Bent u ook vrijgesteld van btw?

Bent u ook vrijgesteld van btw?

1819.brussels

Sinds 2016 werd de btw-vrijstellingsdrempel verhoogd tot 25.000  euro. Wat zijn de voorwaarden en wat houdt deze vrijstelling concreet in?

Wat is de vrijstellingsregeling van btw ?

De vrijstellingsregeling ontheft uw onderneming voor een groot gedeelte van de verplichtingen die normaal gezien aan btw-plichtigen worden opgelegd. 

  • Indien u vrijgesteld bent, moet u geen btw aanrekenen aan uw klanten en hoeft u dus ook geen btw meer door te storten. Dit kan interessant zijn voor uw klanten die zelf geen btw-nummer hebben. Zonder btw-nummer kan u de betaalde btw immers niet recupereren.

  • Op al uw facturen moet u de volgende vermelding aanbrengen: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk”.

  • Er is dan ook geen reden meer om elk kwartaal een btw-aangifte in te dienen.

  • Anderzijds kan u de btw die u zelf betaalt aan uw leveranciers niet meer recupereren. Als u van plan bent een investering te doen, houdt u hier best rekening mee.

  • U moet wel nog eenmaal per jaar een klantenlisting indienen.

Voor veel kleine ondernemingen houdt dit een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging in.

Welke ondernemingen hebben recht op de vrijstellingsregeling ?

De btw-vrijstellingsregeling is van toepassing op kleine ondernemingen die leveringen van goederen of dienstprestaties verrichten (zoals bepaald in het btw-Wetboek) en waarvan het jaarlijks omzetcijfer niet meer dan 25000 euro bedraagt.

Op dit ogenblik zijn er maar weinig ondernemingen die onder deze regeling vallen. Door de verhoging van dit bedrag zullen meer ondernemingen in aanmerking komen voor deze vrijstelling.

De kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben:natuurlijk persoon, vennootschap, vereniging, openbare instelling, enz.

Bent u verplicht om de vrijstellingsregeling toe te passen?

U heeft de keuze: ofwel opteert u voor de vrijstellingsregeling ofwel wordt er gekozen voor het normale of forfaitaire btw-stelsel.

Indien u kiest voor het normale of forfaitaire btw-stelsel zal deze keuze gedurende 3 jaren gehandhaafd moeten worden

Hoe wordt het jaarlijks omzetcijfer bepaald?

Het omzetcijfer is het bedrag (excl. btw) dat wordt gevormd door de som van alle aan btw onderworpen handelingen met uitzondering van een aantal activiteiten.

Indien het resultaat van deze bewerking lager ligt dan 25000 euro kan de belastingplichtige opteren voor de vrijstellingsregeling.

De uitgesloten activiteiten zijn o.a. levering van tabak, weddenschappen, diensten verricht door geneesheren, scholen, enz.

Wat indien u uw onderneming in de loop van het jaar start?

Voor de nieuwe ondernemingen zal het jaarlijks omzetcijfer geraamd worden naargelang de exploitatievooruitzichten.

Wanneer de activiteit in de loop van een kalenderjaar start, dient de drempel van 25000 euro te worden verminderd naar rato van het aantal volle verlopen maanden van de exploitatietermijn gedurende het jaar van aanvang:

25000 euro x (aantal volle maanden van werkzaamheid/12)

Gevolgen bij overgang van het normale stelsel naar de vrijstellingsregeling

Een van de belangrijkste gevolgen die gekoppeld is aan de overgang naar de vrijstellingsregeling is de herziening van de aftrek.

Het risico bestaat dat de vroeger gerecupereerde btw op investeringen of voorraadaankopen moet herzien worden. De herzieningstermijn bedraagt 5 of 15 jaar naargelang het om roerende of onroerende goederen gaat

Meer info en/of contact ?

Of contacteer het:

Contactcenter FOD Financiën
Tel. 0257 257 57 (gewoon tarief)
Algemeen contactformulier
Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.