is het geval waarbij het kapitaal wordt verminderd via een kapitaalvermindering. Alle verrichtingen die leiden tot een wijziging van het bedrag van het geplaatste kapitaal, moeten worden vastgelegd in een notariële akte.
 • De beoordeling van het geschikte kapitaalsniveau voor een vennootschap heeft op zich niets te maken met het verplichte wettelijk minimumkapitaal van de vennootschap. Dit bedrag moet immers door de ondernemer worden beoordeeld op basis van een mix van andere criteria, waaronder :
  • een evenwicht vinden tussen permanent vermogen en tijdelijk vermogen, met name op basis van de bedragen voor te realiseren investeringen
  • een evenwicht vinden tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, met name op basis van externe vereisten (leveranciers, banken, klanten …)
  • de noodzaak om te beschikken over een bron van eigen inbreng om toegang te krijgen tot kredieten
  • een evenwicht vinden tussen fondsen ingebracht als kapitaal en fondsen die worden geleend in de vorm van voorschotten van vennoten
  • de beoordeling van deze evenwichten aan de hand van diverse financiële ratio’s, bijvoorbeeld solvabiliteit, liquiditeit en financiële autonomie
  • de toegang tot verschillende financieringsbronnen
  • de fondsen waarover de ondernemer beschikt
  • het standpunt van de ondernemer met betrekking tot het openstellen van het kapitaal van zijn vennootschap voor extern kapitaal, en voor welke bedragen
  • de winstgevendheid van de activiteit en de kosten van de verschillende financieringsbronnen (rendementseisen van de verschillende schuldeisers)
 • Investeren in het kapitaal van een vennootschap vormt een groot risico, in tegenstelling tot het risico voor andere geldschieters. Het verwachte rendement van de fondsen die door de investeerders in de vennootschap worden gestoken, is dus uiteraard afhankelijk van dit risico. De ondernemer moet dan ook duidelijk rekening houden met dit aspect, zowel voor zijn eigen kapitaalinvestering als voor die van een eventuele externe investeerder.
 • Het kapitaal van de vennootschap openstellen voor externe investeerders, is een beslissing die niet lichtzinnig mag worden genomen en waarover lang moet worden nagedacht.
 • Een vennoot of een groep van vennoten moet a priori in het bezit zijn van een meerderheid (51 %) van de aandelen of toch minstens van het nodige stemrecht om beleidsbeslissingen te kunnen nemen met het oog op een goede ontwikkeling van de vennootschap.
 • Een wijziging in de samenstelling van de vennoten van een vennootschap kan leiden tot belangrijke strategische en structurele gevolgen. Vandaar dat de vennoten vaak een “aandeelhouderspact” zullen opstellen om vooraf bepaalde modaliteiten vast te leggen, meestal met betrekking tot de overdracht van de aandelen.
 • De hoofdvennoten van een vennootschap, vooral wanneer het gaat om een kmo, spelen vaak ook een belangrijke rol in het beheer van de vennootschap, als zaakvoerder of als lid van het directiecomité. In dat geval bekleedt de ondernemer twee functies of statuten ten opzichte van de vennootschap, die niet met elkaar mogen worden verward.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.