hôtel chambre vide

De Brusselse Covid-19 premie voor de hotelsector is beschikbaar !

De coronaviruscrisis is er een zonder weerga, zeker voor de hotelsector. Daarom kunnen Brusselse hotels en aparthotels onder bepaalde voorwaarden Geweststeun krijgen tot 200.000 euro per vestiging en maximaal 800.000 euro per onderneming. De premieaanvraag moet uiterlijk op 13 november worden ingediend.

Wie kan deze premie krijgen?

Uitbaters van minstens één, op 7 juli 2020 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid geregistreerd hotel of aparthotel kunnen een premie aanvragen voor zover ze daartoe de voorwaarden vervullen.

Op 7 juli 2020 moest elk hotel en/of aparthotel waarvoor steun wordt gevraagd over een actief, niet-geschorst registratienummer alsook over geldige stedenbouwkundige en brandveiligheidsattesten beschikken. Een aanvraag indienen als uw etablissement deze voorwaarden niet vervulde, is verloren moeite.

Bovendien gelden de volgende voorwaarden voor de uitbater:

 • in orde zijn met de bekendmaking van zijn jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België (NBB);
 • de onderstaande criteria inzake financiële gezondheid vervullen;
 • op het ogenblik van de steunaanvraag geen fiscale of sociale schulden hebben uitstaan (uitzondering: aanzuiveringsplan);
 • op 31 december 2019 niet de status van onderneming in moeilijkheden hebben (EU-verordening nr. 651/2014). Deze voorwaarde geldt enkel voor middelgrote en grote ondernemingen. Micro- en kleine ondernemingen mogen echter in moeilijkheden hebben verkeerd, voor zover ze niet aan een collectieve insolventieprocedure zijn onderworpen en dat zij geen reddingssteun of herstructureringssteun hebben ontvangen (tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, punt 22,cbis);
 • in het kader van punt 22 van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun geen steun hebben ontvangen van meer dan 800.000 euro, met inbegrip van de door het hotelwezenbesluit bedoelde premie;
 • tussen 23 maart en 31 december 2020 geen werknemers collectief hebben afgedankt of afdanken.

De onderneming moet minstens twee van de drie onderstaande criteria inzake financiële gezondheid vervullen (op basis van de recentste, bij de NBB ingediende jaarrekeningen):

 1. het eigen vermogen (boekhoudkundige codes 10 / 15, met inbegrip van 101) ligt hoger dan de helft van het geplaatste kapitaal plus inbreng buiten kapitaal (code 100 /2 + codes 110 en 111).

 2. de omzet (code 70) voor 2019 is hoger dan in 2018.
  Deze voorwaarde is niet van toepassing als u uw jaarrekeningen overeenkomstig de geldende wetgeving nog nooit of maar eenmaal heeft bekendgemaakt.

 3. het bedrijfsresultaat van het boekjaar vóór belasting (code 9903) is positief (winst).

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de premie

 • Toeristenverblijf met een capaciteit van ten hoogste 18 logieseenheden: forfaitaire premie van 20.000 euro
 • Toeristenverblijf met een capaciteit van meer dan 18 logieseenheden : 1.100 euro per hotelkamer of andere logieseenheid, beperkt tot 200.000 euro per hotel of aparthotel.
 • Het aantal logieseenheden op het ogenblik van de registratie van het hotel of het aparthotel bepaalt het aantal dat in overweging wordt genomen.

Maximum per onderneming

 • Maximaal 800.000 euro per onderneming.
 • Een enkele aanvraag per onderneming.

 

De premie aanvragen

Stap 1 : Aanvraag van de premie

Dien uiterlijk op 13 november 2020 uw premieaanvraag in via IRISBOX.

Houd uw kaartlezer, eID en pincode klaar om in te loggen op IRISBOX. Houd uw smartphone klaar indien u via itsme inlogt.

Het formulier moet in elk geval de volgende 2, door de bevoegde autoriteit afgeleverd bijlagen, bevatten:

 • attest betreffende de fiscale schulden van de onderneming;
 • attest betreffende de sociale schulden van de onderneming;

Het formulier moet naargelang uw geval de volgende bijlagen bevatten:

 • bij fiscale of sociale schulden, waarvoor met de bevoegde overheid een aanzuiveringsplan is gesloten:
  • een door de bevoegde dienst uitgereikt attest inzake de naleving van dit aanzuiveringsplan;
 • als de ingediende jaarrekeningen nog niet op de website van de NBB zijn verschenen:
  • een attest inzake deze indiening;
 • als de jaarrekeningen nog niet zijn ingediend bij de NBB, of als dit wel het geval is maar ze nog niet bekendgemaakt zijn of als de omzet (code 70) niet in de gepubliceerde rekeningen staat:
  • een attest van de bedrijfsboekhouder inzake de accuraatheid van de in IRISBOX ingevulde boekhoudkundige codes;
 • indien het aanvraagformulier van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) niet automatisch het rekeningnummer weergeeft of indien het weergegeven nummer wordt gewijzigd bij het invoeren in IRISBOX:
  • een attest dat de bankidentiteit van de onderneming koppelt aan dit rekeningnummer

De premie aanvragen 

Stap 2: Betaling van de premie

De premie wordt zo snel mogelijk in een enkele keer uitbetaald. Uiterlijk op 31 december 2020 zal de toekenningsbeslissing aan u worden betekend.

Bron: Werk-economie-emploi.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.