Welke financieringsbronnen bestaan er voor een VZW ?

Laatst gewijzigd:

vrijdag 28 mei 2021

Een vereniging oprichten is relatief eenvoudig: de echte uitdaging bestaat erin haar te doen bloeien en de kosten te dekken. Heel wat vzw’s proberen te werken op basis van hun eigen middelen. Helaas volstaan die niet altijd ...

Om te blijven voortbestaan, moeten verenigingen dus vaak een beroep doen op andere financieringsbronnen. Maar welke financieringsbronnen bestaan er? En hoe gaat dit in zijn werk? 

Er zijn drie grote categorieën financieringsbronnen:

  • financiering afkomstig van leden en derden;
  • financiering afkomstig van openbare subsidies;
  • financiering afkomstig van de activiteiten van de verenigingen zelf.

1. Financiering afkomstig van leden en derden

Contributies

De contributie of lidmaatschapsbijdrage is een financiële bijdrage die een vereniging aan al haar leden of aan sommige van haar leden kan vragen om deel te nemen in de werkingskosten van de vereniging en/of om recht te hebben op bepaalde diensten of voordelen.

Giften

Een vereniging kan giften inzamelen, d.w.z. een voordeel (financieel, materieel...) dat zij ontvangt zonder tegenprestatie van de schenker. Deze laatste kunnen echter een belastingaftrek van 45% genieten (60% voor de giften die in 2020 worden gedaan, op grond van een maatregel die is ingevoerd in het kader van de gezondheidscrisis), op voorwaarde dat de gift minstens 40 euro bedraagt voor het lopende kalenderjaar en dat de ontvangende VZW is goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Sponsoring

Sponsoring is het verlenen van financiële steun aan een organisatie of evenement in ruil voor speciale zichtbaarheid van de naam of het logo van de sponsor. De sponsor beoogt altijd iets te winnen, bijvoorbeeld extra bekendheid of een versterking van zijn interne of externe merkimago. Het algemene idee achter deze aanpak is dat hoe meer het bedrijf bekend is en gewaardeerd wordt door het publiek, hoe meer sympathie het zal opwekken bij potentiële klanten...

Mecenaat

Mecenaat houdt in dat een organisatie of actie steun ontvangt zonder dat de naam van het bedrijf of de sponsor daaraan zichtbaar verbonden wordt. De geldschieter ontvangt dus geen rechtstreekse of meetbare tegenprestatie in de vorm van reclame of imagoversterking. Mecenaat gebeurt uit liefdadigheid. De schenker heeft hier persoonlijke, onbaatzuchtige redenen voor (idealisme, interesse voor het doel).

Crowdfunding (participatieve financiering)

Via crowdfunding kunnen particulieren of vzw’s hun projecten voorstellen, meestal via het internet, zodat mensen een bedrag naar keuze kunnen investeren in projecten die ze interessant vinden. Daar kunnen ze al dan niet een tegenprestatie voor ontvangen.

Projectoproepen van stichtingen

Projectoproepen (voor goed afgebakende doelgroepen, geografische zones of activiteitengebieden) zijn bijzonder interessant voor verenigingen. Heel wat erkende stichtingen van openbaar nut, bedrijfsfondsen en dotatiefondsen zetten zich in voor goede doelen. Sommige stichtingen financieren projecten rechtstreeks, terwijl andere onrechtstreeks bijdragen. Welk soort projecten ze financieren, hangt af van wat zij als fonds of stichting belangrijk vinden.

Overheidsopdrachten

Een overheidsopdracht kan betrekking hebben op werken die moeten worden uitgevoerd, diensten die moeten worden verleend of leveringen die moeten worden verricht voor rekening van de federale staat, deelstaten, andere machtsniveaus van het koninkrijk en semioverheidsinstellingen. Zij worden gegund na een aanbesteding (of "openbare aanbestedingsprocedure"). Voor België groepeert het portaal e-Procurement de aankondigingen van overheidsopdrachten.   

Serviceclubs

Hoewel ze meer lokaal gericht zijn, vormen serviceclubs ook een interessante piste. De leden van serviceclubs bundelen hun competenties en zetten zich samen in om de gemeenschap te ondersteunen, en dan voornamelijk die mensen die het meest nood hebben aan steun (de armen, gehandicapten en zieken). Maar ook culturele verrijking en de bescherming van de jeugd staan regelmatig op hun programma’s.

2. Financiering afkomstig van openbare subsidies

Subsidies 

Subsidies zijn financiële bijdragen die (federale, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciale of gemeentelijke) overheidsdiensten aan rechtspersonen verlenen om hun activiteiten van openbaar nut te ondersteunen.

Zo kunnen de gemeenten, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Franse Gemeenschap, de federale staat en de Europese Unie bijdragen tot de werking van verenigingen.

3. Financiering afkomstig van de activiteiten van de verenigingen

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Wvvs) op 1 mei 2019 kunnen vzw's onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien, terwijl dat vroeger incidenteel moest blijven. De winst moet echter worden besteed aan het sociale doel van de vereniging, en mag in geen geval worden herverdeeld onder de leden, bestuurders of werknemers.

Manifestaties

Elke non-profitorganisatie kan manifestaties organiseren, zoals evenementen, voorstellingen of diners. Dit soort evenementen stelt verenigingen in staat fondsen te werven, maar ook om bekendheid te geven aan hun activiteiten en nieuwe leden aan te trekken.

Winstgevende activiteiten

Zoals hierboven al vermeld, kan een vereniging ook onbeperkt zuiver op winst gerichte activiteiten uitoefenen, zoals de verkoop van goederen of diensten. De vereniging kan dus een omzet genereren en zo haar uitgaven geheel of gedeeltelijk dekken. Indien de vereniging activiteiten met winstoogmerk uitoefent, zij zal worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting en niet aan de belasting op rechtspersonen.

4. FINANCIERING VIA KREDIETen

Om grotere investeringen te financieren, kunnen verenigingen ook een lening aangaan bij een bank of een andere financiële instelling. Een lening kan bijvoorbeeld worden overwogen voor de aankoop van apparatuur, de renovatie of inrichting van een pand, de aankoop van onroerend goed, enz.

Indien de vzw subsidies ontvangt, zal zij vaak een manier moeten vinden om deze voor te financieren. De uitbetaling van de fondsen kan immers verschillende maanden in beslag nemen en de vereniging moet in het algemeen al kosten maken om de acties te kunnen uitvoeren waarvoor zij de subsidies heeft ontvangen. Als de vzw niet over voldoende eigen middelen beschikt voor deze voorfinanciering, kan zij bijvoorbeeld een kaskrediet gebruiken.

Voorfinanciering kan ook worden gebruikt voor toekomstige inkomsten. Bijvoorbeeld de inkomsten uit een evenement dat over enkele maanden zal plaatsvinden, maar waarvoor kosten moeten worden gemaakt zodra het is gepland (zaalhuur, voorschot op catering, enz.).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.