subsidies

Mentorpremie voor alternerende opleiding

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Actiris
Samengevat

De mentorpremie dient als aanmoediging om als onderneming opleidingen op de werkvloer te organiseren. Zo kunt u jongeren helpen bij hun scholing.

Waarover gaat het?

Het betreft een jaarlijkse premie voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren, die jonger dan 25 jaar oud zijn, en een alternerende opleiding volgen.

Sommige van uw werknemers moeten daarvoor als opleider/mentor aangeduid worden.

De mentorpremie dient als aanmoediging om als onderneming opleidingen op de werkvloer te organiseren. Zo kunt u jongeren helpen bij hun scholing.

Een alternerende opleiding bestaat uit een algemene, theoretische en praktische opleiding in een school of opleidingsinstelling en wordt aangevuld met een praktijkopleiding in een onderneming. Het traject van de alternerende opleiding kan bestaan uit één of meerdere opleidingsjaren. Indien de praktijkopleiding plaatsvindt in het kader van een opleidingsovereenkomst, moet het gaan over:

 • een industriële leerovereenkomst;
 • of een leerovereenkomst afgesloten in toepassing van de reglementering betreffende de
 • voortgezette opleiding in de middenstand;
 • of een beroepsinlevingsovereenkomst;
 • of een overeenkomst alternerende opleiding

De praktijkopleiding kan plaatsvinden in het kader van de uitvoering van verschillende opleidings- of arbeidsovereenkomsten die tijdens hetzelfde opleidingsjaar zijn afgesloten. Deze overeenkomsten moeten bij eenzelfde werkgever plaatsvinden, maar hoeven elkaar niet noodzakelijk ononderbroken op te volgen.
De praktijk- en de theoretische opleiding kunnen deel uitmaken van één en dezelfde overeenkomst (dat zal bijvoorbeeld zo zijn indien het om een leerovereenkomst gaat)..

 
Wie komt in aanmerking?

welke leerlingen?

Jongeren, die jonger dan 25 jaar oud zijn, en ingeschreven zijn bij één van de erkende opleidingsinstellingen voor alternerende opleiding.

welke werkgevers?

Alle werkgevers komen in aanmerking: privé-, handels- of industriële, non-profit en openbare sector.
Om recht te hebben op de premie:

 • moet u alternerende opleidingen in uw onderneming organiseren voor leerlingen die tot de doelgroepen behoren;
 • moet één of meerdere van uw werknemers, die aangesteld zijn als mentor, zorgen voor de opleiding en de begeleiding van de jongeren.
Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de mentorpremie dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

 • u bent een werkgever in de privésector of in de overheidssector die werknemers tewerkstelt of die werknemers kan tewerkstellen, en uw exploitatiezetel (=stageplaats) is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • u hebt een arbeidsovereenkomst of een opleidingsovereenkomst gesloten met een jongere voor een termijn van minstens 6 maanden, met het oog op een praktische opleiding, in het kader van een alternerende opleiding.
 • de mentor dient in te staan voor minstens 1 en maximum 4 leerlingen tegelijkertijd.
 • de theoretische opleiding mag niet gegeven worden in het kader van een voltijds onderwijs.
 • de praktische opleiding in het bedrijf hoeft niet noodzakelijk te starten op hetzelfde ogenblik als de theoretische opleiding.
Welk bedrag wordt toegekend?

Het bedrag van de premie is 1 750 € per mentor per jaar, voor elke mentor die minstens 1 en maximum
4 leerlingen tegelijk begeleidt.

Hoe een aanvraag indienen?

Voor het verkrijgen van de mentorpremie:

 • Dient u daarvoor een aanvraag in te dienen bij Actiris door middel van een formulier, ten vroegste 6 maanden na de start van de alternerende overeenkomst en uiterlijk 9 maanden na de start van die overeenkomst;
 • Als de werkgever nadien nog premieaanvragen wil indienen voor eenzelfde overeenkomst, kan hij dat ten vroegste 12 maanden na de vorige aanvraag doen en uiterlijk 15 maanden daarna.

Buiten die termijnen zal de premie geweigerd worden.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van de schoolinrichting of van het opleidingscentrum waar de leerling een alternerende opleiding volgt, en bevestigen dat de opleiding in het bedrijf uitgevoerd werd gedurende een periode van minstens 6 maanden.

De premie mag niet samenvallen met een andere financiële tussenkomst in de bezoldiging, met uitzondering van de verminderingen van sociale bijdragen.

Als die voorwaarden vervuld zijn, zal de mentorpremie door Actiris op uw bankrekening worden gestort binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het volledig dossier.

Als de premie geweigerd wordt, zal Actiris u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. In die brief zal/zullen de reden(en) van de weigering meegedeeld worden.
ls u het niet eens bent met de beslissing van Actiris, dient u eerst de Activ-Job dienst van Actiris te contacteren zodat die uw dossier opnieuw kan onderzoeken.  Indien geen oplossing wordt gevonden, kan u contact opnemen met de klachtendienst van Actiris. Als dan nog steeds geen oplossing wordt gevonden, kan u zich wenden tot de Raad van State.

 
Hulp nodig? Contacteer Actiris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.