Wet op de continuïteit van ondernemingen

Laatst gewijzigd:

dinsdag 22 oktober 2019

De wet op de continuïteit van de ondernemingen’ is vanaf 01/04/2009 in de plaats gekomen van de wet op het gerechtelijk akkoord. De wet biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden een aantal mogelijkheden, tools om de onderneming te redden en het faillissement te vermijden. 

Mogelijke procedures

De WCO valt uiteen in twee mogelijke procedures:

1)Buitengerechtelijke procedure

De wet biedt de mogelijkheid om op een informele wijze een akkoord te sluiten met de schuldeisers. De schuldenaar kiest vrij met wie hij een akkoord sluit (min. 2 schuldeisers) en welke afspraken worden gemaakt. Bovendien kan u als ondernemer vragen om bij het onderhandelen over dat minnelijk akkoord te worden bijstaan door een ondernemingsbemiddelaar. De schuldenaar bepaalt de omvang en de duur van zijn opdracht in samenspraak met de rechtbank. Het gaat om een informele maatregel, die niet wordt gepubliceerd. Het akkoord wordt wel neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel omdat dit nog van belang kan zijn indien uiteindelijk toch nog een faillissementsprocedure wordt opgestart na de gerechtelijke procedure.

2) Gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedure, ook wel ‘gerechtelijke reorganisatie’ genoemd, valt uiteen in drie mogelijkheden:

Een 'minnelijk akkoord' bereiken met de schuldeisers

De ondernemer kan er voor opteren om onder toezicht van de gedelegeerd rechter een minnelijk akkoord te bereiken met minstens twee schuldeisers. Het akkoord wordt in het dossier bewaard bij de rechtbank.

Een ‘collectief akkoord’ of ‘reorganisatieplan’ bereiken

De ondernemer kan er voor opteren om onder toezicht van de gedelegeerd rechter een akkoord te bereiken met al haar schuldeisers. U wordt dan gedurende 3 maanden beschermd tegen uw schuldeisers. Tijdens die periode, dient u een (reorganisatie) plan op te stellen om binnen maximaal 5 jaar de schulden, geheel of gedeeltelijk, af te betalen.  Er wordt vervolgens over het plan gestemd en als het aanvaard en uitgevoerd wordt, blijft de onderneming bestaan en worden eventuele resterende schulden bij afloop van het plan kwijtgescholden.

Een gehele of gedeeltelijke overdracht onder gerechtelijk gezag van de onderneming of haar activiteiten aan een derde

De ondernemer kan er voor opteren om onder toezicht van de gedelegeerd rechter een akkoord te bereiken voor de gehele of gedeeltelijke verkoop van de onderneming of haar activiteiten. Zo kunnen er levensvatbare activiteiten gered worden. In het kader van de gerechtelijke reorganisatie wordt een gerechtsmandataris aangesteld die instaat voor de organisatie en realisatie van de overname van de onderneming door een derde.

De procedure is dus opgevat als een portaal waarbij aan de ondernemer verschillende opties ter beschikking worden gesteld voor het doorvoeren van een reorganisatie. Zo kan men bijvoorbeeld voor de ene bedrijfsactiviteit kiezen voor een overdracht en voor de andere een reorganisatieplan.

Wie kan zich beroepen op de wet ?

De wet staat zowel open voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen (vennootschappen). Toch zijn er vele uitzonderingen. Binnen de natuurlijke personen staat de wet enkel open voor natuurlijke personen die handelaar zijn. Binnen de vennootschappen staat de wet open voor vennootschappen met een commercieel doel, burgerlijke vennootschappen met een handelsvorm en landbouwvennootschappen. Enkel de vrije beroepen die uitgeoefend worden onder de vorm van een burgerlijke vennootschap (bijvoorbeeld een dokter, apotheek, advocaat,… die zijn activiteiten in een BVBA heeft ondergebracht) komen nog niet in aanmerking. Deze laatste mogelijkheid wordt momenteel onderzocht.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie zorgt er voor dat je voor maximaal 6 maanden (verlengbaar tot 18 maanden) bescherming geniet tegen de schuldeisers. Door de opschorting van betaling moet men de schuldeisers niet meer betalen (men kan dat vrijwillig wel nog doen), terwijl de schuldeisers niet kunnen overgaan tot uitvoering van hun vordering (via beslag,…). Je bent dus tijdelijk beschermd tegen de schuldeisers.

Hoe vraag ik de gerechtelijke reorganisatie aan ?

U stapt naar de Rechtbank van Koophandel met een verzoekschrift om voor uw bedrijf een 'gerechtelijke reorganisatie' aan te vragen. Bij het verzoekschrift moeten alle documenten gevoegd worden die de rechtbank een zicht verschaffen over de financiële toestand. De rechter zal al binnen de 10 dagen na de neerlegging van het verzoekschrift beslissen over het verzoek, waarbij de ondernemer wordt opgeroepen en gehoord. Een vonnis komt er binnen de 8 dagen. Tijdens die periode van maximaal 10 dagen, bent u als ondernemer beschermd tegen een faillissement, tegen beslagen en tegen uw schuldeisers

De rechtbank zal de reorganisatie maar toekennen indien:

  • de continuïteit van de onderneming in het gevaar is (heden) of dreigt te komen (op termijn)
  • er hoop is op een oplossing voor het (gedeeltelijke) behoud van de economische activiteit

Onmiddellijk na de neerlegging van het verzoekschrift zal de rechtbank een gedelegeerd rechter aanstellen. Die gedelegeerd rechter zal het verzoekschrift en de bijbehorende documenten analyseren, een verslag en evaluatie maken over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoekschrift en toezien op de procedure en de toestand van de onderneming in moeilijkheden.

Wat kost het?

De kostprijs om beroep te doen op de wet op de continuïteit van de ondernemingen is zo laag mogelijk gehouden. Wacht echter niet tot alle financiële reserves opgebruikt zijn en houdt rekening met volgende kosten :

  • Adviseurskosten : voor alle ondernemers is het inwinnen van deskundig advies (accountant, boekhouder, advocaat,…) voor het neerleggen van het dossier op de griffie sterk aan te bevelen. In functie van het dossier en de omvang van het bedrijf, kunnen de kosten oplopen tot zo"n 5.000 Euro.

  • Gerechtskosten : griffierechten van zo'n 1000 Euro te betalen bij neerlegging van het verzoek. Voorzie dan een cash betaling want de meeste griffies beschikken niet over electronische betaalsystemen.

  • Administratieve kosten : de wet brengt voor de onderneming enkele praktische verplichtingen met zich mee, zoals bv. het aangetekend aanschrijven van alle schuldeisers wanneer de gerechtelijke bescherming werd bekomen. Reken op kosten voor het maken van kopies of opmaak van het dossier, verzendingskosten van aangetekend schrijven naar schuldeisers: 60 brieven aan 6 Euro elk: 360 Euro aan portkosten.

 U kan de wet op de continuïteit van de ondernemingen raadplegen op de site van het Belgisch Staatsblad.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.