Bedrijf : ontbinding en vereffening

Laatst gewijzigd:

vrijdag 27 augustus 2021

Een natuurlijk persoon die zijn handelsactiviteiten vrijwillig wenst stop te zetten, wendt zich binnen een maand na stopzetting van de activiteiten tot een ondernemingsloket waar het nodige gedaan wordt.

Hoe een bedrijf stopzetten? 

Wanneer een vennootschap haar activiteiten beëindigt, gebeurt dit in twee fasen: eerst is er de  ontbinding, vervolgens de vereffening.

Wat is een ontbinding?

Met "ontbinding" bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren ( = op te doeken) en meestal een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt. De ontbinding van een vennootschap leidt tot de liquidatie ervan.

Wat is een vereffening?

Met "vereffening" bedoelt men het ten gelde maken van alle bezittingen (activa) en het aanzuiveren, betalen van (zo mogelijk) alle schulden ( = passiva) van de vennootschap door de vereffenaar.

Als op het einde nog geld overblijft, moet dit - zoals in de statuten bepaald is - onder de vennoten verdeeld worden en kan de vennootschap haar activiteiten bij het ondernemingsloket stopzetten.

De wetgever heeft een soort waakhond aangeduid om het verloop van de ontbinding en vereffening te controleren. Dit is de Rechtbank van Koophandel.

WANNEER WORDT EEN VENNOOTSCHAP ONTBONDEN?

Vrijwillige ontbinding en vereffening

De vennoten willen zelf een einde maken aan het bestaan van hun vennootschap. Het is mogelijk om die ontbinding en vereffening via één enkele akte bij de notaris te regelen om zo de kosten te beperken en het dossier sneller af te sluiten. Die vereenvoudigde procedure kost gemiddeld 4000 Euro. 

Indien de liquidatie in meerdere aktes moet geregeld worden, zal het bedrijf in een ontbindingsperiode komen door de eerste akte van de notaris (gemiddeld 2200 Euro). Vervolgens zal een vereffenaar aangesteld worden om de vereffening te regelen (honoraria van gemiddeld 3000 Euro/jaar). Deze vereffenaar dient wel eerst erkend te worden door de Rechtbank van Koophandel alvorens hij/zij ook maar één daad kan stellen in het dossier. Op het einde van zijn opdracht, legt de vereffenaar de eindrekeningen voor aan de rechtbank en wordt een nieuwe akte door de notaris opgesteld waarmee de vereffening afgesloten wordt (reken op gemiddeld 1800 Euro).

Na afloop van de vereffening blijft de vennootschap nog vijf jaar bestaan als een passieve rechtspersoon, wat betekent dat potentiële schuldeisers zich nog steeds tot de vereffenaar kunnen wenden

Gerechtelijke ontbinding en vereffening

De rechtbank beslist (bij vonnis) dat de vennootschap moet ontbonden worden. Dit kan zij doen op vraag van een belanghebbende (bijv. een vennoot) of op vraag van de procureur des Konings (bijv. omdat de vennootschap 3 jaar na elkaar geen jaarrekening heeft neergelegd).

AUTOMATISCHE ONTBINDING EN VEREFFENING

Een vennootschap wordt van rechtswege (automatisch) ontbonden wanneer zij :

  • ofwel opgezet werd voor een beperkte periode,
  • of wanneer een voorwaarde in de statuten is vervuld (er kan bijvoorbeeld een clausule in de statuten worden opgenomen die bepaalt dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden bij het overlijden van de enige aandeelhouder).

Opgelet! Bedrijven die subsidies hebben ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten zich aan enkele voorwaarden houden. Zo moeten de investeringen gekoppeld aan die subsidies behouden blijven gedurende een periode die kan variëren van drie tot zes jaar. Bij niet-naleving van deze verplichtingen moeten de ontvangen bedragen worden terugbetaald. Voor meer info, wend u tot Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.