subsidies

Bedrijfsprojectpremie: een onderneming overnemen

Laatst gewijzigd:

27 augustus 2020

Doel:

Adviezen en studies
Export
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : particulier of groepering die als doel heeft een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk op te richten
 • Voor wat: kosten gelinkt aan overname van de activiteiten van een onderneming
 • Hoeveel : 60% van welbepaalde uitgaven  
Waarover gaat het?

Wil je een onderneming overnemen? Overweeg je om de activiteiten van een overgenomen onderneming te behouden of te ontwikkelen? 60% van de uitgaven gelinkt aan consultancy, opleiding, deelname aan een buitenlandse beurs, kunnen gedekt worden door deze bedrijfsprojectpremie. 

Wie komt in aanmerking?
 • Een particulier die een concreet project ontwikkelt om een onderneming over te nemen
 • Een vertegenwoordiger van een groep van minstens drie personen die een concreet project ontwikkelt om een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk over te nemen. 
Wat zijn de voorwaarden?

De particulier of de vertegenwoordiger van de groep moet aan de volgende voorwaarden voldoen, d.w.z. dat hij:

 • Een activiteit beoogt uit te oefenen in een van de toegestane sectoren;
 • De overname beoogt van een onderneming die:
  • minstens drie voltijdse werknemers tewerkstelt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met uitzondering van uitzendkrachten),
  • maximaal een gemiddelde omzet heeft van € 2.000.000 in de laatste drie boekjaren.
 • Een concreet overnameproject heeft, onderbouwd door een verklaring op eer van de voornaamste vennoten of aandeelhouders van de onderneming, een financieel plan en een ontwerpontwikkelingsstrategie van de onderneming. (hub.brussels zal een advies uitspreken over uw dossier).In het geval van een groepering die als doel heeft een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk op te richten: u moet ook een overeenkomst tussen de groepsleden hebben opgesteld en het coöperatieve en sociale oogmerk van het project voorstellen;
 • Ten minste 18 jaar oud is;
 • In de drie jaren die de ontvangst van de steunaanvraag voorafgaan niet het statuut van zelfstandige heeft gehad (met uitzondering van het statuut van student-zelfstandige);
 • Noch deze premie, noch de premie om zijn bedrijfsproject grondiger uit te werken heeft genoten (besluit van 24/01/2019);
 • Begeleid wordt door hub.brussels of een van onderstaande lokale economieloketten, op basis van een overeenkomst van minstens zes maanden:

Als je een premie aanvraagt, moet je beroep doen op een consultant met het oog op een overnamediagnose. Meer dan 50% van de premie moet besteed worden aan deze overnamediagnose.

Welk bedrag wordt toegekend?

Voor welke uitgaven?

De premie heeft betrekking op bepaalde uitgaven die je na de indiening van je aanvraag en na de datum van het ontvangstbewijs hebt gemaakt en vóór de oprichting van je onderneming of vóór de beëindiging van je project. De premie betreft de volgende soort kosten:

Consultancy
De consultancyopdracht moet een markt-, een financieel, een juridisch, een technisch of een informaticaonderzoek omvatten. Deze opdracht moet ook een verband hebben met de beoogde activiteit.
De consultant moet:

 • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken;
 • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Het resterende premiebedrag kan andere kostensoorten dekken. Deze kosten worden hieronder opgelijst.

Opleiding
De opleiding mag maximaal drie maanden duren en moet nodig zijn voor de verwezenlijking van het project.
De opleider moet:

 • als hoofdactiviteit opleidingen verstrekken;
 • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Kinderopvang
De premie kan betrekking hebben op de kosten voor de opvang van een kind van maximaal drie jaar oud, en dit voor een periode van hoogstens drie maanden, opdat je bedrijfsproject kan worden ontwikkeld.
De kinderopvang moet:

 • zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden;
 • over een vergunning van Kind en Gezin of het “Office de la Naissance et de l'Enfance” beschikken;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde.

Deelname aan een buitenlandse beurs
De premie kan betrekking hebben op de deelname aan één buitenlandse beurs.
De volgende toegestane uitgaven zijn:

 • de kosten voor de toegang tot de beurs;
 • de kosten voor de vliegtuigreis, bepaald op basis van forfaitaire bedragen;
 • de kosten voor het verblijf, bepaald op basis van forfaitaire bedragen. Worden aanvaard, enkel de kosten te tellen vanaf de dag vóór de aanvang van de beurs tot de dag na de afloop ervan.

Welke tegemoetkoming kan je krijgen?

Premietarief

60% van de toegestane investeringen

Maximumbedrag

€ 15.000

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1: vóór de uitgaven

Alvorens bestelbonnen te ondertekenen voor kosten die zullen worden gesubsidieerd dien je een overeenkomst met de begeleidende instelling te ondertekenen.

 • Download het aanvraagformulier
 • Vul het formulier zorgvuldig in.
 • Stuur het formulier en de bijhorende bijlagen, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres.

Naar aanleiding van je aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen een termijn van twee maanden een ontvangstbericht van je aanvraag sturen.

Fase 2: ontwikkeling van je bedrijfsproject

Eens je het ontvangstbewijs hebt ontvangen, kan je de uitgaven doen die in aanmerking komen voor de premie. Pas wanneer je de beslissing van Brussel Economie en Werkgelegenheid hebt ontvangen, kan je er zeker van zijn dat je een premie ontvangt.

Om de premie te ontvangen en je uitgaven te rechtvaardigen moet je ten laatste drie maanden na de einddatum van het project een betalingsaanvraag bij Brussel Economie en Werkgelegenheid indienen. Bij deze aanvraag tot betaling van de premie moeten alle facturen (elke factuur moet minstens € 500 waard zijn) en betalingsbewijzen worden gevoegd, alsook het verslag van de begeleidende instelling.

Fase 3: betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in twee keer.

 • Na de aanvraag tot betaling van het voorschot: 50% van het in de toekenningsbeslissing bepaalde bedrag;
 • Om het resterende premiebedrag te ontvangen moet je het evaluatieverslag en de bewijsstukken aan Brussel Economie en Werkgelegenheid hebben bezorgd.
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.