Ambulante activiteiten

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

Wil je verkopen op de markt, op openbare plaatsen of deur-aan-deur? Beschik je niet over de nodige middelen voor een etalage op de Louizalaan? In talrijke gevallen is de ambulante handel een goed alternatief voor de traditionele uitbating in een handelspand. Toch geldt hier een strikte reglementering. Daarom is het erg belangrijk om zich goed te informeren alvorens van start te gaan. Dit artikel zal je snel een en ander duidelijk maken!

WAT HOUDT AMBULANTE HANDEL IN BRUSSEL IN?

De eerste vraag die je je moet stellen, houdt uiteraard verband met de activiteit zelf: wat is de definitie van ambulante handel? Valt je activiteit onder de reglementering daarvan of niet? Het antwoord lijkt op het eerste gezicht vanzelfsprekend maar in de praktijk zien we dat schijn kan bedriegen.

Vooreerst de definitie: "een ambulante activiteit is de verkoop, het te koop aanbieden en uitstallen met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en), ingeschreven in de Kruisbank van Ondernemingen, hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt".

Die wet geldt voor iedere persoon, handelaar of niet, die zo'n verkoopactiviteiten uitoefent.

Ze heeft niet alleen betrekking op de verkoop van producten, maar ook op de verkoop van diensten.

Ze is evenwel niet van toepassing voor:

 • de verkoop aan professionals voor professionele doeleinden (vb : een verkoper die lokale handelszaken bezoekt om hen een boekhoudpakket voor te stellen);
 • de prestaties van professionals van wie het beroep onderworpen is aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid

WAT IS EEN MACHTIGING AMBULANTE HANDEL?

De machtiging ambulante activiteiten is vereist voor elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent. Om die aan te vragen dien je je te wenden tot een erkend ondernemingsloket. Er zijn 3 verschillende soorten van machtiging:

 • De machtiging als werkgever wordt afgegeven op naam van de werkgever - natuurlijk persoon - of van de vennootschap via de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur;

 • De machtiging als aangestelde A wordt afgegeven op naam van de onderneming en kan daardoor tussen de aangestelden uitgewisseld worden. Ze laat de activiteit toe op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument

 • De machtiging als aangestelde B wordt afgegeven op naam van ene welbepaalde persoon. Ze laat de uitoefening van de activiteit toe op alle toegelaten plaatsen, inclusief ten huize van de consument.

De machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kost 150 euro als je werkgever bent en 100 euro als je aangestelde bent.

De machtiging wordt op een elektronische drager uitgereikt. Om elk risico op vervalsing uit te sluiten, zijn de papieren machtigingen sinds 1 april 2014 niet meer geldig.

ZIJN ER ANDERE MACHTIGINGEN VEREIST VOOR DE UITOEFENING VAN EEN AMBULANTE ACTIVITEIT?

Ja, er zijn nog andere vereisten van toepassing.

Elke gemeente heeft bijvoorbeeld haar eigen reglementering.  Ze bepaalt  :

 • de plaats, de dagen en uren van manifestaties die plaatsvinden op haar grondgebied (bijvoorbeeld een markt);  
 • de producten en diensten die daar mogen verkocht worden; 
 • de toewijzing van de plaatsen en de oppervlakte daarvan.

Bovendien zijn andere machtigingen nodig voor de uitoefening van eender welke activiteit, of het nu om ambulante handel gaat of niet. Denk daarbij aan de basiskennis inzake bedrijfsbeheer en de toegang tot het beroep.

Voor de projecten in de voedingssector zal tevens een FAVV vergunning vereist zijn. Die zal evenwel niet nodig zijn voor de occasionele verkopers.

Wie kan een ambulante handelsactiviteit uitoefenen?

Om redenen van consumentenbescherming mag u uw kraam niet overal opstellen.  De ambulante activiteit kan alleen op de volgende plaatsen worden uitgeoefend:

 • ten huize van de consument tussen 8.00 en 20.00 uur;
 • op bepaalde specifiek gedefinieerde plaatsen, met name:
  • openbare markten;
  • private markten door de gemeente toegelaten;
  • openbaar domein;
  • private plaatsen die grenzen aan de openbare weg en de commerciële parkeerplaatsen mits voorafgaande toestemming van de gemeente en de eigenaar van de plaats is verkregen;
  • stations-, luchthaven- en metrohallen;
  • winkelgalerijen;
  • kermissen, enkel voor de ambulante activiteiten inzake kermisgastronomie;
  • horecazaken, maar enkel voor de verkoop van bloemen.
 • tijdens bepaalde evenementen:
 • door de gemeente toegelaten rommelmarkten;
 • culturele en sportmanifestaties, op voorwaarde dat de verkochte producten verband houden met het voorwerp van de manifestatie of dat het om producten van kleine restauratie gaat.

Zijn er gevallen waarbij geen machtiging voor ambulante activiteiten vereist is?

Ja! Tal van evenementen brengen tijdelijke verkopen met zich mee waarvoor geen machtiging voor ambulante activiteiten vereist is (onder bepaalde voorwaarden):

 • De braderijen en manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente;
 • Handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en tentoonstellingen waarvan het hoofddoel promotioneel is;
 • De verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel, op de openbare weg. Daarvoor is wel de toelating van de gemeente vereist;
 • De verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar;
 • Promotiegerichte verkoop buiten de vestiging;
 • De verkoop ten huize van de consument op diens uitdrukkelijk verzoek;
 • De "homeparty's" (meetings thuis tussen vrienden waar een vertegenwoordiger of verkoper u producten komt voorstellen)
 • De verkoop op de hoeve.

Mogen sommige producten niet verkocht worden in het kader van de ambulante handel?

Er bestaat lijst van producten die niet mogen verkocht worden door ambulante handelaars:

 • geneesmiddelen, geneeskrachtige planten en preparaten op basis daarvan;
 • medische en orthopedische hulpmiddelen;
 • corrigerende lenzen en monturen, corrigerende contactlenzen;
 • metalen en edelstenen, fijne en gekweekte parels;
 • wapens en munitie.

Bovendien mogen producten en diensten met een waarde van meer dan 250 euro niet bij de consument thuis worden verkocht. Er bestaat echter wel een afwijking voor:

 • de levering van water, gas, elektriciteit en telefoondiensten
 • toegang tot televisie en internet
 • de verkoop van huishoudelijke apparaten, artikelen en diensten die gelinkt zijn aan de inrichting en het schoonmaken van huis en tuin. De verkoop mag maximaal 700 euro bedragen en is beperkt tot één enkel artikel of dienst.

Zoals je kan zien, is de ambulante handelsactiviteit aan welbepaalde regels onderworpen waarmee rekening moet worden gehouden. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid die een meer gedetailleerde en technische beschrijving van de bovenstaande punten biedt.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.