Financiering van uw onderneming via eigen inbreng

Laatst gewijzigd:

maandag 14 juni 2021

Wat verstaan we onder eigen inbreng?

Hierbij gaat het om fondsen die in de onderneming worden gestoken door de ondernemer(s) die het project heeft (hebben) gelanceerd. Deze fondsen kunnen worden ingebracht als kapitaal (als de activiteit wordt uitgevoerd binnen een vennootschap) of in de vorm van een krediet.

 • Een eigen inbreng kan direct door de ondernemer worden gerealiseerd, of via een vennootschap die de ondernemer leidt.
 • Eigen inbreng in de vorm van een krediet is de algemene manier van werken wanneer de activiteiten worden uitgeoefend in het kader van een statuut als zelfstandige of vzw (aangezien er dan geen sprake is van een kapitaal).
 • Een eigen inbreng is te overwegen als alternatief voor fondsen afkomstig van externe investeerders, ongeacht of die fondsen als kapitaal of als krediet in de onderneming worden gestoken.
 • Het begrip eigen inbreng  moet gezien worden los van het begrip eigen inbreng wanneer het gaat om een financiering via krediet.

Waarom eigen inbreng ?

Een onderneming financieren houdt een reëel risico in. Het is dan ook wel logisch dat de ondernemer als eerste investeert in zijn project en er de risico’s van draagt, vooraleer eventueel een beroep te doen op fondsen van buitenaf.

Een eigen inbreng maakt een project geloofwaardig, omdat het wijst op een zekere mate van “commitment” vanwege de ondernemer, en dit kan worden gebruikt als hulpmiddel om een aanvullende financiering te bemachtigen.

Als de activiteit wordt uitgevoerd binnen het kader van een vennootschap, moet de eigen inbreng bovendien het merendeel van het kapitaal vormen, als de ondernemer over een beslissingsmeerderheid wil beschikken om baas te blijven over zijn project.

Welke zijn de mogelijke bronnen van eigen inbreng ?

 • Bronnen direct gelinkt met de ondernemer 

  • Het eigen spaargeld van de ondernemer, bijvoorbeeld: inkomsten van alle aard (professioneel, financieel, onroerend …) alsook eventuele giften & erfenissen

  • Beschikbare fondsen (die hiervoor ook kunnen worden ingezet) in de vennootschappen die de ondernemer leidt.

 • Bronnen indirect gelinkt met de ondernemer

  • Dit zijn fondsen die de ondernemer ophaalt in zijn naaste omgeving. Hier praten we doorgaans over de “3 F’en”: Family, Friends & Fools

  • Fondsen die daartoe aan de ondernemer worden geleend of gegeven, worden doorgaans niet geïnvesteerd om zuiver rationele, economische of financiële redenen. Desondanks, of misschien precies net daarom, moet de ondernemer erover waken dat hij elk misverstand vermijdt wat betreft de modaliteiten met betrekking tot deze terbeschikkingstelling van fondsen (risico, rendement, terugbetaling …).

 • Externe bronnen

  • Publieke of private leningen die aan de ondernemer worden verleend door externe tegenpartijen om hem te helpen bij de oprichting van een onderneming. Voorbeeld van een publieke lening: de Startlening van het Participatiefonds.
  • Eventuele premies en beurzen die aan de ondernemer worden verleend om hem te helpen bij de oprichting van een onderneming.

In deze beide gevallen gaat het wel degelijk om fondsen waarvan de ondernemer kan profiteren als natuurlijke persoon. Deze externe bronnen zijn onderworpen aan strikte voorwaarden inzake toekenning en dienen slechts als aanvulling op de eigen bronnen van inbreng van de ondernemer.

Wat te doen in geval van onvoldoende eigen middelen?

Niet zelden stelt de ondernemer na een eerste beoordeling van de behoeften voor een bedrijfsproject vast dat hij niet over voldoende middelen beschikt om zijn activiteit op te starten zoals aanvankelijk was voorzien.

In dat geval beschikt hij over drie hoofdalternatieven:

 1. aanvullende fondsen vinden via één of meer mogelijke bronnen voor eigen inbreng
 2. een investeringspartner vinden of een beroep doen op externe investeerders (particulier of publiek risicokapitaal)
 3. het project aanpassen volgens de beschikbare middelen, bijvoorbeeld door :
  • de grootte ervan te beperken
  • bepaalde investeringen te verschuiven in de tijd
  • te opteren voor minder capital intensive keuzes
  • te opteren voor een start als zelfstandige in plaats van als vennootschap, enzovoort.
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.